1

4Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ.

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 29ης Αὐγούστου / 11ης Σεπτεμβρίου 2010, ἔλαβε χώραν ἡ πανηγυρική ἑορτή τῆς μνήμης τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τῶν ἱδρυτῶν τῆς Μονῆς Valamo, Ἁγίων Σεργίου καί Γερμανοῦ καί τῆς ἑβδομηκοστῆς ἐπετείου ἀπό τῆς μεταφορᾶς τῆς Μονῆς αὐτῆς εἰς Φινλανδίαν, εἰς τόν περικαλλῆ ναόν αὐτῆς πρός τιμήν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου.

Διά τήν ἑορτήν ταύτην καί τήν τέλεσιν τῆς πανηγυρικῆς θ. Λειτουργίας προσῆλθον οἱ δύο Προκαθήμενοι, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φινλανδίας κ. Λέων καί οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς εἰς αἴθουσαν πλησίον τοῦ ναοῦ καί ἐνεδύθησαν τάς στολάς αὐτῶν. Ἐκ τῆς αἰθούσης ταύτης ἐνδεδυμένοι καί ἐν πομπῇ προσῆλθον εἰς τόν ἱερόν ναόν, ὁπότε ἤρξατο διά τοῦ «Εὐλογημένη…» ἡ θ. Λειτουργία.

Μετά τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Καρελίας καί πάσης Φινλανδίας συνελειτούργησαν οἱ Ἀρχιερεῖς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, συνοδοί τοῦ Πατριάρχου ἐξ Ἱεροσολύμων, Ἱερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, οἱ Σεβασμιώτατοι Ἀρχιεπίσκοποι Ἀβήλων κ. Δωρόθεος καί Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φινλανδίας, ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Oulou κ. Παντελεήμων καί ὁ βοηθός Ἐπίσκοπος Joensuu Θεοφιλέστατος κ. Ἀρσένιος, καί προσκεκλημένοι ἄλλων Ἐκκλησιῶν ὡς ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐκ της Μονῆς Essex τῆς Ἀγγλίας Ἀρχιμανδρίτης π. Κύριλλος, ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσίας βοηθός Ἐπίσκοπος Θεοφιλέστατος κ. Μερκούριος, ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσίας εἰς Βρυξέλλας καί Βέλγιον Ἐπίσκοπος κ. Συμεών καί πολλοί ἱερομόναχοι καί ἱερεῖς, ἐν οἷς ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱ.Μ. Valamo Ὁσιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Σέργιος καί ὁ ἱεροδιάκονος π. Γεώργιος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φινλανδίας καί ὁ ἱεροδιάκονος π. Ἀθανάσιος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Πυκνόν ἐκκλησίασμα παρηκολούθησε μετ᾽εὐλαβείας καί ἀπολύτου ἡσυχίας καί ὑπομονῆς πολλῆς ὅλην τήν θ. Λειτουργίαν κατά τήν τάξιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων καί τῆς Φινλανδίας εἰς πολλά συμπίπτουσαν καί ἀπολύτως εἰς καί ἔνια διαφέρουσαν, ἵνα μή ἡ ὁμοιομορφία καταστρατηγῇ τήν ἐλευθερίαν καί εἰς γλώσσας τήν Ἑλληνικήν, Ρωσικήν, Φινλανδικήν καί Ἀραβικήν, ἵνα ᾖ ὑπό πάντων κατανοητή καί μεθεκτή.

Οἱ δύο Προκαθήμενοι ἐκοινώνησαν τούς προσελθόντας πιστούς εἰς τό Κοινωνικόν. Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς θ. Λειτουργίας καί ἐνώπιον τοῦ εἰκονοστασίου ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης ἐξεφωνήθησαν οἱ προσφωνήσεις τῶν δύο Προκαθημένων, τοῦ Ἅγίου Καρελίας καί πάσης Φινλανδίας, ὡς ἕπεται:

«Μακαριώτατε Πατριάρχα Ἱεροσολύμων καί πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλε,

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Πατέρες, Ἀδελφοί καί Ἀδελφαί,

Ἔχω τήν χαράν καί τήν τιμήν νά καλωσορίζω ἐδῶ εἰς τήν Ἱεράν Μονήν αὐτήν τήν Θειοτάτην Μακαριότητα Ὑμῶν μέ τήν σεπτήν Συνοδείαν Ὑμῶν. Εἶναι μεγάλη τιμή γιά μᾶς ὅτι Ἐσεῖς ὡς Ἀρχιερεύς τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ τιμᾶτε μέ τήν παρουσίαν Σας αὐτήν τήν ἑορτήν, ἐν ἀγάπῃ Κυρίου. Χαιρετῶ καί ὅλους Σας, ἀγαπητοί Ἀρχιερεῖς καί Πατέρες, οἱ ὁποῖοι φθάσατε ἐδῶ ἀπό τίς ἄλλες τοπικές Ἐκκλησίες.

Θέλω νά συγχαρῶ καί τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Σέργιον καί τήν Ἀδελφότητα καθώς καί ὅλους Ἐσας, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκεσθε ἐδῶ γιά νά ἑορτάσετε μαζί μας τήν ἑορτή τῶν κτιτόρων τῆς Ἱ.Μ. Valamo, Ὁσίων Σεργίου καί Γερμανοῦ καθώς καί τήν ἐγκατάσταση τῆς Μονῆς ἐδῶ, στό δῆμο Χεΐναβεσι πρίν ἀπό ἑβδομῆντα χρόνια.

Οἱ Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ Valamo ἦλθαν ἐδῶ στό κτῆμα Πάπιννιεμι τοῦ δήμου Χεΐναβεσι μέσα ἀπό τίς καταστροφές τοῦ Β´ Παγκοσμίου πολέμου πρίν ἀπό 70 χρόνια. Τόν ἐρχομό τους ἐδῶ στήν περιοχή Σάβο τῆς Φινλανδίας ἀπό τά νησιά τοῦ Valamo τῆς Λίμνης Λάντογα μποροῦμε νά τόν βλέπωμε ὡς μία ἀπό τις πολλές περιπτώσεις ἐξόδων τῶν Χριστιανῶν, δηλαδή μέσα στήν ἴδια κατηγορία, εἰς τήν ὁποίαν ἀνήκουν καί οἱ βίαιοι μετατοπισμοί τῶν Ὀρθοδόξων πληθυσμῶν στίς περιοχές τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καθώς καί τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ὅπου οἱ Χριστιανοί ἀναγκάζονται νά μετακομίζουν ἀπό τή γενέτειρά τους σέ ἕνα καινούργιο περιβάλλον.

Οἱ Πατέρες τοῦ Valamo ἔφυγαν ἀπό τήν Μονή Βαλαάμ τῆς λίμνης Λάντογα, συνοδευόμενοι ἀπό τήν πνευματική προστασία τῶν Ὁσίων Σεργίου καί Γερμανοῦ. Ἡ ἀπόδειξις αὐτῆς τῆς προστασίας των εἶναι ὅτι ἡ μοναχική πολιτεία ριζώθηκε ἐδῶ στό Χεΐναβεσι καί ἄρχισε νά ἀκτινοβολῇ ἀπό ἐδῶ καί στήν γύρω κοινωνία, ἀκόμη καί ἔξω ἀπό τά σύνορα τῆς χώρας μας.

Τό μοναστήρι τοῦ Valamo καί μέ αὐτήν τήν ἔννοια ἀκολουθεῖ ὑποδειγματικά τήν ἀποστολή τῶν Ἱεροσολύμων καί ἄλλων πνευματικῶν κέντρων τῆς Ἁγίας Γῆς. Ὅπως τά Ἱεροσόλυμα ἀναπτύσσονταν ἀπό ἕνα προσκύνημα σέ ἕνα πνευματικό κέντρο, ἀπό τό ὁποῖο ἤδη στόν Μεσαίωνα πολλοί μοναχοί ξεκίνησαν νά ἱδρύσουν μοναστήρια σέ διάφορα μέρη τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἔτσι καί ἡ Ἱ. Μονή Valamo στό Χεΐναβεσι ἐξεπαίδευε ἐργάτες γιά τήν Ἐκκλησία, μοναχούς, ἱερεῖς καί Ἀρχιερεῖς, τόσο γιά τήν Φινλανδία, ὅσο καί γιά ὅλο τόν Ὀρθόδοξο κόσμο.

Μέ τά λόγια τοῦ Κυρίου ἄς εὐχαριστήσωμεν τούς Πατέρας μας καί τό ἔργο τους λέγοντας: «Οὕτω λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἵδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔργα καί δοξάσωσιν τόν Πατέρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς».

Μακαριώτατε! Σᾶς εὐχαριστῶ, διότι μέ τήν παρουσία Σας σήμερα ἐδῶ λαμπρύνετε τήν ἑορτή αὐτῆς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Εἰς ἔνδειξιν ἀγάπης καί εὐγνωμοσύνης γιά τήν ἐπίσκεψή Σας εἰς τήν Ἀρχιεπισκοπήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Φινλανδίας θέλω νά Σᾶς δωρίσω αὐτήν τήν εἰκόνα, ἀντίγραφο τῆς ἱερᾶς θαυματουργικῆς εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Κονεβίτσης, ἡ ὁποῖα εὑρίσκεται ἐδῶ, σέ τοῦτον τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ.

Μακαριώτατε, παρακαλῶ νά εὐλογήσετε μέ τήν Πατριαρχικήν Σας εὐλογίαν τήν Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς καί ὅλους μας, πού σήμερα συγκεντρωθήκαμε ἐδῶ νά δοξάσωμε καί νά εὐχαριστήσωμε τόν Θεόν».

ἀκολούθως δέ τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ἀγγλιστί ὡς ἕπεται: (βλ. ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον https://en.jerusalem-patriarchate.info/2010/09/11/968/ ).

Ἐπί τῷ τέλει τῆς προσφωνήσεως Αὐτοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Καρελίας κ. Λέων προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον ὡραιοτάτην ἁγιογραφημένην εἰκόνα τῆς Θεοτόκου ἡ ὁποία φέρει τήν ὀνομασίαν Παναγία Κονεβίτσα, ἐπειδή τήν ὁποίαν ἔφερεν εἰς Φινλανδίαν ὁ Ἅγιος Ἀρσένιος Κοννεβίτσας τό 1393. Αὕτη, ὅπως εἶπε ὁ Ἅγιος Καρελίας, θά ἐνθυμίζῃ τήν Ἱεράν Μονήν Valamo καί τήν Καρελίαν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπί τῷ τέλει τῆς προσφωνήσεως Αὐτοῦ προσέφερεν εἰς τόν Ἅγιον Καρελίας ἁγιογραφημένην εἰκόνα τῆς Γεννήσεως εἰς σχῆμα ἡμικυκλικόν, κοπεῖσαν ὑπό τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων διά τούς ἑορτασμούς τῶν 2.000 ἐτῶν χριστιανοσύνης, ἵνα ὅπως εἶπεν ἐνθυμίζῃ διά τῆς ἐν τῇ εἰκόνι εἰκονιζομένης κενώσεως, ἐνανθρωπήσεως καί Γεννήσεως, τήν δεκτικότητα καί περιεκτικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τόν σύνδεσμον τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων μετά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φινλανδίας, φιλντισένιον ἀρχιερατικόν ἐγκόλπιον καί φιλντισένιον ὡραῖον μεγάλον σταυρόν, ἵνα εὐλογῇ τό ποίμνιον Αὐτοῦ.

Εἰς τόν ἡγούμενον Ἀρχιμανδρίτην π. Σέργιον ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν ἐπιστήθιον φιλντισένιον σταυρόν καί κανδήλαν ἀσημένιαν, ἵνα ἀνάβῃ καί διατηρῇ καῖον τό φῶς τοῦ Παναγίου Τάφου. Εἰς τούς συλλειτουργούς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φινλανδίας ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν ἀρχιερατικόν φιλντισένιον ἐγκόλπιον.

Ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Σέργιος προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον ὡραιοτάτην ἁγιογραφημένην εἰκόνα τῶν κτιτόρων τῆς Μονῆς Valamo Σεργίου καί Γερμανοῦ, με τήν Μονή Valamo εἰκονιζομένη εἰς τό μέσον. «Αὕτη», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «θά φυλάσσεται εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου, ἵνα ἐνθυμίζῃ τόν σύνδεσμον αὐτῆς μετά τῆς Μονῆς Valamo».

Ἐπί πᾶσι τούτοις, δοξολογοῦντες τόν Θεόν διά τήν εὐφροσύνην ἐκ τῆς ἑορτῆς καί τήν παρασχεθεῖσαν μετ’ Αὐτοῦ καί μεταξύ ἡμῶν κοινωνίαν ἐξήλθομεν ψάλλοντες, διά τήν αἴθουσαν τῶν ἀμφίων, ἐξ ἧς, ἀπενδυθέντες τά ἄμφια προσήλθομεν εἰς κοινήν τράπεζαν, παρατεθεῖσαν ἡμῖν φιλοφρόνως ὑπό τοῦ φιλοξενοῦντος τήν ὅλην ἐπίσκεψιν, Ἀρχιεπισκόπου Καρελίας καί πάσης Φινλανδίας κ. Λέοντος καί ὑπό τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Σεργίου.

Εἰς πρόποσιν ὁ Μακαριώτατος εἰς τήν τράπεζαν ταύτην ἐξέφρασεν εὐχαριστίας εἰς τόν Θεόν διά τήν ἐν Χριστῷ ἑνότητα ἡμῶν, διατηρούντων ἐν ταὐτῷ τήν πολιτιστικήν καί τοπικήν ποικιλίαν ἡμῶν, εὐχαριστίας τῷ φιλοξενοῦντι Ἀρχιεπισκόπῳ Καρελίας, εὐχαριστίας εἰς τούς ἐκπροσώπους τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί εὐχάς εἰς τόν ἐκπρόσωπον τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας καί τούς ἐκπροσώπους τῆς πολιτείας τῆς Φινλανδίας, μέ τήν εὐχήν εἰς ὅλους νά συναντηθῶμεν καί εἰς Ἱεροσόλυμα, τήν πνευματικήν πρωτεύουσαν ὅλων τῶν Χριστιανῶν.

Εὐθύς μετά τήν τράπεζαν ἡ Ἱερά Μονή Valamo διωργάνωσεν εἰς τήν μεγάλην αἴθουσαν τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου αὐτῆς ἐκπαιδευτικήν, πολιτιστικήν καί μουσικήν ἐκδήλωσιν, τήν ὁποίαν ηὐλόγησαν οἱ δύο Προκαθήμενοι καί εἰς τήν ὁποίαν παρέστησαν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν τῶν προσκεκλημένων εἰς τήν ἑορτήν, ἱερεῖς καί μοναχοί καί πολύς λαός.

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν αὐτήν τόσον ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς Valamo π. Σέργιος, ὅσον καί ὁ κύριος ὁμιλητής, Μητροπολίτης Oulu κ. Παντελεήμων ἀνεφέρθησαν εἰς τήν ἵδρυσιν τῆς ἐν Ρωσίᾳ Μονῆς τοῦ Valamo, εἰς τήν ἵδρυσιν τῆς ἐν τῇ περιοχῇ ταύτῃ Χεΐναβεσι  ῆς Μονῆς τοῦ Valamo μετά τόν κατά τόν Β´ Παγκόσμιον πόλεμον, τόν ἐπαναπατρισμόν τῶν μοναχῶν ἐκ τῆς Καρελίας, εἰς τό πνευματικόν καί πολιτιστικόν ἔργον αὐτῆς ἀναμέσον τῶν Ὀρθοδόξων ἀλλά καί τῶν ὀπαδῶν τῶν ἄλλων χριστιανικῶν δογμάτων ἐπισκεπτῶν αὐτῆς καί εἰς τάς δυσκολίας καί δοκιμασίας αὐτῆς καί θυσίας τῶν μοναχῶν αὐτῆς.

Ἡ φιλοφωνική χορῳδία τῆς Μονῆς ἐξετέλεσε μουσικά ᾄσματα τῇ συνοδείᾳ βιολιοῦ, τά ὁποῖα ὄντως συνεκίνησαν.

Κατά τό τέλος τῆς ἐκδηλώσεως αὐτῆς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας κ. Λέων ὡμίλησε καί εἶπεν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας προσπαθεῖ καί διατηρεῖ καλάς σχέσεις μέ ὅλας τάς Ὀρθοδόξους καί τάς ἄλλας Ἐκκλησίας. Τό γεγονός ὅμως τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων θά παραμείνῃ ἀνεξίτηλον εἰς τήν μνήμην τῶν μελῶν αὐτῆς καί εἰς τήν ἱστορίαν αὐτῆς.

«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας», εἶπεν, «προσπαθεῖ νά ἀναποκρίνηται καί ἐμπράκτως δι᾽οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς ὑποστηρίξεως πρός τούς ἐνδεεῖς εἰς τήν χώραν τῆς Φινλανδίας καί ἐκτός αὐτῆς, παρά τήν μή οἰκονομικήν εὐρωστίαν αὐτῆς».

«Ἐκ τοῦ πνεύματος τούτου κινουμένη ἔχει ἀναπτύξει ἱεραποστολήν εἰς Κένυαν καί Τανζανίαν καί βοηθεῖ σεισμοπλήκτους καί πλημμυροπαθεῖς καί πληγέντας ἐκ τοῦ Τσουνάμι. Διά τόν σκοπόν τοῦτον ἔχει ἱδρύσει τήν «Ἀδελφότητα τοῦ Ἀμνοῦ».

Ἡ Ἀδελφότης αὐτή ἀπονέμει τιμητικήν διάκρισιν εἰς διακεκριμένας ἐπισήμους προσωπικότητας, ἐμπράκτως συμπαραστεκομένας πρός τούς ἐνδεεῖς. Μέ τό παράσημον τῆς Ἀδελφότητος τοῦ Ἀμνοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Καρελίας καί πάσης Φινλανδίας ἐπαρασημοφόρησεν τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον καί τά μέλη τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ, θεωρῶν αὐτούς ὡς ἐκλεκτούς ἐπισκέπτας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Φινλανδίας.

Λίαν συγκεκινημένος ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ηὐχαρίστησε προσωπικῶς καί ἐξ ὀνόματος τῆς Ἀποστολῆς διά τήν τιμητικήν ταύτην διάκρισιν καί ἐπανέλαβεν ὅτι: «ὄντως μένομεν ἔκπληκτοι, ἐξ ὅσων εἴδομεν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Φινλανδίας, ἐκ τῆς διαθέσεως φιλοξενίας, ἐκ τῆς τάξεως ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καί ἐκ τοῦ πνευματικοῦ ἔργου αὐτῆς καί αἰσθανόμεθα οὐχί πλέον φιλοξενούμενοι, ἀλλ᾽ ὡς ἀδελφοί, συμμεριζόμενοι τήν μίαν κοινήν πίστιν ἡμῶν εἰς Χριστόν ἐνανθρωπήσαντα, σταυρωθέντα καί ἀναστάντα. Τήν ἐμπειρίαν ταύτην τῆς Οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ διά τήν σωτηρίαν μας ἐφέρομεν ἐκ τῆς Ἁγίας Γῆς ὡς εὐλογίαν, ἐλάβομεν ὅμως καί ἡμεῖς καί ἐνεπλουτίσθημεν ἐκ τοῦ τρόπου ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φινλανδίας καί τῶν μοναχῶν τῆς ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Valamo».

«Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ τῆς ἐν Χριστῷ κοινωνίας ἡμῶν καί ἀδελφοσύνης προσκαλοῦμεν Ὑμᾶς, Σεβασμιώτατε καί ὁποιουσδήποτε συνεργάτας Ὑμεῖς ἐκλέξητε νά ἐπισκεφθῆτε τήν Ἁγίαν Γῆν. Ἀπευθύνομεν πρός Ὑμᾶς ἀνοικτήν πρόσκλησιν».

Εὐχαριστοῦντες τόν Θεόν, διότι ἐνέπλησεν ἡμᾶς τῶν πνευματικῶν καί τῶν ἐπιγείων Αὐτοῦ ἀγαθῶν, ἀνεχωρήσαμεν ἐκ τῆς Μονῆς Valamo μέ ἀνεξιτήλους πνευματικάς ἐμπειρίας καί ἀναμνήσεις, κατευοδούμενοι ὑπό τοῦ καθηγουμένου π. Σεργίου καί τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ καί κατηυθύνθημεν πρός τό ἀεροδόμιον τῆς πόλεως Joensuu, ἐκ τοῦ ὁποίου ἐπεβιβάσθημεν τοῦ ἀεροσκάφους τῶν Φινλανδικῶν ἀερογραμμῶν καί εἰς ἑσπερινήν ὥραν ἐφθάσαμεν εἰς τό Ἑλσίνκι.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder