Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΑΠΟΝΕΜΕΙ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΡΕΜΛΗΣ

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 16ης / 29ης Ἰουνίου 2019, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, τοῦ ἡγουμένου τῆς Ρέμλης Ἀρχιμανδρίτου Νήφωνος, τοῦ ἡγούμενου τοῦ Φχές Ἀρχιμανδρίτου Ἱερωνύμου, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου Ματθαίου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου, ἐπεσκέφθη τήν σχολήν τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Ρέμλης, ἀρχαίας Ἀριμάθειας τοῦ Ἰσραήλ.

Ἡ πόλις αὐτή κατοικεῖται σήμερον ὑπό ἑβδομήκοντα περίπου χιλιάδων κατοίκων Ἰσραηλινῶν καί Παλαιστινίων, μή ἀναχωρησάντων τό ἔτος 1948.

Εἰς τήν πόλιν ταύτην ἵδρυσε σχολεῖον ἡ Κοινότης περί τό 1990, ἐπί ἡμερῶν τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Διοδώρου, τῇ ἠθικῇ καί οἰκονομικῇ συμπαραστάσει τοῦ Πατριαρχείου.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην, ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη τήν σχολήν ταύτην διά τήν τελετήν τῆς ἀπονομῆς τῶν τίτλων εἰς τούς 24 περίπου ἀποφοίτους, μαθητάς καί μαθητρίας.

Ἡ τελετή αὕτη συμπεριέλαβε διασκεδαστικάς μαθητικάς ἐκδηλώσεις, τάς προσφωνήσεις τῆς Διευθυντρίας κυρίας Ἰλχάμ Μαχούλ, τοῦ Προέδρου τῆς Τζαμαΐγιε κ. Φαΐζ Μανσούρ, τοῦ Ἰσραηλινοῦ Δημάρχου τῆς πόλεως καί τοῦ Μακαριωτάτου, ἀναγνωσθεῖσαν ἀραβιστί ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου,  καί ἀπονομήν τοῦ τίτλου εἰς ἕκαστον ἀπόφοιτον μετά τῆς θερμῆς εὐχῆς ἐπιτυχίας εἰς Ἀκαδημαϊκήν καί ἐπαγγελματικήν δραστηριότητα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας