ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΘΗΝΩΝ Κ.Κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ

Ἀριθμ. Πρωτ.

118

Μακαριώτατε ἐψηφισμένε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος καί Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας, ἐν Χριστῷ, τῷ Θεῷ, λίαν ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς Ἡμῶν Μετριότητος Κύριε Ἱερώνυμε. Τήν Ὑμετέραν περισπούδαστον Ἡμῖν Μακαριότητα ἐν ἁγίῳ φιλήματι περιπτυσσόμενοι, ἡδέως προσαγορεύομεν.

Περιχαρείᾳ πολλῇ μαθόντες τήν ἐνεχθεῖσαν Ἁγίῳ Πνεύματι καί Ψήφοις Κανονικαῖς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐκλογήν τῆς Ὑμετέρας Περισπουδάστου Ἡμῖν Μακαριότητος εἰς τόν περίπυστον Ἀρχιεπισκοπικόν Θρόνον τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, συγχαίρομεν Αὐτῇ ἀπό βάθους καρδίας, ἐκφράζοντες κοινά πνευματικά αἰσθήματα συνόλου τῆς περί Ἡμᾶς Γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας ἐν γένει.

Ἡ χρονική περίοδος ἐν ᾗ ἡ Ὑμετέρα πεπνυμένη Μακαριότης κέκληται, ὅπως ἀναλάβῃ τάς ἡνίας τῆς πλέον συμπαγοῦς καί ἰσχυρᾶς Ὀρθοδόξου τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωμηοσύνης, διακρίνεται διά τε τό καλῶς ἠροτριωμένον ἔδαφος τῶν ψυχῶν τοῦ προσφιλοῦς ἐν Ἑλλάδι Χριστεπωνύμου Ποιμνίου, συνεπείᾳ τοῦ πολυσχιδοῦς ἔργου τοῦ Μακαριστοῦ Αὐτῆς Προκατόχου, κυροῦ Χριστοδούλου, διά τε τήν παγκόσμιον πνευματικήν δίψαν, τόν «λιμόν τοῦ ἀκοῦσαι λόγον Κυρίου», τήν ὁποίαν καλεῖται εἴπερ ποτέ καί ἄλλοτε ἡ κατ’ ἀνατολάς Ὀρθόδοξος Ἡμῶν Καθολική τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία νά ἀναψύξῃ διά τῆς χάριτος Πατρός καί Υἱοῦ καί Ἁγίου Πνεύματος, ἐν μέσῳ τῶν σειρήνων τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί ἰσοπεδώσεως τῶν πάντων.

Ἡ ἀπό Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἀνάδειξις τῆς Ὑμετέρας πεφιλημένης Ἡμῖν Μακαριότητος, διακρινομένης ἐπί τῇ ἀδιαμφισβητήτῳ Αὐτῆς ἱκανότητι εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν διοίκησιν, ὡς καί ἐπί τῷ διαπύρῳ καί ἐμπράκτῳ σεβασμῷ Αὐτῆς πρός τήν ζωοπάροχον καί θεραπευτικήν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι Ἐκκλησιαστικήν Ζωήν καί Παράδοσιν, πρός τούς ἐκκλησιαστικούς θεσμούς ἐν γένει, ἰδίᾳ δέ πρός τά Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα, πληροῖ Ἡμᾶς χαρᾶς, ἐπί τῇ βεβαιότητι τῆς συνεχίσεως καί ἐπιτάσεως τῆς κοινωνίας Ἡμῶν ἐν τῷ ἑνί Σώματι τοῦ Χριστοῦ, τῇ Καθόλου Ἐκκλησίᾳ, χάριν τῆς ἀποστολῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ρωμηοσύνης ἐν τῇ Οἰκουμένῃ.

Ἐπί οὖν τούτοις, τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα φιλήματι ἀγάπης ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ κατασπαζόμενοι ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, καί εὐχόμενοι Αὐτῇ τήν ἐξ ὕψους κραταίωσιν εἰς τήν νέαν, ὑψηλήν Αὐτῆς Ποιμαντορίαν διατελοῦμεν.

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ    ‚ϐηʹ    Ἰανουαρίου     κε΄.

Τῆς Ὑμετέρας Περισπουδάστου Μακαριότητος

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων