Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἑωρτάσθη εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων τήν 21ην Νοεμβρίου/ 4ην Δεκεμβρίου 2009 συμφώνως πρός τήν κρατοῦσαν τυπικήν τάξιν διά θ. Λειτουργίας εἰς τόν Πατριαρχικόν καί Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, εἰς τήν ὁποίαν ἐχοροστάτησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συμπροσευχομένων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

Ἡ μεγάλη ὅμως Θεομητορική ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς εἰς τήν Ἱεράν γυναικείαν Μονήν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου («Μεγάλην Παναγίαν»). Ἡ ἵδρυσις τῆς Μονῆς αὐτῆς ἀνάγεται εἰς τόν 4ον μ.Χ. αἰ. Εἰς αὐτήν κατῴκησαν τό πρῶτον οἱ «Ἁγιοσιωνῖται» Πατέρες, οἱ ἐλθόντες ἐκ τοῦ μοναστηρίου αὐτῶν, ἐπί τοῦ λόφου τῆς Σιών, ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Ἠλία τό 516 μ.Χ., οἱ ὀνομαζόμενοι «κυρίως Ἁγιοταφῖται», ἵνα ὦσι πλησιέστερον εἰς τόν Πανάγιον Τάφον. Ἡ Μονή αὕτη πρόσκειται τῷ Πατριαρχείῳ καί τῇ Ἁγιοταφιτικῇ Ἀδελφότητι, ἀριθμεῖ δέ σήμερον περί τάς εἴκοσι  (20) μοναχάς.

Εἰς ταύτην ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θ. Λειτουργία τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί συμπροσευχομένων ἐν Ἐκκλησίᾳ πυκαζούσῃ μοναχῶν, μοναζουσῶν, προσκυνητῶν, μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἰθαγενείας καί τοῦ ἀραβοφώνου ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου.

Διαρκούσης τῆς θ. Λειτουργίας, προσῆλθεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά συνοδείας Πατέρων καί προσεκύνησε καί ηὐλόγησε τούς πιστούς.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ἡ καθηγουμένη, ὁσιωτάτη καί γηραιά μοναχή Νυμφοδώρα ἐδεξιώθη εἰς τό ἡγουμενεῖον τόν Μακαριώτατον καί τούς ἑορταστάς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder