ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙ Π. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν ἐνδιαφερομένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὅτι ὁ Μοναχός π. Χρύσανθος Χατζηγρηγορίου ἐκ Κύπρου, ὁ γενόμενος γνωστός καί ἐμφανιζόμενος ὡς Ἁγιοσαββίτης, ἐνταχθείς ἐν ἔτει 1983 εἰς τήν Ἱεράν Λαύραν τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας, δέν ἀποτελεῖ μέλος τῆς Συνοδείας τῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Λαύρᾳ ἀσκουμένων Ἁγιοταφιτῶν μοναχῶν ἤδη ἀπό τοῦ ἔτους 1996, ὁπότε ἀπεκόπη  ὑπ’ αὐτῆς.

Συνεπείᾳ τούτου, ἐκπροσωπεῖ ἰδίας αὐτοῦ ἀπόψεις καί οὐδαμῶς τοποθετήσεις τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἤ τῆς Ἱερᾶς Λαύρας τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ ἡγιασμένου, ἄνευ οὐδεμιᾶς ἐξουσιοδοτήσεως νά ἀποφαίνηται περί θεμάτων αὐτῶν ἤ να χειρίζηται ταῦτα εἰς ὁποιανδήποτε περίπτωσιν.

Παρακαλοῦνται, λοιπόν, ὅσοι ἐνδιαφέρονται νά ἐπικοινωνήσουν μέ τήν Ἱεράν Λαύραν τοῦ Ἁγίου Σάββα, νά χρησιμοποιοῦν μόνον τήν ἐπίσημον διεύθυνσιν τῆς Μονῆς:

Monastery of St. Savvas, P.O. Box 19824,

JERUSALEM 91199, ISRAEL

καί μόνον τούς τηλεφωνικούς ἀριθμούς :

+972-2-276 2915 (τῆς Ἱερᾶς Λαύρας),

+972-2-274 8549 ἤ +972-505-246063 (Μετοχίου).

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων