1

Η ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ

Τήν Δευτέραν, 4ην/17ην Ὀκτωβρίου 2016, ἔλαβε χώραν συνάντησις τῶν Ἀρχηγῶν τῶν τριῶν Μειζόνων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων, τοι τῆς Α.Θ. Μακαριότητος τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου, τοῦ Κουστωδοῦ τῆς Ἁγίας Γῆς Αἰδεσιμωτάτου π. Φραγκίσκου, τοῦ Πατριάρχου τῶν Ἀρμενίων εἰς Ἱεροσόλυμα Μακαριωτάτου κ. Νουρχάν Μανουκιάν καί τῶν συνοδῶν αὐτῶν μετά τοῦ Προέδρου τοῦ Παλαιστινιακοῦ Κράτους, Ἐξοχωτάτου κ. Μαχμούντ Ἀμπάς Ἀμποῦ-Μάζεν.

Κατά τήν συνάντησιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος προσεφώνησε τον Πρόεδρον ἐξ ονόματος τοῦ Πατριαρχείου καί τῶν δύο ἄλλων Κοινοτήτων διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ ἀραβιστί, ἲδε https://en.jerusalem-patriarchate.info/ar/2016/10/17/24794

Ἀπαντῶν ὁ Πρόεδρος ἐξέφρασε τήν χαράν αὐτοῦ διά τήν συνάντησιν  ταύτην καί διά τήν εἰρηνικήν συνύπαρξιν Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων εἰς τό Παλαιστινιακόν Κράτος καί ἐξέφρασε τήν γνώμην ὅτι οἱ Χριστιανοί δέν θεωροῦνται εἰς τό κράτος τοῦτο μειονότης ἀλλά ἀναπόσπαστον τμῆμα τούτου, ὅτι οἱ Χριστιανοί προηγήθησαν τῶν Μουσουλμάνων εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί ὅτι αἱ Ἐκκλησίαι τῶν Χριστιανῶν θεωροῦνται ὑπό τῶν Μουσουλμάνων ἱεροί τόποι ὡς τά τεμένη αὐτῶν καί διά τούς λόγους τούτους ἡ Παλαιστινιακή Ἀρχή προσφέρει τό ποσόν τῶν 150.000 Εὐρώ ὡς συμβολήν διά τό ἔργον ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

Οἱ Ἀρχηγοί τῶν τριῶν Κοινοτήτων ηὐχαρίστησαν διά τούς λόγους τούτους καί διά τήν δωρεάν ταύτην τόν Πρόεδρον καί ηὐχήθησαν εἰς αὐτόν ἐπιτυχίαν εἰς τάς προσπαθείας αὐτοῦ διά τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς διαδικασίας ἀναγνωρίσεως τοῦ Παλαιστινιακοῦ Κράτους.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας