1

ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Κατά τάς ἡμέρας τοῦ Δεκαπενταυγούστου ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐδέχθη πολλάς ὁμάδας προσκυνητῶν, τῶν ὁποίων προΐσταντο οἱ ἱερεῖς αὐτῶν, πάντων ἀφιχθέντων, διά νά μετάσχουν εἰς τήν ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Εἰδικώτερον, τό Σάββατον, 9/22-8-2009, ἦτο ἡ ἡμέρα συμπληρώσεως τετραετίας ἀπό τῆς ἐκλογῆς τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τόν τετιμημένον Θρόνον τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Τήν ἡμέραν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ὑπεδέχθη τόν Μητροπολίτην Σερρῶν κ. Θεολόγον, μεθ’ ὁμάδος 100 προσκυνητῶν εἰς τό Πατριαρχεῖον. Τούτους ἐκαλωσώρισεν ὁ Μακαριώτατος, ἀποκαλῶν τόν μέν Μητροπολίτην «σχεδόν Ἁγιοταφίτην», τούς δέ συνοδούς αὐτοῦ ἱερεῖς καί λαϊκούς «προσκυνητάς, θεωρούς τῶν τόπων, εἰς τούς ὁποίους κατεσκήνωσεν ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Σωτήρ ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός».

«Οἱ προσκυνηταί τῆς Ἁγίας Γῆς», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «ὡς θεωροί τῶν φυσικῶν τόπων, γίνονται καί θεωροί πνευματικοί τοῦ ἔργου τῆς οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ διά τήν σωτηρίαν τοῦ κόσμου, δηλαδή τοῦ ἔργου τῆς ἐνανθρωπήσεως, τοῦ σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς τούς τόπους, τούς ὁποίους ἀνέδειξεν ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος καί ἡ Ἁγία Ἑλένη, τήν φύλαξιν τῶν ὁποίων ἀνέθεσαν εἰς τήν Ἐκκλησίαν Ἱεροσολύμων καί τήν Ἁγιοταφιτικήν ἡμῶν Ἀδελφότητα.

Ὑμεῖς γίνεσθε θεωροί τῶν τόπων τούτων καί τοῦ ἔργου τοῦ ἐπιτελεσθέντος εἰς αὐτούς. Διά τῆς θεωρίας αὐτῆς ὁμοῦ θά γίνητε θεωροί τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, ὡς οἱ Ἀπόστολοι ἐπί τοῦ ὄρους Θαβώρ. Θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ μεταμόρφωσίς μας καί ἡ ἑνότης μας μέ τόν Θεόν. Ὁ Κύριος μετεμορφώθη δι’ ἡμᾶς. Ἐν τῷ μυστηρίῳ τῆς θ. Εὐχαριστίας ὁ Χριστός γίνεται ψηλαφητός καί θεατός δι’ ἡμᾶς. Τήν ἐμπειρίαν ὑμῶν ἐκ τῶν ἁγίων Τόπων καλεῖσθε νά μεταδώσητε  εἰς τούς συγγενεῖς σας καί τό περιβάλλον σας».

Ὁ Μητροπολίτης Σερρῶν ἀνταπαντῶν εἶπεν: «Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα.

Εὑρισκόμεθα ἐνώπιόν Ὑμῶν, τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Σιών, πλήρεις αἰσθημάτων ἀγάπης, σεβασμοῦ καί ἐκτιμήσεως. Εὐχαριστοῦμεν τόν Θεόν διά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην, τήν θεωρίαν ταύτην ἐν τῇ συγκυρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τῆς Μητρός τοῦ Θεοῦ καί Μητρός ἡμῶν. Ἀπολαμβάνομεν τούς κόπους τῶν ἔργων Ὑμῶν, ἀναλογιζόμεθα τάς δυσκολίας, τά προβλήματα, τάς ἀγωνίας Ὑμῶν. Ἐνθυμούμεθα τό ἔργον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, κηρύξαντος «ἐν κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις Ζητοῦμεν τήν εὐλογίαν Ὑμῶν διά  τό προσκύνημα. Δυστυχῶς καί εἰς Ἑλλάδα ἀκούομεν φωνάς ἀπογαλακτισμοῦ ἐκ τῆς Ἐκκλησίας. Εἰς πρόσφατον συνέντευξιν Ὑμῶν ἐδηλώσατε ὅτι παρακολουθεῖτε ἐναγωνίως ταῦτα. Ἡμεῖς μεταποιοῦμεν τήν ἀγωνίαν Ὑμῶν εἰς προσευχήν. Ἐπί τῇ ἐκλογῇ Ὑμῶν εὐχόμεθα Ὑμῖν ἔτη πολλά, ἄλυπα, εὐλογημένα καί σωτήρια. Προσφέρομεν Ὑμῖν ὡς ἐλάχιστον δεῖγμα εὐγνωμοσύνης ἀργυροῦν χειροποίητον λιβανοθήκην διά τάς προσευχάς Ὑμῶν. Εἴθε ἡ Πατριαρχία ὑμῶν νά λάμπῃ ὡς ὁ ἄργυρος οὗτος. Προσφέρομεν ἐπίσης ἄμφια καί κάλυμμα Ἐπιταφίου καί τῆς Ἁγίας Προθέσεως διά τό Ἅγιον Θεομητορικόν Μνῆμα ἐν Γεθσημανῇ. Ταῦτα εἶναι μία χρυσοκέντητος καί μικρά δωρεά διά τάς ἀνάγκας τοῦ Πατριαρχείου. Καί ἡμεῖς, ὡς τέκνα τῆς μητρός ἡμῶν Ἑλλάδος, παρακαλοῦμεν ὅπως ὁ Θεός κατευοδώσῃ τό ἔργον Ὑμῶν. Παρακαλοῦμεν ἐπίσης ὅπως ὁ Θεός κατευοδώσῃ τό ἔργον τῶν Ἁγιοταφιτῶν, ὡς ἀναποσπάστων μελῶν τῆς μητρός Ἑλλάδος. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἑνότης τοῦ γένους ἡμῶν».

Ὁ Μακαριώτατος προσέφερε εἰς τόν  Μητροπολίτην   Σερρῶν κ. Θεολόγον καί εἰς τούς ἱερεῖς αὐτοῦ φιλτισένιον ἐγκόλπιον, σταυρούς  καί ἄλλα δῶρα, ἐνθύμια ἀπό τήν Ἁγίαν Γῆν.

Τήν Δευτέραν, 11/24 Αὐγούστου 2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐδέχθη τόν Λουθηρανόν Ἀρχιεπίσκοπον Καναδᾶ Right Rev. Fred Hiltz, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἐπισκόπου εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Σουχέλ Νταουάνη.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἐγένετο συζήτησις ἐπί τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἕως καί τοῦ Κατάρ, ἔνθα τό Πατριαρχεῖον ἵδρυσε νέαν Ἐκκλησίαν. Ἐγένετο ἐπίσης συζήτησις ἐπί τῆς ὑπαρχούσης θρησκευτικῆς συμβιώσεως εἰς Ἱεροσόλυμα καί ἐπί τοῦ ἀληθινοῦ οἰκουμενισμοῦ ὡς διαλόγου καί κοινωνίας ἐν ἀγάπῃ καί ἀληθείᾳ ἐπί τῇ βάσει τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας διά μέσου τῶν αἰώνων. Ἐπί τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ ἐγένετο συζήτησις ὡς τοῦ ὀμφαλοῦ τῆς γῆς, ἔνθα οἱ προσκυνηταί προσερχόμενοι καί ὑμνολογοῦντες, μεταμορφοῦνται. Τοῦτο τό ἔργον τῆς πνευματικῆς τελειώσεως καί σωτηρίας συντελεῖται ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, τελούσῃ ἐνταῦθα διά μέσου τῶν αἰώνων ἐν καταστάσει πνευματικῇ, μετά τῆς φυσικῆς ὅμως κληρονομίας αὐτῆς, τῆς περιουσίας αὐτῆς, ἐν τῇ ἐννοίᾳ τῶν προσκυνημάτων, μοναστηριῶν, οἰκημάτων, φιλανθρωπικῶν καί ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων.  Σημαντικόν ποσόν τοῦ προϋπολογισμοῦ αὐτοῦ διαθέτει τό Πατριαρχεῖον διά τό φιλανθρωπικόν καί ἐκπαιδευτικόν αὐτοῦ ἔργον

Ὁ Ἀγγλικανός Primate ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ὑποδοχήν καί τήν κατατόπισιν καί ἀνεφέρθη εἰς τήν συνάντησιν, ἥν εἶχον πρό ἔτους εἰς τό πλαίσιον τοῦ Lambeth Conference, εἰς τό ὁποῖον ἦτο προσκεκλημένος ὁ Μακαριώτατος  ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κανταρβουρίας  Most Rev. κ. Roouan William.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder