1

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν νύκτα τῆς Τρίτης πρός Τετάρτην 9ης πρός 10ην / 22αν πρός 23ην Σεπτεμβρίου 2015, εἰς τήν νυκτερινήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον τοῦ Κυρίου ἐχειροτονήθη εἰς διάκονον ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου ὁ Ἁγιοταφίτης μοναχός π. Συνέσιος Βούκας.

Εἰς τήν χειροτονίαν ὁ χειροτονῶν Ἀρχιερεύς ἀπηύθυνε εἰς τόν π. Συνέσιον λόγους πατρικούς, ἐνισχυτικούς, παραμυθητικούς, ἐξ ὀνόματος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀποφάσει τῆς ὁποίας ἔλαβε χώραν ἡ χειροτονία.

Τόν χειροτονούμενον ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας αὐτοῦ ὁ Γέρων Σκευοφύλαξ, ἐκπρόσωποι τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, ἡ μήτηρ αὐτοῦ, Ἁγιοταφῖται Πατέρες, μοναχοί, μονάζουσαι καί προσκυνηταί καί ἀνεφώνησαν τό «ἄξιος» ἅμα τῇ χειροτονίᾳ.

Μετά τήν χειροτονίαν, ὁ χειροτονηθείς ἐδεξιώθη τούς τιμῶντας αὐτόν εἰς τό γραφεῖον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου.

Τήν πρωΐαν ὁ χειροτονηθείς προςῆλθεν εἰς τό Πατριαρχειον καί ἔλαβε τάς εὐχάς καί εὐλογίας τῆς Α.Θ.Μ. καί τάς συμβουλάς Αὐτοῦ.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/grT99KaR0Os