Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 13ης /26ης Ἀπριλίου 2018, ὁ Ὑπουργός Παιδείας τῆς Σερβίας ἐξοχώτατος κ. Miladen Sārcevic ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ ἐπισκόπου Σλαβονίας Σεβασμιvωτάτου Ἰωάννου ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Σερβίας εἰς τό Τέλ-Ἀβίβ καί ὑπό συνεργατῶν αὐτοῦ, ὡς τῆς Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Ana Longinovic καί τοῦ κ. Velijko Odalovic, Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν.

Τόν Ὑπουργόν Παιδείας καί τούς συνεργάτας αὐτῦ ὑπεδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ὁ Ὑπουργός Παιδείας τῆς Σερβίας ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ἐπίσκεψιν εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα καί εἰς Aὐτόν προσωπικῶς.

Ὁ Μακαριώτατος ἀπαντῶν εἶπεν ὅτι τό Πατριαρχεῖον μετ’ εὐχαριστήσεως ὑποδέχεται ἀρχηγούς καί ἐκπροσώπους Ἐκκλησιῶν καί κρατῶν καί πολλούς προσκυνητάς καί θεωρεῖ τοῦτο ὡς καθῆκόν του καί ὡς εὐλογίαν καί διακονίαν τῶν τόπων, τούς ὁποίους ἡγίασε διά τῆς ἐνσάρκου παρουσίας  Αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς Χριστός καί δή τῆς Ἰερουσαλήμ, ἡ ὁποία ἔχει ποτισθῆ διά τοῦ ἱλαστηρίου καί λυτρωτικοῦ αἵματος Αὐτοῦ. Ταύτην τήν Γῆν διηκόνησαν πρό ἐτῶν καί Σέρβοι ἱερεῖς καί μοναχοί.

Μέλη τῆς ἀντιπροσωπείας ταύτης ἐξέφρασαν τήν χαράν αὐτῶν διά τήν κατά τό ἑπόμενον ἔτος συμπλήρωσιν ὀκτακοσίων ἐτῶν ἀπό τῆς ἀφίξεως τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Σέρβου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν ἰδιαιτέρως ὅτι τό Πατριαρχεῖον καταβάλλει ἐντόνους προσπαθείας διά νά διατηρῇ τούς ἁγίους Τόπους, ὡς τόπους λατρείας καί οὐχί ὡς τόπους μουσειακῆς ἐπισκέψεως.

Ἐπί τούτοις ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τά μέλη τῆς ἀποστολῆς ταύτης τά δῶρα τῆς ἀγάπης Αὐτοῦ καί ηὐχήθη τήν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου Τάφου εἰς τήν Ὀρθόδοξον Σερβικήν Ἐκκλησίαν καί διεβίβασε τούς Ἀδελφικούς Αὐτοῦ ἀσπασμούς πρός τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην τῆς Σερβίας κ. Εἰρηναῖον, τά μέλη δέ τῆς ἀποστολῆς ἐπέδωσαν εἰς τόν Μακαριώτατον  ἀναμνηστικόν καλλιτεχνικόν τόμον τῶν θησαυρῶν τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας 

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]