1

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν νύκτα τῆς Δευτέρας, 31ης Ἰουλίου/13ης Αὐγούστου, πρός Τρίτην, 1ην/14ην Αὐγούστου 2018, ἔλαβε χώραν ἡ εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ ὑποδιακόνου Γεωργίου – Χάδερ ἐκ τῆς οἰκογενείας Μπαράμκη ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου.

Ὁ ὑποδιάκονος π. Γεώργιος ἐχειροτονήθη εἰς διάκονον συμφώνως πρός ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, προεδρευομένης ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, μέ τήν προοπτικήν τῆς ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ καί εἰς ἱερέα χειροτονίας, ἵνα ὑπηρετήσῃ ὡς ἐφημέριος εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.

Ὁ χειροτονῶν Ἀρχιερεύς πρό τῆς χειροτονίας προσεφώνησε τόν χειροτονούμενον διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ ὡς ἕπεται:

Εὐλαβέστατε ὑποδιάκονε π. Γεώργιε (Χάδερ),

Μέ εἰσήγηση τῶν ἱερέων, τῶν Ἐπιτρόπων καί τῶν Προέδρων τῶν Ὀρθοδόξων Καθιδρυμάτων, τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί πρώτου ἱεράρχου τῶν Ἱεροσολύμων καί μέ εὐλογία καί ἔγκριση τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί τῆς ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, σέ καλεῖ σήμερα ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά δεχθεῖς τόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱερωσύνης, τοῦ ἱεροδιακόνου.

Στό πρόσωπό σου τό Πατριαρχεῖο Ἰεροσολύμων, ἡ Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐξετίμησε τό ἦθός σου, τό χαρακτήρα σου, τήν χριστιανική ἀνατροφή πού ἔλαβες ἀπό τούς γονεῖς σου, τήν ἄριστη Γυμνασιακή σου μόρφωση, τήν Πανεπιστημιακή σου μόρφωση στό Πανεπιστήμιο τῆς Βηθλεέμ, τήν Θεολογική σου μόρφωση στό Ρωσσικό Ὀρθόδοξο Πανεπιστήμιο τοῦ ἁγίου Τύχωνος στήν Ἀμερική, τήν ἐκμάθηση τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας στό Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης, τήν εἰλικρινῆ ἀγάπη σου πρός τό Χριστό καί τήν Ἐκκλησία καί τήν ὑπηρεσία σου ὡς καθηγητοῦ τῶν Θρησκευτικῶν στή Ρωσσική Σχολή τῆς Βηθανίας.

Εἶναι ὄντως μεγάλη καί ἱερά ἡ ὥρα αὐτή, γιατί τελεῖται τό μυστήριο τῆς ἱερωσύνης στό πλαίσιο ἑνός ἄλλου μυστηρίου, τῆς Θείας Λειτουργίας, καί μάλιστα στόν Φρικτό Γολγοθᾶ, ὅπου ἔχυσε τό αἷμα Αὐτοῦ γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας ὁ Χριστός καί στό Ζωοδόχο Τάφο Του, στόν ὁποῖο ἐνταφιάσθηκε καί ἀπό τόν ὁποῖο ἀνέστη ἐκ νεκρῶν.

Δεχόμενος τό μυστήριο τοῦτο, θά ἔχεις τή χάρη νά εἰσέρχεσαι στό Ἅγιο Θυσιαστήριο, νά διακονεῖς τούς ἱερεῖς καί ἀρχιερεῖς μέχρις ὅτου ἔλθει ἡ στιγμή νά γίνεις ἱερέας καί νά διακονήσεις μέ πνεῦμα θυσίας καί προσφορᾶς καί μέ τήν Ὀρθόδοξη διδασκαλία στήν ἱστορική Καθεδρική ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου.

Εὐχαρίστησε τόν Θεό γιά τήν κλήση αὐτή καί δωρεά, ἀναλογίζου ὁποία εὐθύνη ἀναλαμβάνεις, ἐκτίμησε τήν ἐμπιστοσύνη πού σοῦ δείχνει ἡ Ἐκκλησία καί προσευχήσου θερμά, ὥστε μέ τήν ἐπίθεση τῶν χειρῶν τοῦ Ἀρχιερέως νά κατέλθει τό Ἅγιο Πνεῦμα καί νά σέ ἀναδείξει δοχεῖο τῆς Χάριτος τῆς Ἁγίας Τριάδος, γιά νά εὐαρεστεῖς πάντοτε Θεῷ καί ἀνθρώποις.

Ἔσο βέβαιος ὅτι τήν ὥρα αὐτή σέ συνοδεύουν οἱ προσευχές τῶν γονέων, τῆς συζύγου σου, τῶν συγγενῶν σου, τοῦ ἱερέως π. Φάραχ καί τοῦ ἐκκλησιάσματος τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου καί ὅλων ἐκείνων πού σέ τιμοῦν μέ τήν παρουσία τους.

Μέ τήν ἐπίκλησιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τήν καθιέρωσιν εἰς τόν βαθμόν τοῦ διακόνου, ὁ Ἀρχιερεύς ἐνδύων τόν χειροτονηθέντα τά ἄμφια ἐξεφώνει «ἄξιος», τοῦ λαοῦ ἐν χαρᾷ ἐπιβεβαιοῦντος τοῦτο.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν τῆς θείας Λειτουργίας ὁ χειροτονηθείς ἐδεξιώθη εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος τούς τιμῶντας αὐτόν, ἤτοι τόν χειροτονοῦντα Ἀρχιερέα, τούς συλλειτουργούς ἱερεῖς, τούς γονεῖς, συγγενεῖς καί τήν σύζυγον αὐτοῦ, οἱ ὁποῖοι καί ηὐχήθησαν αὐτῷ νά εὐαρεστῇ Θεῷ καί ἀνθρώποις.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας