1

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΧΟΡῼΔΙΑΣ ΤΟΥ «ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ» ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ.

Τήν Παρασκευήν, 21ην Δεκεμβρίου 2013 /3ην Ἰανουαρίου 2014, ἔλαβε χώραν μουσική συναυλία ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου χορῳδίας τοῦ «Βασιλέως Χριστοῦ» ὑπό τήν πνευματικήν καθοδήγησιν τοῦ Πατριαρχικοῦ ἐν Βηθλεέμ Ἐπιτρόπου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου καί τήν μουσικήν διεύθυνσιν τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Θεολόγου κ. Τζαντάλλα Ἰλ Μάσρη καί τήν εὐλογίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τῇ ὑψηλῇ προστασίᾳ τῆς Α. Ἐξοχότητος, τοῦ Προέδρου τοῦ Παλαιστινιακοῦ Κράτους κ. Μαχμοῦδ Ἀμπάς Ἀμποῦ Μάζεν καί τῇ συνεργασίᾳ τοῦ χορηγοῦ κ. Σαΐδ Ταουφίκ Χούρη εἰς τό «Κέντρον Συνεδριάσεων» /Convention Center παρά τάς στέρνας τοῦ Σολομῶνοτος μεταξύ Βηθλεέμ καί Χεβρῶνος.

Τήν συναυλίαν ταύτην παρηκολούθησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ ἐν Φχές ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου, τοῦ Ἀρχιμαδρίτου π. Ἰγνατίου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, καί ἐκπροσώπων ἄλλων Χριστιανικῶν δογμάτων, ὡς τοῦ Ἀποστολικοῦ Δελεγάτου, τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Ράμζη Χαμπντάλλα, ἐκπροσώπου τοῦ Προέδρου Μαχμοῦδ Ἀμπάς Ἀμποῦ Μάζεν, καί ἄλλων παραγόντων τοῦ Παλαιστινιακοῦ Κράτους, ὡς τοῦ Ὑπουργοῦ κ. Ζιγιάντ Μπάντακ, ἐκπροσώπου τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Ἀσπασίας Μήτση, τῆς Δημάρχου τῆς Βηθλεέμ κ. Βέρας  Μπαμπίς, ἱερέων ἐκ διαφόρων πόλεων τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστίνης καί πολλοῦ κοινοῦ χιλίων πεντακοσίων ἀτόμων περίπου.

Πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐφετινῆς τελετῆς προεβλήθησαν στιγμιότυπα τῆς περυσινῆς μουσικῆς συναυλίας ἀπό κρατηθέν CD, εἰς τό ὁποῖον προεβλήθη ὁμιλῶν ὁ χορηγός τῆς περυσινῆς καί ἐφετινῆς συναυλίας κ. Σαΐντ Χούρη.

Ἡ ἐφετινή τελετή ἤρχισε πάλιν μέ τήν ζωντανήν ἀπό ὀθόνης ἐμφάνισιν καί χαιρετισμόν τοῦ κ. Σαΐντ Χούρη ἐξ Ἀθηνῶν καί ἐν συνεχείᾳ μέ τήν προσφώνησιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Ράμζη Χαμντάλλα, τονίζοντος τήν σημασίαν τῆς Παλαιστινιακῆς Γῆς διά τόν Παλαιστινιακόν λαόν καί τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων εἰς τό Παλαιστινιακόν κράτος, τό ὁποῖον καί αὐτό ἑορτάζει τήν ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων.

Ἐν συνεχείᾳ προσεφώνησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀραβιστί, ἴδε ἡλεκτρονικόν σύνδεσμον: https://en.jerusalem-patriarchate.info/ar/2014/01/04/3017

Ἐν συνεχείᾳ ἀπηύθυνε χαιρετισμόν ὁ Διευθυντής τοῦ Κέντρου Συνεδριάσεων κ. Γεώργιος Μπασούς, τονίζων τήν σημασίαν τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ὡς ἑορτῆς τῆς συγκαταβάσεως καί φιλανθρωπίας καί εὐδοκίας τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπον.

Μετά τάς προσφωνήσεις ἤρχισεν ἡ ἐκτέλεσις τῶν ᾀσμάτων εἰς βυζαντινόν ὕφος μέ ὑπόκρουσιν μουσικῶν ὀργάνων. Τά ᾂσματα ταῦτα ἦσαν τροπάρια ἐκκλησιαστικά τῆς χριστουγεννιάτικης περιόδου ἤ κάλαντα μετεγλωττισμένα ὑπό τοῦ κ. Τζαντάλλα εἰς τήν Ἀραβικήν.

Πρῶτον τούτων ἦτο τό γνωστόν Ἁγιοταφιτικόν: «Ἐμεῖς ἡ νέα γεννεά τοῦ Παναγίου Τάφου …», ἔπειτα ἄλλα, ὡς «Αὕτη εἶναι ἡ ἡμέρα» -κάλαντα Δωδεκανήσου, «Ἀρχιμηνιά κι Ἀρχιχρονιά», κάλαντα Πελοποννήσου, «Ἀρχιμηνιά κι Ἀρχιχρονιά», κάλαντα Ρόδου, «Κύρ-Κωστάκη ἕλα κοντά» παραδοσιακό,  τό «Στό εἶπα καί σ΄τό ξαναλέω στό γιαλό μήν κατεβεῖς …», «Σάν τά μάρμαρα τῆς Πόλης πού΄ ναι στην Ἁγία Σοφιά», «Ἔχε γειά Παναγιά», «Τά εὐζωνάκια» παραδοσιακό, τραγουδούμενον μέ τήν συνοδείαν τοῦ τιμωμένου ἐπισκέπτου τραγουδιστοῦ κ. Σουχέρ Φρανσίς.

Τόν Πρωθυπουργόν κ. Ράμζη Χαμντάλλα ἀναχωρήσαντα πρό τοῦ τέλους τῆς συναυλίας, ἐτίμησε διά τιμητικῆς πλακέτας τῆς χορῳδίας ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Εἰς τήν συνάφειαν αὐτήν τό Κέντρον Συνεδριάσεων διά τοῦ κ. Τζώρτζ Μπασούς προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον καί τόν Πρωθυπουργόν πλακέταν μέ ψηφιδωτήν ἀναπαράστασιν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος.

Ἡ χορῳδία ἀπένειμε τιμητικήν πλακέταν εἰς τόν Μακαριώτατον, τόν κ. Σαΐντ Χούρη, τόν κ. Τζώρτζ Μπασούς καί τόν κ. Σουχέρ Φρανσίς.

Διά τῶν ἐκλεκτῶν ὕμνων καί τῶν Χριστουγεννιάτικων καλάντων καί τῆς ἀρτίας μουσικῆς ἐκτελέσεως αὐτῶν, ἡ χορῳδία τοῦ «Βασιλέως Χριστοῦ» τῆς Βηθλεέμ συνεκίνησε καί κατένυξε τάς ψυχάς τοῦ ἀκροατηρίου διά τήν ἐπαξίαν ὑποδοχήν  τῆς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ καί προεκάλεσε σκέψεις διά τήν δύναμιν καί ζωτικότητα τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος ἡμῶν, ἐφ’ ὅσον τροφοδοτῆται ὑπό τήν ζωογόνον τροφήν τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί ἐθνικῆς ἡμῶν παραδόσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/EahWn1PNB78