ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΩΡΗΤΗΝ κ. ΠΕΤΡΟΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΝ

Ἀριθμ. Πρωτ.

530

Τῷ Ἐντιμοτάτῳ κ. Πέτρῳ Κυριακίδῃ, υἱῷ ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ τῆς Ἡμῶν Μετριότητος, χάριν καί εἰρήνην ἀπό Θεοῦ Πατρός.

Γνόντες παρά τῆς παρ’ Ἡμῖν ὑπηρετούσης κ. Αἰκατερίνης Διαμαντοπούλου τήν τῆς ὑμετέρας Ἐντιμότητος πλουσιωτάτην προσφοράν πρός τό καθ’ ἡμᾶς Παλαίφατον Πατριαρχεῖον, τῶν πεντακοσίων δηλονότι ἀντιτύπων τοῦ ἄρτι ἐκδοθέντος ὑπό τοῦ Ἐλλογιμωτάτου Καθηγητοῦ κ. Φωτίου Δημητρακοπούλου βιβλίου «Ἅγιος Γεράσιμος ὁ Ἰορδανίτης», εὐχαριστοῦμεν τῇ ὑμετέρᾳ Ἐντιμότητι θερμῶς ἐπί τῇ δαψιλεῖ ταύτῃ πρός ἡμᾶς βοηθείᾳ, ἥτις δεικνύει καί τό αὐτῆς σύνολον πνεῦμα συναντιλήψεως πρός τήν ἡμετέραν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα, ἀγωνιζομένην παλαιόθεν ἐν μέσῳ πολλῶν  προβλημάτων καί ἀντιξοοτήτων πρός δόξαν τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί τῆς Ρωμηοσύνης. 

Ἐπί τούτῳ, εὐχαριστοῦμεν θερμῶς τῇ ὑμετέρᾳ Ἐντιμότητι καί ἐπί τῇ ἐκδηλωθείσῃ αὐτῆς προθέσει, ὅπως ἐνισχύσῃ τάς ἐργασίας ἀναδείξεως τοῦ ἐναπομείναντος, ἀναποσπάστου τμήματος τοῦ αὐθεντικοῦ, φυσικοῦ κήπου ἔνθα ἐλαξεύθη τό Μνῆμα τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, τμῆμα τό ὁποῖον, σῳζόμενον ἐντός τῆς Ροτόντας τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἐντάσσεται εἰς τήν κωνσταντίνειον τοῦ Ναοῦ ἀρχιτεκτονικήν φάσιν. Διά τοῦτο, ἔχομεν κοινοποιήσει εἰς τόν ἁρμόδιον διά τάς ἐργασίας ταύτας, τόν ὑπό τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους διωρισμένον Ἀρχιτέκτονα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Θεοδόσιον Μητρόπουλον, τήν σύστασιν τῆς ὑμετέρας Ἐντιμότητος, πρός ἐπικοινωνίαν μετ’ αὐτῆς.

Ἐπί τούτοις, εὐχόμεθα τῇ ὑμετέρᾳ Ἐντιμότητι σύν τοῖς αὐτῆς συνεργάταις ἐν τῷ Φιλανθρωπικῷ Σωματείῳ «Ἀγάπη», ὅπως πάντοτε προοδεύῃ ἐν πάσαις ταῖς θεοφιλέσιν αὐτῆς προσπαθείαις, αἵτινες ἀποδιδόασι χρηστούς καρπούς μεταξύ τῶν ἀναξιοπαθούντων  ἀδελφῶν ἡμῶν ἔν τε τῇ Ἑλλάδι, ἔν τε τῇ Ἀφρικῇ, Καμερούν, δηλαδή, Γκάνᾳ καί Ζιμπάμπουε, ἔνθα ἡ « Ἀγάπη» πολυτρόπως πρός τό ἀγαθόν καί ὠφέλιμον δραστηριοποιεῖται.

Ἐπικαλούμενοι, ὅθεν, ἐπί τήν ὑμετέραν Ἐντιμότητα δαψιλῆ τήν χάριν τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ καταστέφομεν αὐτήν πανοικί ταῖς πατρικαῖς Ἡμῶν εὐχαῖς καί Πατριαρχικαῖς εὐλογίαις καί διατελοῦμεν.

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ   ‚ϐζʹ     Ἰουλίου     ιβ΄.

Διάπυρος πρός Κύριον Εὐχέτης,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων