1

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν νύκτα τῆς Τετάρτης πρός Πέμπτην, 11ης πρός 12ην 24ην πρός 25ην Ὀκτωβρίου 2018, ἔλαβε χώραν ἡ εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον χειροτονία εἰς διάκονον τοῦ κ. Σάββα Μαχούλη.

Ἡ χειροτονία αὕτη ἐτελέσθη, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, προκειμένου ὁ χειροτονούμενος νά ὑπηρετήσῃ ὡς διάκονος καί ἐν συνεχείᾳ ὡς ἱερεύς εἰς τήν ἐνορίαν τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τῆς Ταρσήχας, κώμης τοῦ βορείου Ἰσραήλ.

Πρό τῆς χειροτονίας ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε λόγους Πατρικούς εἰς τόν χειροτονούμενον ἑλληνιστί ὡς  ἕπεται:

“Εὐλαβέστατε ὑποδιάκονε Σάββα,

Αὐτή τήν ὥρα εὐλογούμαστε ἀπό τό Θεό νά εὑρισκόμαστε στόν πιό ἱερό τόπο τοῦ κόσμου. Στόν τόπο τοῦ φρικτοῦ Γολγοθᾶ καί τοῦ ἁγίου Τάφου. Στόν τόπο τῆς σταυρώσεως καί τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εὐλογούμαστε ἐπίσης νά τελοῦμε ἕνα ἱερό μυστήριο. Τό  μυστήριο τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας. Στό πλαίσιο τοῦ σωτηρίου μυστηρίου τούτου τελεῖται ἕνα ἄλλο ἅγιο μυστήριο. Τό μυστήριο τῆς χειροτονίας σου σέ διάκονο, τῆς ἐγκαταστάσεώς σου στόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱερωσύνης.

Καλεῖσαι νά δεχθεῖς τό μυστήριο τοῦτο ὕστερα ἀπό θετική εἰσήγηση τοῦ σεβαστοῦ πατέρα σου οἰκονόμου π. Θεοδοσίου Μαχούλη, τοῦ οἰκονόμου π. Γρηγορίου Χούρη καί τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Ταρσήχας καί τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Πτολεμαΐδος Ἄκκρης Ἀρχιμανδρίτου Φιλοθέου. Τήν εἰσήγηση αὐτή ἐνέκρινε καί εὐλόγησε ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ, Θεόφιλος καί ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, προκειμένου νά διακονήσεις τό Ἑλληνορθόδοξο ποίμνιο Ταρσίχας.

Εἶναι ὄντως μεγάλη ἡ τιμή καί μεγάλη ἡ εὐθύνη, πού ἡ Ἐκκλησία θέτει στούς ὤμους σου, γιατί ἔλαβε ὑπόψη της τήν ἀπό μικρᾶς ἡλικίας χριστιανική σου ἀνατροφή ἀπό τόν ἱερέα πατέρα σου καί ἀπό τήν πρεσβυτέρα μητέρα σου. Ἔλαβε φυσικά ὑπόψη καί τίς σπουδές  σου στή Θεολογία στό Πανεπιστήμιο τοῦ Ἁγίου Τύχωνος τῆς Πενσυλβανίας καί στά Παιδαγωγικά  στήν Οὐκρανία.

Εὐχαρίστησε πρῶτα τό Θεό γιά τήν ἐκλογή αὐτή, ὅλους ἐκείνους πού σέ πρότειναν, τό Πατριαρχεῖο πού ἐπεδοκίμασε τήν πρόταση καί δῶσε τήν ὑπόσχεση ὅτι ἀπό σήμερα θά ἀνταποδίδεις σέ ὅλα αὐτά μέ τήν τίμια, ἀφωσιωμένη καί ἁγνή διακονία σου. Ἀνάγνωσμά σου νά εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή  καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί κυρίως οἱ δύο Ἐπιστολές τοῦ ἀποστόλου Παύλου πρός τό διάκονο Τιμόθεο καί ἔργο σου ἡ μετ’ εὐλαβείας λατρεία τοῦ Θεοῦ καί διακονία τοῦ ἀνθρώπων στήν Ἐκκλησία.

Πρόσελθε, λοιπόν, μέ πίστη, φόβο Θεοῦ ἀλλά καί μέ θάρρος καί ἐλπίδα, γονάτισε μπροστά στό λίθο τοῦ ἀγγέλου τοῦ Ἁγίου Τάφου καί μέ τήν ἐπίθεση τῶν χειρῶν τοῦ ἀρχιερέως παρακάλεσε τό Ἅγιο Πνεῦμα νά κατέλθει, νά σέ ἁγνίσει ἀπό κάθε ἁμαρτία καί νά σέ ἀναδείξει ἐκλεκτό δοχεῖο ἁγιότητος καί πάσης ἄλλης ἀρετῆς”.

Διά τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ Ἀρχιερέως ἐπί τῆς κεφαλῆς τοῦ χειροτονουμένου καί τῆς ἐπικλήσεως: «Ἡ θεία Χάρις…»  τό Πανάγιον Πνεῦμα ἐγκατέστησε εἰς αὐτόν εἰς τόν πρῶτον βαθμόν τῆς Ἱερωσύνης, μαρτυρηθέντος διά τοῦ « Ἄξιος, ἄξιος, ἄξιος», ὅπερ καί ἐπεβεβαίωσαν ἐν χαρᾷ οἱ τιμήσαντες τόν χειροτονηθέντα, Πατριαρχικός Ἐπιτρόπος Ἄκκρης Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος, ὁ πατήρ αὐτοῦ ἱερεύς Θεοδόσιος ἡ μήτηρ αὐτοῦ, ἄλλοι συγγενεῖς του, ὁ ἱερεύς τῆς Ταρσήχας Οἰκονόμος π. Γρηγόριος, συμπατριῶται αὐτοῦ, Ἁγιοταφῖται Πατέρες καί μοναχοί καί προσκυνηταί.

Τούς τιμήσαντας αὐτόν διά τῆς παρουσίας αὐτῶν ἐδεξιώθη ὁ χειροτονηθείς εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ Ἰσιδώρου, τόν ὁποῖον ἀντεπροσώπησε ὁ μοναχός Νικόλαος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας