Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ

Α. Εἰς Ἄκκρην Πτολεμαΐδα

Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου ἑωρτάσθη πρό τῆς καθιερωμένης ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ἡμέρας, ἤτοι τό Σάββατον 21ην Ἀπριλίου / 4ην Μαΐου 2019, εἰς τόν Ἱερόν αὐτοῦ Ναόν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν πόλιν τῆς Ἄκκρης-Πτολεμαΐδος.

Κατά τήν ὡς ἄνω ἡμέραν προεξῆρξε τῆς θείας Λειτουργίας ἐν τῷ ναῷ τούτῳ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἄκκρης – Πτολεμαΐδος Ἀρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου, και ἱερέων τῶν ὑπηρετούντων εἰς  τά δώδεκα χωρία, τά ὑπαγόμενα εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἄκκρης, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τῆς Ἄκκρης, ἑλληνιστί και ἀραβιστί καί συμμετεχόντων πολλῶν πιστῶν ἐκ τῆς πόλεως τῆς Ἄκκρης καί τῶν περιχώρων.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησε λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Τήν μεσημβρίαν ὁ φίλεργος ἡγούμενος καί ἀνακαινιστής τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος παρέθεσε τράπεζαν εἰς τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί ἄλλους.

Β. Εἰς Λύδδαν, τήν ἰδίαν ἡμέραν, ἤτοι τό Σάββατον 21ην Ἀπριλίου / 4ην Μαΐου 2019,  ἔνθα τό κενοτάφιον τοῦ Ἁγίου καί ὁ ἱστορικός Ἱερός Ναός αὐτοῦ, διά θείας Λειτουργίας τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης.

 

Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἑωρτάσθη τήν ἑόρτιον ἡμέραν, Δευτέραν, 23ην Ἀπριλίου/6ην Μαΐου 2019,

Γ.  Εἰς τόν Ἅγιον Γεώργιον “τοῦ  Νοσοκομείου”, ἤτοι τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, κειμένην εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν, βορείως τοῦ Πατριαρχείου καί προσκεκολλημένην εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῶν Ἀρχαγγέλων.

Ἐν αὐτῇ ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Δημητρίου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου, τοῦ π. Ἰωσήφ τοῦ Ἁγιορείτου μοναχοῦ καί τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών καί μετέχοντος ἀθρόου ἐκκλησιάσματος τιμώντων τόν Ἅγιον.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ καλῶς συντηροῦσα τάς εἰκόνας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὁσιολογιωτάτη Μοναχή Πανσέμνη ἐδεξιώθη τόν λειτουργοῦντα ἱερέα καί το ἐκκλησίασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον καί τό προαύλιον τῆς Ἐκκλησίας.

Δ. Εἰς Ἅγιον Γεώργιον Μπετζαλλᾶν, διά πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας