1

Ἱερά Προσκυνήματα ἐν Ἰορδανίᾳ

Ἱερά Προσκυνήματα ἐν Ἰορδανίᾳ

null
Ἀμμὰν – Φιλαδέλφεια

Εἰς τὸ Ἀμμὰν ὑπάρχει μεγάλη κοινότητα Ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ὀκτὼ ἐνοριακαὶ ἐκκλησίαι, ἡ Ἑλληνορθόδοξος Μητρόπολις Φιλαδελφείας, ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς τῆς Ὑπαπαντῆς, τὸ Πατριαρχικὸν Μουσεῖον.

Μαδηβᾶ

Ἡ Μαδηβᾶ εὑρίσκεται ἐντὸς τῶν εὐφόρων πεδιάδων τῆς κεντρικῆς Ἰορδανίας μὲ πολλοὺς Ὀρθοδόξους ναοὺς τοῦ 5ου καὶ 6ου αἰῶνος, πλείστης ὀμορφιᾶς μωσαϊκάς, ἁγιογραφίας καὶ διακοσμητικὰς παραστάσεις μὲ ἁρμονικὰ σχέδια καὶ πολυαρίθμους ψηφίδας διαφόρων χρωμάτων. Εἰς τὸ δάπεδον τῆς Ἑλληνορθοδόξου ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ὑπάρχει ὁ περίφημος χάρτης τῆς Ἁγίας Γῆς μὲ ἑλληνικὰ γράμματα. Πλησίον αὐτοῦ ὑπάρχει τὸ ξενοδοχεῖον τῆς ἑλληνορθοδόξου ἐκκλησίας.

Ὄρος Ναβὰβ – Μόντε Νέμπο

Δέκα λεπτὰ ἀπόστασιν ἀπὸ τὴν Μαδηβᾶν πρὸς δύσιν εὑρίσκεται τὸ Ὄρος Ναβάβ, ἀπὸ ὅπου ὁ προφήτης Μωυσῆς ἠγνάντεψε τὴν γῆν τῆς Ἐπαγγελίας καὶ ἐτελεύτησε ἐν τῷ ὄρει, κατ’ ἔντολήν τοῦ Θεοῦ. Εἰς τὴν κορυφὴν ὑπάρχει ἐκκλησία ἐκτισμένη ὑπὸ τῆς Ἁγίας Ἑλένης, ἀφιερωμένη εἰς τὸν προφήτην Μωυσῆν μὲ πολλὰς ἑλληνικὰς ἐπιγραφάς, προσευχάς, ἑλληνικὰ ὀνόματα ἱερέων, ὀνόματα δωρητῶν, πανέμορφα μωσαϊκὰ καὶ ψηφιδωτὰς παραστάσεις ἀπὸ τὴν δημιουργία, τὴν φύσιν καὶ τὴν ζωήν.

Ντιμπὶν

Δυὸ χιλιόμετρα βορείως τοῦ χωρίου Ντιμπὶν εὑρίσκεται ἡ νεόχτιστος ἱερὰ Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ὅπου ζοῦν κοινοβιακῶς Ἰορδαναὶ μοναχαί. Ἡ Μονὴ εἶναι μεγάλη, ἐχτισμένη εἰς τὴν πλαγιὰν ἑνὸς καταπρασίνου ὄρους καὶ μαζεύει πλῆθος Ὀρθοδόξων προσκυνητῶν καὶ πολλοὺς νέους ἐξ ὅλης τῆς Ἰορδανίας. Οἱ ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι λειτουργοῦσιν εἰς τὴν ἱερὰν Μονὴν ὁμιλοῦν ἀπταίστως τὴν ἑλληνικὴν γλώσσαν.