Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Κυριακήν, 2αν/15ην Ἀπριλίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου συμφώνως πρός τήν τυπικήν αὐτοῦ Διάταξιν καί τήν Καθεστωτικήν τάξιν ἡ ἑορτή τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Κατά τήν Κυριακήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ποιεῖται μνήμην τῆς καλῆς ἀπιστίας τοῦ Θωμᾶ, ἡ ὁποία ἀνῃρέθη διά τῆς πίστεως αὐτοῦ, ὅτε εἶδε τόν Ἀναστάντα Κύριον, τήν ὀγδόην ἀπό τῆς Ἀνάστασεως ἡμέραν καί ἐψηλάφησεν Αὐτόν, βλέπων τόν τύπον τῶν ἥλων λέγων: «Ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου», συμφώνως πρός τήν Εὐαγγελικήν περικοπήν (Ἰωάν. κ΄ 19-31).

Τό γεγονός τοῦτο ἑωρτάσθη:

Α’ . Ἀφ᾽ ἑσπέρας εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως δι᾽ Ἑσπερινοῦ, τοῦ ὁποίου προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συμπροσευχομένων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί συνιερουργούντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν προηγεῖτο ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τοῦ Λαμπαδαρίου κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου καί προσευχομένων Ἱεροσολυμιτῶν καί προσκυνητῶν.

Τοῦ Ἑσπερινοῦ λήξαντος, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Β´ Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς:

Τήν Κυριακήν, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τόν Πανάγιον  καί Ζωοδόχον Τάφον, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους καί συλλειτουργούντων αὐτῷ ἑνός Ἀρχιερέως τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσσίας καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί διακόνων, ψάλλοντος καί πάλιν τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τοῦ Λαμπαδαρίου κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου καί προσευχομένων εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἐκ τῶν ἐναπομεινάντων ἐκ τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα.

Τῆς θείας Λειτουργίας ληξάσης, ἡ Ἀρχιερατική συνοδεία, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Ἐνταῦθα ὁ προεξάρχων Ἀρχιερεύς ηὐχήθη εἰς τούς προσκυνητάς τήν καλήν πίστιν τοῦ ψηλαφήσαντος τόν Κύριον ἀποστόλου Θωμᾶ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
ΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, 28ην Μαρτίου / 10ην Ἀπριλίου 2018, ἔλαβον χώραν αἱ ἐπισκέψεις τῶν ξένων Δογμάτων εἰς τό Πατριαρχεῖον ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα αὐτoῦ, συμφώνως πρός καθιερωθεῖσαν τάξιν, τήν διευκολύνoυσαν τήν εἰρηνικήν προσκυνηματικήν συνύπαρξιν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Αἱ ἐπισκέψεις αὗται ἔλαβον χώραν κατά τήν ἑξῆς σειράν:

Α΄ Ἡ Ἀδελφότης τῶν Φραγκισκανῶν, Κουστωδία τῆς Ἁγίας Γῆς.

Μετά τήν προσφώνησιν τοῦ Κουστωδοῦ π. Φραγκίσκου Πατόν ἀντεφώνησεν ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί, ἴδε:

http://www.jp-newsgate.net/en/2018/04/10/39269 

Β΄ Ὅλαι αἱ ἄλλαι Ὁμολογίαι ὁμοῦ, ἤτοι: τοῦ Λατίνου Πατριάρχου εἰς Ἱεροσόλυμα ἐξοχωτάτου  Pierre Battista Pizzaballa, τῶν Κοπτῶν, Συριάνων, Αἰθιόπων, Λουθηρανῶν καί ἄλλων μικροτέρων Ὁμολογιῶν.

Πρός τούς προσφωνήσαντας ἐκ τῶν Ὁμολογιῶν τούτων ἀντιπροσεφώνησεν ὁ Μακαριώτατος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί ὡς ἕπεται:

http://www.jp-newsgate.net/en/2018/04/10/39271 

Ὡς ἐκ τῆς μή προσελεύσεως τῶν κληρικῶν τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου δι’ ἐπίσκεψιν, ὁ Μακαριώτατος ἀπέστειλε πρός τήν Κοινότητα τῶν Ἀρμενίων τάς κάτωθι προσφωνήσεις Αὐτοῦ ἠλεκτρονικῶς, ἴδε ἠλεκτρονικούς συνδέσμους:

http://www.jp-newsgate.net/en/2018/04/10/39309 

http://www.jp-newsgate.net/en/2018/04/10/39311 

Μετά τάς ἐπισκέψεις ταύτας ἐπεσκέφθη ἀντιπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος τάς ἑορταζούσας τό Πάσχα αὐτῶν Ἐκκλησίας Συριάνων, Κοπτῶν καί Αἰθιόπων.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_1_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Δευτέραν, 27ην Μαρτίου/ 9ην Ἀπριλίου 2018, Δευτέραν τοῦ Πάσχα, ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, χοροστατοῦντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συμμετεχόντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων Ἀρχιερέων καί Ἱερέων καί Διακόνων καί Μοναχῶν, παρουσίᾳ τῆς  ἐκπροσώπου τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα, κ. Αἰκατερίνης Τζίμα, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί μετέχοντος πυκνοτάτου ἐκκλησιάσματος ἐκ προσκυνητῶν.

Τῆς Λειτουργίας ἀπολυθείσης, ἠκολούθησεν ἐπίσημος ἔνστολος ἄνοδος ἐν ψαλμῳδίᾳ  πρός τά Πατριαρχεῖα. Ἐνταῦθα ἠκολούθησεν ὁ ἀδελφικός Πασχάλιος ἀσπασμός καί ἡ ἐν ψαλμῳδίᾳ διανομή τῶν Πασχαλίων ᾠῶν ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τούς πολυπληθεῖς προσκυνητάς

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_2_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἡμέρας τοῦ Πάσχα, 26ης Μαρτίου/7ης Ἀπριλίου 2018, ἔλαβε χώραν ἡ λαμπρά καί χαρμόσυνος τελετή τῆς Δευτέρας Ἀναστάσεως ἤ τῆς Ἀγάπης εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Πρῶτον ἀνεγνώσθη ἡ Θ’ ὥρα τοῦ Πάσχα εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου, ἐν ᾧ ἐνεδύοντο τάς ἑορτίους Πασχαλίους Ἀρχιερατικάς καί Ἱερατικάς στολάς αὐτῶν ὁ Πατριάρχης, οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς. Ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀριστόβουλος καί ὁ Λαμπαδάριος κ. Κωνσταντῖνος Σπυρόπουλος ἔψαλλον τό μελῳδικόν, ἀργόν, Βυζαντινόν  «Χριστός Ἀνέστη».

Ἠκολούθησεν ἐπίσημος κάθοδος ἐν πλήρει Ἀρχιερατικῇ καί Ἱερατικῇ ἐνδυμασίᾳ καί ἐν ψαλμῳδίᾳ διά τῆς Χριστιανικῆς Ὁδοῦ εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί ἐν ἐνθέρμῳ ὑποδοχῇ τῶν πιστῶν δεξιά καί ἀριστερά τῆς Χριστιανικῆς Ὁδοῦ.

Πρό τῆς αὐλῆς τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἀνεπέμφθη δέησις.

Ἅμα τῇ εἰσόδῳ εἰς τό Καθολικόν ἔλαβε χώραν ὁ Ἑσπερινός τοῦ Πάσχα, ἐν ὧ καί  ἀνεγνώσθη τό Εὐαγγέλιον τῆς ἀγάπης εἰς διαφόρους γλώσσας καί εἰς ἔνδειξιν ἀγάπης τοῦ Σωτῆρος πρός ὅλους τούς λαούς καί διάδοσιν τοῦ Εὐαγγελικοῦ μηνύματος εἰς ὅλην τήν Οἰκουμένην ἡ ἐκ τοῦ κατά Ἰωάννην Εὐαγγελική περικοπή τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ εἰς τούς μαθητάς «οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων…»  καί «μεθ’ ἡμέρας ὀκτώ…ὅτε Θωμᾶς ἦτο μετ’ αὐτῶν».

Τοῦ ἑσπερινοῦ λήξαντος, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_3_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν νύκτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 25 Μαρτίου/ 8 Ἀπριλίου 2018, τήν 23.μ.μ. ὥραν (ἐκκλησιαστικήν), κατῆλθεν ἐκ τοῦ Πατριαρχείου ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ὑπό τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα εἰς τό Καθολικόν ἐψάλη ὁ Κανών «Κύματι θαλάσσης», ἄχρις οὗ ἐνεδύθησαν τάς πασχαλίους στολάς αὐτῶν ὁ Πατριάρχης, οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς καί οἱ διάκονοι.

Τούτου γενομένου ἠκολούθησε λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Ἁγίου Τάφου.

Τῆς λιτανείας ληξάσης ἀνέτειλεν ἡ Κυριακή τοῦ Πάσχα, 26 Μαρτίου / 8 Ἀπριλίου 2018, ὅτε καί ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσε τό Εὐαγγέλιον τῆς Ἀναστάσεως πρό τοῦ Παναγίου Τάφου καί ἤρχισε νά ψάλλῃ μετά τῶν στίχων αὐτοῦ τό «Χριστός Ἀνέστη», ψαλλόντων ἐν ἀλαλαγμῷ καί τοῦ πλήθους τῶν πιστῶν, ἑκάστου λαοῦ εἰς τήν γλῶσσαν αὐτοῦ, Ἑλληνικήν, Ρωσικήν, Ἀραβικήν, Ρουμανικήν καί ἄλλας.

Μετά τοῦτο ἠκολούθησεν ὁ Ὄρθρος τοῦ Πάσχα μετά ψαλμῳδίας τοῦ Κανόνος τῆς Ἀναστάσεως «Ἀναστάσεως ἡμέρα  λαμπρυνθῶμεν λαοί» τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.

Τοῦ ὄρθρου λήξαντος, ἐτελέσθη θεία Λειτουργία ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου καί συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Λύδδης κ. Δημητρίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, ἄλλων παρεπιδημούντων Ἀρχιερέων ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων χωρῶν Σερβίας καί Οὐκρανίας, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος, Ἱεροδιακόνων καί πλειάδος παρεπιδημούντων ἱερέων ἐξ ἄλλων Ὀρθοδόξων χωρῶν, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τοῦ Λαμπαδαρίου κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου καί μετέχοντος  πυκνοτάτου ἐκκλησιάσματος ἐκ πολλῶν μέν ἐθνικοτήτων, μιᾶς δέ Ὀρθοδόξου πίστεως.

Πρό τοῦ τέλους τῆς θείας Λειτουργίας ἀνεγνώσθη τό Πασχάλιον Μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, ἴδε link:

http://www.jp-newsgate.net/gr/2018/03/30/54070

 

καί ὁ Πασχάλιος Κατηχητικός λόγος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου «εἴ τις εὐσεβής καί φιλόθεος….».

Τῶν πιστῶν ἐν Πασχαλίῳ χαρᾷ μεταλαβόντων, ἔλαβε χώραν ἡ ἀπόλυσις καί ἡ συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα, ἔνθα ἐν τῷ Ἐπιτροπικῷ αὐτῆς ἔλαβε τυρόν καί πασχάλια ᾠά μετά τῶν εὐχῶν τοῦ Μακαριωτάτου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_4_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΤΟΧΑΝ ΤΟΥ QATAR

Μετά ἱεροπρεπείας καί κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, τῇ ἀθρόᾳ συμμετοχῇ τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου, ἐτελέσθησαν αἱ ἱεραί Ἀκολουθίαι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Καττάρων.

Τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν  προέστη ὁ Σεβασμιώτατος κ. Μακάριος τῇ συλλειτουργίᾳ τῶν κληρικῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.  Πλῆθος πιστῶν μετ’ εὐλαβείας καί κατανύξεως συμμετεῖχον εἰς τήν Θείαν Κοινωνίαν καί πολλοί προσῆλθον ἐκ τῶν πόλεων τοῦ Ἐμιράτου εἰς τό Ἱερόν Μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου καί τῆς Ἐξομολογήσεως.

Αἱ ἀκολουθίαι ἐτελέσθησαν εἰς τήν Ἑλληνικήν, Ἀραβικήν, Σλαυονικήν, Σερβικήν, Ρουμανικήν καί Ἀγγλικήν γλῶσσαν διά τήν πληρεστέραν συμμετοχήν τοῦ πολυγλώσσου ποιμνίου. Οἱ ἱεροψάλται ἀπέδωσαν μέ θαυμάσιον τρόπον τούς ὕμνους καί αἱ χορῳδίαι τά Ἐγκώμια τῆς Μ. Παρασκευῆς εἰς τήν Ἀραβικήν καί Ἑλληνικήν γλῶσσαν. Τήν Μεγάλην Παρασκευήν καί τήν νύκτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου προσῆλθον εἰς τήν ἀκολουθίαν ὁ Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν Ντόχαν κ.Ἰωάννης Ζελομοσίδης μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ.   

Τήν Μεγάλην Παρασκευήν εἰς ἀτμόσφαιραν  βαθεῖας κατανύξεως καί συγκινήσεως ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου καί ἡ περιφορά ἐντός τοῦ αὐλογύρου τοῦ Ἐπισκοπείου.

Τήν νύκτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου πλῆθος χριστιανῶν ἐπλήρωσεν ἀσφυκτικῶς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν καί τόν προαύλιον χῶρον του. Οὗτοι ἐν συνεχείᾳ παρέμειναν καί συμμετέσχον τῆς Θείας Λειτουργίας, μεταλαβόντες σχεδόν ἅπαντες τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Ἀνεγνώσθη τό Πασχάλιον Μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄ καί ἠκολούθησεν ἡ εὐλογία τῶν Πασχαλινῶν αὐγῶν καί ἑδεσμάτων.   

Ἐπισυνάπτεται  φωτογραφικόν ὑλικόν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Καττάρων

ngg_shortcode_5_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 25ης Μαρτίου/ 7ης Ἀπριλίου 2018, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός κατά τήν Tυπικήν Διάταξιν καί τό Προσκυνηματικόν Καθεστώς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Συμφώνως πρός ταύτην, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος κατῆλθεν ἀπό τοῦ Πατριαρχείου τήν 12.00/13.00 μ.μ. ὥραν διά τῶν βαθμίδων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί εἰσῆλθεν εἰς τό Ἱερόν Βῆμα τοῦ Καθολικοῦ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἐν μέσῳ πυκαζούσης ἐκκλησίας ἐκ προσκυνητῶν ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων χωρῶν Ἑλλάδος, Ρωσσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Κύπρου, Οὐκρανίας καί  Πολωνίας καί πολυπληθῶν πιστῶν ἀσφυκτικῶς συνωστιζομένων καί ἐκ τῶν Ἀποστολῶν αὐτῶν καί ἐν μέσῳ πιστῶν ἄλλων δογμάτων Ἀρμενίων, Κοπτῶν, Αἰθιόπων, Συριάνων ὑπό τά δρακόντεια μέτρα τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας.

Ἅμα τῆ εἰσόδῳ τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τό Ἱερόν Βῆμα, προσῆλθον καί ἔλαβον εὐλογίαν, ἵνα λάβουν τό Ἅγιον Φῶς οἱ Ἀρμένιοι, Συριᾶνοι καί Κόπται.

Τοῦ Μακαριωτάτου ὡς καί τῶν ἱερέων ἐνδυθέντων,  ἤρξατο ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ἡ λιτανεία τρίς  πέριξ τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου μετά λαμπάδων καί μετά ψαλμῳδίας τοῦ «Φῶς ἱλαρόν…» καί «Τήν Ἀνάστασίν Σου, Χριστέ Σωτήρ…».

Μετά τόν τρίτον κύκλον τῆς λιτανείας ὁ Μακαριώτατος φορῶν μόνον τό Στιχάριον εἰσῆλθεν εἰς τόν Ἅγιον Τάφον, ἐξ οὗ καί προσευχηθείς μετέδωσε τό Ἅγιον Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ πρός τούς χιλιάδας τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι παρέλαβον αὐτό μετά χαρᾶς, ἀγαλλιάσεως καί εὐφροσύνης πλησιάζοντες καί ἐγγίζοντες αὐτό πρός ἁγιασμόν εἰς πρόσωπα, ὄμματα, μέτωπα καί χεῖρας καί δοξάζοντες τόν Θεόν.

Τῆς τελετῆς ληξάσης, ὁ Μακαριώτατος ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα παρά τῶν χειρῶν Αὐτοῦ παρέλαβον τό Ἅγιον Φῶς αἱ ἀντιπροσωπεῖαι ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπό τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Λιτῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννην καί τοῦ κράτους τῆς Ἑλλάδος ὑπό τόν Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν κ. Ἰωάννην Ἀμανατίδην μετά τοῦ Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Ἑλλάδα Ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Δαμιανοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_6_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων συνεώρτασε εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως τήν ἑορτήν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, συμπεσοῦσαν τό Μέγα Σάββατον, ὡς ὁρίζει εἰς αὐτήν τήν περίπτωσιν τό Τυπικόν τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι τήν ἡμέραν τοῦ Ἁγίου Πάσχα.

Εἰς τήν Ναζαρέτ, ἡ Θεομητορική ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἑωρτάσθη μετά πάσης λαμπρότητος καί πανδήμου συμμετοχῆς οὐχί μόνον τοῦ Ὀρθοδόξου, ἀλλά ὅλου τοῦ Χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ αὐτῆς, προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου Σεβασμιωτάτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_7_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 24ης Μαρτίου /6ης Ἀπριλίου 2018, Μεγάλης Παρασκευῆς, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τοῦ Ἐπιταφίου ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί εἰς ὅλας τάς Μονάς τοῦ Πατριαρχείου.

Τῆς κατανυκτικῆς καί σεμνῆς τελετῆς ταύτης εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, συνιερουργούντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων τοῦ Θρόνου καί τοῦ ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας Σεβασμιωτάτου Μάρκου καί τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί παρεπιδημούντων ἱερέων ἄλλων Ἐκκλησιῶν.

Ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἀκολουθίας ταύτης ἐψάλη ὁ Κανών «Κύματι θαλάσσης».

Ἐν συνεχείᾳ ἡ Πατριαρχική συνοδεία ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ Καθολικοῦ καί διῆλθε διά τοῦ Μή μου Ἅπτου καί πάντων τῶν ἔξωθεν τοῦ  Καθολικοῦ Παναγίων Προσκυνημάτων, τῶν Κλαπῶν, τοῦ Λογγίνου, τοῦ Διεμερίσαντο, τῆς Εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τοῦ Ἀκανθίνου Στεφάνου, τοῦ Ἀδάμ, μετά δεήσεως εἰς ἕκαστον καί ἀνῆλθον εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν.

Ἐνταῦθα ἀνεγνώσθη τό Ζ’ Εὐαγγέλιον τῶν Ἁγίων Παθῶν, τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου ( Ματθ. κζ’ 33-54), ἀνεπέμφθη δέησις καί ἔλαβε χώραν ἡ προσκύνησις.

Μετά ταῦτα τέσσαρες Ἀρχιερεῖς ἔλαβον ἀπό τῆς Ἁγίας Τραπέζης τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ τό εἱλητόν τοῦ σώματος τοῦ Κυρίου ηὐπρεπισμένον καί κατεβίβασαν αὐτό καί μετά τήν τρίτην περιφοράν ἥπλωσαν αὐτό εἰς τόν λίθον τῆς Ἁγίας Ἀποκαθηλώσεως  καί ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἐκ τοῦ κατά Ἰωάννην Ἁγίου Εὐαγγελίου τό Εὐαγγέλιον τῆς Ἀποκαθηλώσεως.

Ἠκολούθησεν ἐν κρατήσει τοῦ εἱλητοῦ ὑπό τῶν Ἀρχιερέων ἐναλλάξ περιφορά τρίς πέριξ τοῦ Παναγίου Τάφου, μετά τήν ὁποίαν τό ἐν εἱλητῷ Σῶμα τοῦ Κυρίου ἐτοποθετήθη ἐπί τῆς πλακός τοῦ Ἁγίου Τάφου.

Τούτου γενομένου ἤρξαντο αἱ τρεῖς Στάσεις τοῦ Ἐπιταφίου

Α. «Ἡ ζωή ἐν τάφῳ»,

Β. «Ἄξιόν ἐστιν» καί

Γ. «Αἱ γενεαί πᾶσαι»,

θυμιάζοντος εἰς τήν Α’ τοῦ Πατριάρχου καί εἰς τάς ἄλλας δύο, Β’ καί Γ΄ τῶν Ἀρχιερέων κατά τά Πρεσβεῖα.

 

 Πρό τῶν Εὐλογηταρίων ἐξεφωνήθη τό κήρυγμα τῆς ἡμέρας ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου ἔχον ὡς ἕπεται ἑλληνιστί:

Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Σεβασμία τῶν ἱεραρχῶν χορεία,

Ἐκλαπρότατε κ. Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,

Εὐλαβές ἱερατεῖον,

Εὐσεβεῖς προσκυνηταί,

Ὁ Θεός ἐν τῇ φιλανθρωπίᾳ Αὐτοῦ ἐτίμησε τόν ἄνθρωπον, ὅτε πάλαι κατ’ ἀρχάς ἔφερεν αὐτόν “εἰς τό εἶναι”, ἔπλασεν αὐτόν κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Αὐτοῦ καί ἔθεσεν αὐτόν, ἵνα ζῇ εἰς κόσμον “καλόν λίαν.”  Ὅτε ὁ ἄνθρωπος κατηχράσθη τό δωρηθέν αὐτῷ αὐτεξούσιον εἰς πτῶσιν καί φθοράν αὐτοῦ, τότε ὁ Θεός ἐν τῇ ἀνεικάστῳ Αὐτοῦ φιλανθρωπίᾳ ἐτίμησε καί πάλιν τόν ἄνθρωπον. Ἐδωρήσατο αὐτῷ τό “εὖ εἶναι” ἐν τῷ Υἱῷ Αὐτοῦ τῷ Μονογενεῖ, τῷ ἀγαπητῷ, ἐν ᾦ ηὐδόκησε.  Ἐπ΄ ἐσχάτων τῶν χρόνων ἐξαπέστειλεν Αὐτόν εἰς τόν κόσμον καί ἐγένετο ἄνθρωπος, ἐσαρκώθη, ἐνηνθρώπησεν ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου, προσλαβόμενος ὅλην τήν ἀνθρωπείαν ἡμῶν φύσιν μέ τά  ἀδιάβλητα ἰδιώματα αὐτῆς, πεῖναν, δίψαν, κόπον καί θάνατον, ἤτοι χωρισμόν τῆς ψυχῆς ἀπό τοῦ σώματος.

 Ὁ εἰς Βηθλεέμ κατά σάρκα τεχθείς ἐπί Καίσαρος Ὀκταβιανοῦ Αὐγούστου, εἰς Ναζαρέτ κατοικήσας καί Ναζωραῖος κληθείς Ἰησοῦς Χριστός ὁ Σωτήρ ἡμῶν, συνανεστράφη τούς ἀνθρώπους, ἐδίδαξεν αὐτούς ὡς τρόπον ζωῆς τήν ἀγάπην ἀκόμη καί πρός τούς ἐχθρούς, ἐχόρτασε πεινῶντας, ἐθεράπευσεν ἀνιάτους, ἀνέστησεν νεκρούς, τούς “ἐλαχίστους”  ξένους, ἀστέγους καί φυλακισμένους, ἀπεκάλεσε ἀδελφούς Αὐτοῦ,- “ἐφ’ὅσον ἐποιήσατε τοῦτο ἑνί τῶν ἀδελφῶν μου τούτων τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε (Ματθ. 25, 40). Ηὐσπλαγχνίσθη τόν ἄνθρωπον, θεραπεύων ἀσθενεῖς καί ἐν Σαββάτῳ, καθ’ ὅτι ὡς εἶπεν, “τό Σάββατον διά τόν ἄνθρωπον ἐγένετο καί οὐχ ὁ ἄνθρωπος διά τό Σάββατον” (Μάρκ 2, 27). Τούς τραυματίας τῆς ἁμαρτίας καί περιφρονημένους τῆς κοινωνίας εἶδεν ἀξίους θεραπείας, ἀποκαταστάσεως καί σωτηρίας. Πάντα ταῦτα ἐποίησε  ἐν τῷ θελήματι τοῦ Πατρός Αὐτοῦ, παρ’ Οὗ ἐξῆλθε. Εἰς τήν ἐρώτησιν τοῦ ἀρχιερέως, “σύ εἶ ὁ Χριστός ὁ υἱός τοῦ εὐλογητοῦ (Μάρκ. 14, 61), ἀπήντησε ἀπερίφραστα, “ἐγώ εἰμι”(Μάρκ. 14, 62). Τήν ρῆσιν ταύτην οἱ ἄνθρωποι ἐθεώρησαν ὡς βλασφημίαν (Μάρκ. 14, 64). Εἰς τό πρόσωπον τοῦ Ναζωραίου εἶδον οὐχί Θεάνθρωπον  ἀλλά “ἄνθρωπον ποιοῦντα Ἑαυτόν Θεόν (Ἰωάν. 10, 33), διό καί δεδεμένον ἀπέστειλαν Αὐτόν πρός Πόντιον Πιλᾶτον τόν ἡγεμόνα, ὁ ὁποῖος  εἰς μίαν παρῳδίαν δίκης  παρέδωκεν Αὐτόν αὐτοῖς, ἵνα σταυρωθῇ. Χλευάσαντες καί προπηλακίσαντες Αὐτόν, ἐσταύρωσαν εἰς Γολγοθᾶν, Κρανίου Τόπον, τῆς κτίσεως πάσης συστεναζούσης  καί ἀλλοιουμένης φόβῳ.

Τόν θάνατον τοῦτον τῇ εὐδοκίᾳ τοῦ Πατρός ἑκουσίως ἐδέχθη ὁ Χριστός καί πάλιν ἐν τῷ πληρώματι τῆς ἀγάπης  Αὐτοῦ πρός  τόν ἄνθρωπον, “δούς τήν ψυχήν Αὐτοῦ λύτρον ἀντί πολλῶν (Ματθ. 20, 28), γενόμενος ἱλασμός ὑπέρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, οὐ περί τῶν ἡμετέρων μόνον ἀλλά καί περί ὅλου τοῦ κόσμου (Ἰωάν. Α΄, 2, 2),  “γενόμενος σοφία ἡμῖν ἀπό Θεοῦ, δικαιοσύνη καί ἁγιασμός καί ἀπολύτρωσις”(Κορ. Α΄, 1, 30). Κατά τόν ἀπόστολον τῶν Ἐθνῶν μέγαν Παῦλον, “ὁ Χριστός ἐν τῷ αἵματι τοῦ σταυροῦ Αὐτοῦ ἀποκατήλλαξε τούς δύο κόσμους, τόν Ἰσραήλ τοῦ Θεοῦ καί ἡμᾶς τά ἔθνη, τούς υἱούς τῆς Διαθήκης καί ἡμᾶς τούς ἄλλοτε ἐλπίδα μή ἔχοντας καί ἀθέους ἐν τῷ κόσμω εἰς ἕν σῶμα τῶ Θεῷ, εἰς ἕνα καινόν ἄνθρωπον. (Ἐφεσ. 2, 11-17). Διά τοῦ Εὐαγγελίου κατέστημεν καί ἡμεῖς τά ἔθνη συγκληρονόμα καί σύσσωμα καί συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ( Ἐφεσ. 3, 6).

 Παθών ἀπαθῶς ὡς Θεός καί θανών ὡς ἄνθρωπος ἐπί τοῦ σταυροῦ ὁ Χριστός, κατῆλθενεἰς τόν Ἅδην καί ἀνεζήτησε καί ἐκεῖ τό πλανηθέν πρόβατον. Ὡς ψάλλει ἡ Ὀρθόδοξος ὑμνολογία, “κατῆλθε πρός τόν θάνατον  ἡ ζωή ἡ ἀθάνατος, ἐνέκρωσε τόν Ἅδην τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος καί τούς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησε. Κατέλυσε τῷ σταυρῷ αὐτοῦ τόν θάνατον, ἠνέωξε τῷ ληστῇ τόν παράδεισον.  Ἐπέστη τοῖς ἐν Ἅδῃ, βοῶν αὐτοῖς, εἰσάγεσθε πάλιν εἰς τόν Παράδεισον. Ἐσκύλευσε τόν Ἅδην μή πειρασθείς ὑπ’ Αὐτοῦ καί ἤνοιξεν ἡμῖν τόν πάλαι παράδεισον.”  Ὡς λέγει ὁ θεοφόρος Πατήρ  τῆς Ἐκκλησίας ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, “κάτεισιν, ἤτοι κατέρχεται, εἰς Ἅδην ψυχή τεθεωμένη καί λύσας τούς ἀπ’ αἰῶνος πεπεδημένους αὖθις ἐκ νεκρῶν ἀνεφοίτησεν ὁδοποιήσας ἡμῖν τήν ἀνάστασιν. (Ἔκδοσις Ὀρθοδ.πίστεως, 73).  

Τό γεγονός τοῦ  ζωοποιοῦ σταυροῦ καί τῆς θεοσώμου ταφῆς τοῦ Χριστοῦ ἑορτάζει σήμερονεἰς τήν αἰδέσιμον ἡμέραν ταύτην τῆς ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς καί τῆς αὐγῆς τοῦ Μεγάλου Σαββάτου ἡ Ἐκκλησία, ἡ πηγάσασα ἐκ τοῦ αἵματος τῆς λογχευθείσης πλευρᾶς Αὐτοῦ. Ἑορτάζει οὐχί ἐν πνεύματι γοεροῦ ἐπιθανατίου θρήνου ἀλλ ἐν πνεύματι σεμνοῦ ἐλπιδοφόρου ἐπιταφίου ἄσματος, προοδοποιοῦντος τήν ἑορτήν τῆς Ἀναστάσεως.

Εἰς τήν ἑορτήν ταύτην ἄς ἐπισφραγίσῃ τόν λόγον  διά τῆς μαρτυρίας αὐτοῦ ὁ Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας ἁγιοσαββίτης ἅγιος Ἰωάννης ὁ  Δαμασκηνός λέγων περί τοῦ τιμίου σταυροῦ: “Πᾶσα πρᾶξις καί θαυματουργία Χριστοῦ μεγίστη καί θεία καί θαυμαστή, ἀλλά πάντων θαυμαστότερον ὁ τίμιος αὐτοῦ σταυρός, δι’ οὗ ὁ θάνατος κατήργηται, ὁ Ἅδης ἐσκύλευται, ἡ ἀνάστασις δεδώρηται, ἡ φύσις ἡμῶνἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ κεκάθικεν, τέκνα Θεοῦ καί κληρονόμοι γεγόναμεν… Ὁ σταυρός σημεῖον ἡμῖν δέδοται ἐπί τοῦ μετώπου, θυρεός καί ὅπλον καί τρόπαιον κατά τοῦ διαβόλου, πάντων κακῶν ἀποτρόπαιον, πάντων ἀγαθῶν πρόξενος, ἁμαρτίας ἀναίρεσις, φυτόν ἀναστάσεως, ξύλον ζωῆς αἰωνίου. Εἰκότως οὖν προσκυνητέον αὐτό τό τίμιον ξύλον ὡς  ἀληθῶς καί σεβάσμιον, ἐν ᾦ Ἑαυτόνεἰς θυσίαν ὑπέρ ἡμῶν ὁ Χριστός προσενήνοχεν, ὡς ἁγιασθέν τῇ ἁφῇ τοῦ ἁγίου σώματος καί αἵματος, εἰκότως προσκυνητέον, τούς ἥλους, τήν λόγχην, τά ἐνδύματα καί τά ἱερά αὐτοῦ σκηνώματα, ἅτινά εἰσιν ἡ φάτνη, τό σπήλαιον, ὁ Γολγοθᾶς ὁ σωτήριος, ὁ ζωοποιός τάφος, ἡ Σιών τῶν Ἐκκλησιῶν ἡ ἀκρόπολις. ( Ἔκδοσις Ὀρθοδ. πίστεως, 84).  

Ἡ Μήτηρ καί “ἀκρόπολις αὕτη τῶν Ἐκκλησιῶν,” ἡ φύλαξ τῶν θείων σκηνωμάτων, ὑπό τόν Προκαθήμενον αὐτῆς καί Προεξάρχοντα τῆς Ἐπιταφίου πανηγύρεως ταύτης Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλον εὔχεται εἰς τό ὁπουδήποτε γῆς ποίμνιον αὐτῆς καί εἰς τούς τιμῶντας αὐτήν διά τῆς παρουσίας αὐτῶν εὐλαβεῖς προσκυνητάς τήν δύναμιν τοῦ σαρκί σταυρωθέντος καί σαρκί ὑπνώσαντος ὡς θνητοῦ βασιλέως καί Κυρίου καί τήν ἀπόλαυσιν καί τοῦ φωτός τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ. Γένοιτο.

Ἠκολούθησαν  τά «Εὐλογητάρια», οἱ Αἶνοι, τά Ἀνανγνώσματα, ἡ αἴτησις, ἡ ἀπόλυσις καί ἡ ἄνοδος, τῶν κωδώνων πενθίμως κρουομένων, εἰς τό Πατριαρχεῖον.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_8_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]
Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 24ης Μαρτίου /6ης Ἀπριλίου 2018, οἱ Ἁγιοταφῖται κατῆλθον μετ’ ἐπανωκαλυμμαύχου μόνον, τοῦ Μακαριωτάτου μόνον φέροντος ἐγκόλπιον διά τῶν βαθμίδων τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συνιερουργούντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, τῶν ὁποίων προηγεῖτο ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου δεξιά καί τοῦ Λαμπαδαρίου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου ἀριστερά καί ἀπό κοινοῦ χορῳδιακῶς τό θεολογικόν καί κατανυκτικόν τροπάριον «Σέ τόν Ἀναβαλλόμενον τό φῶς ὥσπερ ἱμάτιον…» πρός κατάνυξιν καί ἀγαλλίασιν τοῦ παρακολουθοῦντος πλήθους τῶν προσκυνητῶν.

Τοῦ Ἑσπερινοῦ λήξαντος, ὁ Πατριαρχική Ἁγιοταφιτική Συνοδεία πᾶσα προσεκύνησεν εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα ἐν ἀναμονῇ τῆς κατά τό ἑσπέρας τελετῆς τοῦ Ἐπιταφίου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_9_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]