1

ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

Τήν Τρίτην,  24ην Φεβρουαρίου /9ην Μαρτίου 2010, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐδέχθη τόν νέον Πρόξενον τῆς Γαλλίας εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Frédéric Desagneau.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν εἰς τόν Πρόξενον περί τῆς ἱστορίας καί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου ὡς φρουροῦ τῶν Ἁγίων Τόπων, προστάτου τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί ἀγγελιαφόρου εἰρήνης, δικαιοσύνης καί συμφιλιώσεως. Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσε εἰς τόν Γάλλον Πρόξενον τό βιβλίον τοῦ καθηγητοῦ κ. Παναγιώτου Βοκοτοπούλου, «Τά εἰκονογραφημένα χειρόγραφα τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων».

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ἀποστολήν τῆς Βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος Δοροστόλου κ. Ἀμβρόσιος ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον τεμάχιον λειψάνου τῶν ἁγίων μαρτύρων Δασίου καί Αἰμιλιανοῦ Δοροστόλου καί περίτεχνον μίτραν. Ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν αὐτοῖς ἐγκόλπια, σταυρούς καί εἰκόνας τοῦ Παναγίου Τάφου καί τοῦ Ἁγίου νεομάρτυρος Φιλουμένου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder