Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΡΑΒΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ.

Ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους 2016-2017 καί εἰς τάς ἡμερομηνίας ἀπό Δευτέρας ἕως Σαββάτου ἀπό 3ης / 16ης Ὀκτωβρίου ἕως 9ης /22ας Ὀκτωβρίου 2016 ἐτελέσθη ἡ τελετή τοῦ ἁγιασμοῦ εἰς τάς Ἀραβικάς Σχολάς τοῦ Πατριαρχείου, «Ἁγίου Δημητρίου» εἰς Ἱεροσόλυμα, «Ποιμένων» εἰς τήν πόλιν τῶν Ποιμένων- Μπετσαχούρ, «Ἁγίου Γεωργίου» εἰς Ραμάλλαν, καί εἰς τήν «Σχολήν Τάϋμπε» εἰς τήν πόλιν Τάϋμπε προσκειμένην τῇ Ραμάλλᾳ.

 

Εἰς τό πλαίσιον τῆς τελετῆς ταύτης εἰς τά ὡς ἄνω ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα ὑπῆρξε συνεργαίς τῶν Διευθυντῶν τούτων καί τῶν καθηγητῶν μετά τοῦ ἀφυπηρετήσαντος Προέδρου τῶν Σχολῶν αὐτῶν Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου καί τοῦ ἀναληφθέντος νέου Διευθυντοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ μέλους τῆς Σχολικῆς Ἐπιτροπῆς π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, τοῦ Γραμματέως κ. Φάντη Ἀμπντελνούρ, οἵτινες καί διεβίβασαν εἰς διδάσκοντας καί μαθητάς τάς εὐχάς καί εὐλογίας τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.