1

50ΜΕΛΗΣ ΟΜΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΕΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 11ης/ 24ης Αὐγούστου 2015, 50μελής ὁμάς προσκυνητῶν ἐκ Ρουμανίας ὑπό τόν ἱερέα αὐτῶν Πρεσβύτερον π. Σεζάρ – Γαβριήλ Δημητρέσκου, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί ὡμίλησε περί τῆς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἁγίας Γῆς, ἁγιασθείσης διά τοῦ σταυρικοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἔδωκεν αὐτοῖς τήν εὐλογίαν νά ἐπισκεφθοῦν ὅλους τούς Ἁγίους Τόπους καί νά ἁγιασθοῦν διά τῆς χάριτος τοῦ σώματος καί τοῦ αἵματος τοῦ ἐνανθρωπήσαντος, σταυρωθέντος καί ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Οἱ ἐν λόγω προσκυνηταί προσέφερον εἰς τόν Μακαριώτατον εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου, τήν ὁποίαν ἡ θυγάτηρ τοῦ ἱερέως ἡγιογράφησεν.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/4ciBFlK0VkU