ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΔ’/11/24 -2-2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ ΑΥΤΗΣ

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων κατά τήν

ΜΔ’/11/24 -2-2009 Συνεδρίαν αὐτῆς μεταξύ ἄλλων ἐπεμελήθη τῶν κάτωθι:

1. Ἐμελέτησε τήν ἔκθεσιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου διά τάς ἐργασίας τῆς 57ης Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν ἀπό 8-13ης Φεβρουαρίου 2008.

2. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην Ἀριστόβουλον ὡς ὑπεύθυνον τοῦ Κέντρου Νεότητος τοῦ Πατριαρχείου.

3. Ἐμελέτησε τήν ἔκθεσιν τοῦ Ἐπιτρόπου τοῦ Κατάρ, Ἀρχιμανδρίτου Μακαρίου διά τήν πορείαν τῶν ἐργασιῶν ἀνεγέρσεως ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου καί τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου ἐν Κατάρ.

4. Ἀνέγνωσε τήν ἐξ ὀνόματος τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας εὐχαριστήριον ἐπιστολήν τοῦ Δρ. κ. Γάζη Χανανῆε διά τόν ρόλον τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τήν πρόσφατον ἐν Βηθλεέμ Συνάντησιν τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Κρατῶν.

5. Κατεδίκασε τάς προσφάτους προσβλητικάς ἐκφράσεις καί θέσεις διά τό πρόσωπον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς διακωμῳδικόν πρόγραμμα τοῦ τηλεοπτικοῦ καναλιοῦ 10 τοῦ Ἰσραήλ καί τάς οἱασδήποτε ἀναλόγους δυσφημιστικάς ἐνεργείας ἤ φράσεις ἐναντίον ἱερῶν προσώπων ἤ συμβόλων ὁποιασδήποτε ἄλλης θρησκείας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας