ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ

Τήν Τετάρτην, 12 / 25.2.09, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ὁμάδα 30 προσκυνητῶν ἐκ Βουλγαρίας, 20 προσκυνητῶν ἐξ Αὐστρίας καί 30 προσκυνητῶν ἐκ Ρωσίας, τῶν τελευταίων συνοδευομένων ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χερσονήσου κ. Ἰωάννου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Γεροσλάβ Κυρίλλου τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσίας. Τούτους ἐχαιρέτισεν καί ηὐλόγησεν ὁ Μακαριώτατος, ὡμίλησεν αὐτοῖς πνευματικῶς καί ἐπέδωσεν αὐτοῖς ἀναμνηστικά ἐνθύμια τῆς Ἁγίας Γῆς. Ἀκολούθως, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τήν Ἐκτελεστικήν Ἐπιτροπήν τοῦ Ὀρθοδόξου Συμβουλίου / Executive Committee of the Orthodox Congress, ἀποτελουμένην ἀπό τόν κ. Ράϊκ Ζαρζούρα ἐκ Ναζαρέτ, ὡς Πρόεδρον, καί τούς κ. Φάραχ Μπαράνσκυ, Ἐμίλ-Ἰλ-Ἄσμαρ, Τζώρτζ Τζαμάλ καί Γαντούς Μιλάντ ὡς μέλη, μετά τῶν ὁποίων συνεζήτησε θέματα πρός προώθησιν, ἀφορῶντα τό ποίμνιον τῶν Κοινοτήτων τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό Ἰσραήλ. Τά κυριώτερα τῶν θεμάτων τούτων ἦσαν ἡ χριστιανική ἀνατροφή τῶν τέκνων εἰς τήν οἰκογένειαν, ἡ ὀρθή διδασκαλία τῆς ἀραβικῆς γλώσσης, ἡ χριστιανική ὀρθόδοξος παιδεία εἰς τά κατηχητικά σχολεῖα· ἐπίσης, ἐτονίσθη ἡ ἐκτύπωσις βιβλίων χριστιανικῆς ὀρθοδόξου διδασκαλίας διά τοῦ Συλλόγου «Νούρ-Ἴλ-Μασσίχ / Φῶς Χριστοῦ» εἰς Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας,  πρός διαμόρφωσιν καί σφυρηλάτησιν τῆς χριστιανικῆς ὀρθοδόξου συνειδήσεως καί ταυτότητος.

Πρός τό τέλος τῆς συναντήσεως ταύτης προσῆλθον εἰς τόν Μακαριώτατον καί οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Τμήματος Παλαιστινίων Προσφύγων τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς (Σ.Ε.Μ.Α.), κ. Ράμζη Ζανανίρη, κα. Μαίρη Κουμσίγιε καί κ. Τζώρτζ Σαχάρ. Οὗτοι ἐνημέρωσαν τόν Μακαριώτατον καί τά μέλη τοῦ Ὀρθοδόξου Συμβουλίου περί τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν διά τήν βοήθειαν πρός τούς πληγέντας τῆς Γάζης παρά του Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε ἀμφοτέρους ἐπί τῆς διαβιβασθείσης χρηματικῆς βοηθείας εἰς Γάζαν ὑπό τοῦ Πατριαρχείου διά τοῦ ἐκεῖ ἐκπροσώπου αὐτοῦ, Ἀρχιεπισκόπου Τιβεριάδος  κ. Ἀλεξίου.

Τήν Παρασκευήν, 14 / 27.2.09, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τούς ἐκπροσώπους τοῦ Συνδέσμου Προσκόπων τῶν Κοινοτήτων τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστινικῆς Αὐτονομίας  μέ Πρόεδρον τόν κ. Μάχερ Σαχλίγιε, ὡσαύτως Ἀναπληρωτήν Πρόεδρον τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου Προσκόπων / International Scout Link Desmοs. Μετά τούτων  συνεζήτησεν ὁ Μακαριώτατος τρόπους ἀπασχολήσεως τῶν νέων μέ δραστηριότητας  ἐντός τοῦ Πατριαρχείου καί μέ  ἀποστολήν αὐτῶν εἰς κατασκηνώσεις εἰς Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδος τό προσεχές θέρος.

Οἱ  ἐκπρόσωποι οὗτοι ἐπέδωσαν εἰς τόν Μακαριώτατον ἀναμνηστικήν πλακέταν φέρουσαν τό σύμβολον τοῦ Συνδέσμου Προσκόπων, ὡς εὐχαριστήριον διά τήν παρασχεθεῖσαν αὐτοῖς ὑπό Αὐτοῦ βοήθειαν καί συμπαράστασιν.

Ἐκ τοῦ Γραφείου τοῦ Μακαριωτάτου

ngg_shortcode_0_placeholder