Ο ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΜΗΝ ΚΟΥΦΡ ΣΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, τάς εὐχάς καί εὐλογίας τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τήν ἠθικήν καί οἰκονομικήν συμπαράστασιν τοῦ Πατριαρχείου, ὁ Ρωμαιορθόδοξος ἐπιβραβευμένος φιλόλογος τῆς Ἀραβικῆς γλώσσης καί διακεκριμένος συγγραφεύς, κ. Γιοῦσεφ Νάσσερ, διατελέσας ἐπί ἔτη Ἐπίτροπος τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τῆς κώμης Κούφρ-Σμέα τῆς περιοχῆς Ἄκκρης – Πτολεμαΐδος τοῦ βορείου Ἰσραήλ, συνεχίζει  τάς ἐργασίας ἀποπερατώσεως τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης εἰς τήν ἐν λόγῳ Κοινότητα, κοσμήματος τῆς κώμης καί τῆς περιοχῆς, ὡς ἐμφαίνεται ἐκ τῶν ἀνηρτημένων εἰκόνων αὐτοῦ.

Διά τόν κ. Νάσσερ καί τήν οἰκογένειαν αὐτοῦ τό Πατριαρχεῖον προσεύχεται «ἁγίασον Κύριε τούς ἀγαπῶντας τήν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου Σου», πρός δέ τό ποίμνιον αὐτοῦ ἐν τῇ κώμῃ ταύτῃ εὔχεται νά  λατρεύῃ

καί νά δοξάζῃ τόν ἐν Τριάδι Θεόν ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ,  συνδιαλλαγῇ, ὁμονοίᾳ  καί ἑνότητι ἐν Χριστῷ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας