1

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΔΩΡΟΕΚΘΕΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ QATAR

Τήν Παρασκευήν, 16ην Νοεμβρίου 2018, ἐπραγματοποιήθη εἰς τόν χῶρον μεταξύ τοῦ Ἐπισκοπείου καί τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Καττάρων Χριστουγεννιάτικη ἐκδήλωσις μετά καλλιτεχνικοῦ προγράμματος ἐκ διαφόρων τοπικῶν παραδόσεων.

Τό καλλιτεχνικόν πρόγραμμα περιελάμβανε ἐπίκαιρα χριστουγεννιάτικα ᾄσματα ἀπό τήν Ρωσσόφωνον Χορωδίαν, Russian Speaking Choir “Kamerton”, τήν Μικτήν Χορωδίαν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, τά παιδιά τοῦ Ὀρθοδόξου Κατηχητικοῦ ὑπό τόν χορευτικόν Σύλλογον τῶν Ἑλλήνων τοῦ Qatar, τά μέλη τοῦ ὁποίου μέ ἑλληνικάς ἐνδυμασίας ἐχόρεψαν παραδοσιακούς χορούς.

Διά τῆς φιλοπόνου συμμετοχῆς τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξων Κυριῶν, τῆς Νεολαίας, καί ἄλλων μελῶν τοῦ ποιμνίου παρεσκευάσθησαν χειροποίητα χριστουγεννιάτικα στολίδια, δῶρα καί ἀντικείμενα εὐλαβείας τά ὁποῖα διετέθησαν πρός πώλησιν, διά τήν ἐνίσχυσιν τοῦ ἔργου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Εἰς τήν ἐκδήλωσιν παρετέθη ἐπίσης μεγάλη ποικιλία ἐδεσμάτων Ἀραβικῆς, Ἑλληνικῆς, Σερβικῆς, Ρουμανικῆς, Μολδαβικῆς, Ρωσσικῆς καί Οὐκρανικῆς κουζίνας, προσφορά ἐκ διαφόρων ἑταιρειῶν καί κυριῶν μελῶν τοῦ ποιμνίου.

Τήν ἐκδήλωσιν ἐτίμησαν διά τῆς παρουσίας αὐτῶν οἱ Πρέσβεις τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καί ἐκπρόσωποι ἄλλων δογμάτων εἰς τήν Ντόχαν.

Ἡ μεγάλη προσέλευσις τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Qatar καί μελῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων ἐπεβεβαίωσαν τήν ἐπιτυχίαν αὐτῆς τῆς δραστηριότητος.

Ἐπισυνάπτεται φωτογραφικόν ὑλικόν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Καττάρων