Η ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν  Παρασκευήν, 23ην Φεβρουαρίου/ 8ην  Μαρτίου 2019, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ.  Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν καί μεταξύ ἄλλων προσκυνητῶν ἐδέχθη τήν Ἱερατικήν Σχολήν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου,  15μελῆ ὁμάδα ἱεροσπουδαστῶν ὑπό τόν Σχολάρχην αὐτῆς ἐλλογιμώτατον Ἀρχιμανδρίτην Βενέδικτον Ἰωάννου.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν βοήθειαν, τήν παρεχομένην εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀπό τήν Ἱερατικήν Σχολήν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, φροντίδι τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Βενεδίκτου  διά τῆς εἰσδοχῆς καί φοιτήσεως εἰς αὐτήν ἱεροσπουδαστῶν, μελῶν τοῦ ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου, διά νά ὑπηρετήσουν μετά τήν ἀποφοίτησίν των ὡς Ἱερεῖς.

Ὁ Σχολάρχης Ἀρχιμανδρίτης Βενέδικτος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ἐπιδεικνυομένην ἐμπιστοσύνην πρός τήν Σχολήν καί διά τήν προσγιγνομένην εἰς τούς προσκυνητάς πνευματικήν βοήθειαν καί ὠφέλειαν ἐκ τῆς προσκυνηματικῆς θεωρίας καί προσέφερε παραδοσιακόν δίσκον ἀπό τά Λεύκαρα.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας