1

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΝΙΚΗΝ ΚΟΥΣΤΩΔΙΑΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΠΩΝ

Συμφώνως τῇ ἐτησίᾳ παραδόσει τῆς ἀνταλλαγῆς εὐχῶν διά τά Χριστούγεννα, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόφιλος ὁ Γ΄, συνοδευόμενος ἀπό ἀντιπροσωπείαν τῆς Αδελφότητος τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐπεσκέφθη τήν Φραγκισκανικήν Ἀδελφότητα τῶν Ἁγίων Τόπων, τήν Δευτέραν 27ην Δεκεμβρίου 2021.

Μετά ἀπό σύντομον ὑποδοχήν, ὁ Μακαριώτατος ἐλαβε τήν εὐκαιρίαν νά ἐκφράσῃ τήν βαθεῖαν Αὐτοῦ ἐκτίμησιν πρός τόν Κουστωδόν τῆς Ἁγίας Γῆς π. Francesco Patton, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀφοσιωθῆ  σθεναρῶς εἰς τάς κοινάς προσπαθείας τῶν ἡγετῶν τῆς Ἐκκλησίας, διά τήν ὑπεράσπισιν τοῦ Χριστιανικοῦ χαρακτῆρος τῆς Ἱερουσαλήμ, «εἰς μίαν ἐποχήν, πού ὁ χαρακτήρ οὗτος ἦτο, καί συνεχίζει νά εὑρίσκηται, ὑπό ἰδαιτέραν ἀπειλήν».

Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν: «Ἔχετε αὐξήσει τήν εὐαισθητοποίησιν διά τήν ἔλλειψιν σεβασμοῦ, τήν ὁποίαν ὑφίστανται οἱ Χριστιανοί εἰς τάς χεῖρας ριζοσπαστικῶν ἀτόμων καί ὁμάδων. Εἴμεθα ἐπίσης εὐγνώμονες Ἡμῖν διά τήν κοινήν μας σταθερότητα εἰς τήν διατήρησιν τῆς ἱστορικῆς μας ἀνεξαρτησίας καί αὐτονομίας εἰς τήν διοίκησιν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, ἰδιαιτέρως δέ τοῦ Παναγίου Τάφου, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται πάντοτε ὑπό ἀπειλήν».

Εἰς τήν ὁμιλίαν του, ὁ Πατριάρχης Θεόφιλος ὄχι μόνον ηὐχήθη εἰς τήν Ἀδελφότητα μίαν χαρμόσυνον καί εὐλογημένην ἑορταστικήν περίοδον, ἀλλά καί ἔρριψε φῶς εἰς τήν πρόσφατον ἐκστρατείαν, τῆς ὁποίας ἡγήθησαν οἱ Ἀρχηγοί τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, καί εἰσηγήθησαν εἰς διεθνεῖς καί τοπικάς ἐφημερίδας, ἵνα εὐαισθητοποιήσουν τό ἀναγνωστικόν κοινόν διά τήν συνεχῆ ἀπειλήν ἐκ τῶν Ἰσραηλινῶν ριζοσπαστῶν, ἀτόμων καί ομάδων, ἐναντίον τῆς Χριστιανικῆς παρουσίας, ἰδιαίτερως δέ εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν τῆς Ἱερουσαλήμ.

Ὁ Μακαριώτατος προσέθεσε: «Τό πρόσφατον ἄρθρον σας εἰς τήν “The Telegraph” ἐσημείωσεν τεράστιον ἀντίκτυπον, καθώς ἐνεφανίσθη ταυτοχρόνως μέ ἄρθρα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Canterbury καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Hosam εἰς ἄλλας ἐφημερίδας.  Αὐτή ἀκριβῶς εἶναι ἡ συντονισμένη προσπάθεια πού χρειαζόμεθα, διά νά διασφαλίσωμεν ὅτι τά πιεστικά καί σοβαρά ζητήματα πού ἀντιμετωπίζομεν θά παραμείνουν ἐν ὄψει τοῦ διεθνοῦς κοινοῦ».

Εἰς ἀντάλλαγμα ὁ π. Francesco Patton ηὐχαρίστησε τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων καί τήν Ἀδελφότητα διά τήν ἐπίσκεψίν των, ἐπεβεβαίωσε τήν συνεχῆ ὑποστήριξιν τῆς Φραγκισκανικῆς Ἀδελφότητος εἰς τήν ἀποστολήν τῶν ἡγετῶν τῆς Ἐκκλησίας διά τήν προστασίαν τοῦ χριστιανικοῦ χαρακτῆρος τῆς Ἁγίας Πόλεως καί ηὐχήθη εἰς πάντας εἰρηνικά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας