Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟΝ BIRZEIT

Τό Σάββατον, 15ην/28ην Ἀπριλίου 2018, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπένειμε τῷ Δημάρχῳ τῆς πόλεως Birzeit, πλησιοχώρου τῆς Ραμάλλας, Dr. Jawhar Y. Sayej, τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Σταυροφόρου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ὁ κ. Sayej συνωδεύετο ὑπό τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος τῆς πόλεως ταύτης Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀνδρέου Ἀλέμε καί ὁμάδος τεσσαράκοντα μελῶν τῆς Κοινότητος ταύτης, εἰς ἀναγνώρισιν τῶν ὑπηρεσιῶν αὐτοῦ πρός τό Πατριαρχεῖον, τήν Κοινότητα αὐτοῦ καί τήν πόλιν αὐτοῦ.

Συγκεκινημένος ὁ παρασημοφορηθείς Dr. Jawhar Y. Sayej ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν καί ὑπεσχέθη ὅτι θά συνεχίsῃ δι᾽ ὅλων τῶν δυνάμεων αὐτοῦ νά ἐργάζηται ὑπέρ τῶν συμφερόντων τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τήν ὁποίαν ἔχει τήν τιμήν νά ἀνήκῃ.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]