Η Μ.Κ.Ο. “ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ” ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μὲ μεγάλη ἐπιτυχία διεξήχθη τὸ πρῶτο «Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὴν Ποιμαντικὴ Διακονία στὸ χῶρο τῆς Ὑγείας» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὸ ὁποῖο ἔλαβε χώρα στὴ Ρόδο μεταξὺ 8ης καὶ 12ης Ὀκτωβρίου 2008 καὶ στὸ ὁποῖο συμμετεῖχε ἡ “Ρωμηοσύνη” Μὴ Κυβερνητικὴ Ὀργάνωση τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, διὰ τοῦ ἐκπροσώπου της, μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, Καθηγητοῦ Βυζαντινῆς Φιλολογίας, κυρίου Φωτίου Δημητρακόπουλου.

Στὸ Συνέδριο ἔλαβαν μέρος ἀντιπρόσωποι τῶν Μητροπόλεων ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο, ποὺ ἀνήκουν διοικητικὰ καὶ πνευματικὰ στὸ Πατριαρχεῖο, καθὼς καὶ ἀντιπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἑλλάδος, Ἀλβανίας, Κύπρου, ξένων ὁμολόγων καὶ ἄλλων φορέων, ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ποιμαντικὴ διακονία τοῦ ἀσθενοῦς, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἰατρικὴ καὶ νοσηλευτική του φροντίδα.

Στὸ Συνέδριο, μεταξὺ ἄλλων, συζητήθηκαν οἱ δυσκολίες ποὺ παρουσιάζονται στὴν ποιμαντικὴ διακονία στὸ χῶρο τῆς ὑγείας, τόσο σὲ θεολογικό, ὅσο καὶ σὲ πρακτικὸ ἐπίπεδο καὶ ἔγινε ἐνημέρωση τῶν Συνέδρων γιὰ τὶς διεθνεῖς ἐξελίξεις σχετικὰ μὲ τὴ φροντίδα τῶν ἀσθενῶν σὲ ποιμαντικὸ καὶ ἰατρικὸ ἐπίπεδο. Ἐπιπλέον διερευνήθηκαν οἱ τάσεις τῆς ἰατρικῆς φροντίδας στὶς μέρες μας, καθὼς καὶ ζητήματα βιοηθικὴς καὶ ποιμαντικῆς ἐπιμόρφωσης τῶν κληρικῶν καὶ τῶν στελεχῶν ποὺ διακονοῦν τὸν ἀσθενῆ.

Τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, μὲ τὴ συμμετοχὴ του μέσω τῆς Μὴ Κυβερνητικῆς Ὀργάνωσης “ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ”, ἐπέδειξε ἐμπράκτως τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴν ποιμαντικὴ διακονία στὸ χῶρο τῆς ὑγείας, καθῶς καὶ τὴν ἀμέριστη συμπαράσταση καὶ ὑποστήριξη στὴν προσπάθεια δημιουργίας ἑνὸς Ὀρθοδόξου «δικτύου» ποιμαντικῆς διακονίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καταδεικνύοντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὸ εὖρος τοῦ πολυδιάστατου ποιμαντικοῦ του ἔργου.

Ἐκ τῆς Γραμματείας τοῦ Ἱστοχώρου