1

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Δευτέραν, 26ην Μαρτίου/8ην Ἀπριλίου 2013, διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας διά τήν -κατά μετάθεσιν ἑορτήν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ εἰς τό Θεομητορικόν Μνῆμα ἐν Γεσθημανῇ, ἔλαβε χώραν ἡ εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ ἐκ Κύπρου καταγομένου Ἁγιοταφίτου μοναχοῦ Εὐλογίου, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου.

Πρό τῆς χειροτονίας ὁ Σεβασμιώτατος Ἅγιος Λύδδης προσεφώνησε τόν προσφερόμενον διά χειροτονίαν π. Εὐλόγιον διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ:

” Ἱερολογιώτατε καί λίαν ἀγαπητέ ἀδελφέ

ὑποδιάκονε Εὐλόγιε,

 Τῇ ἐπινεύσει τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Ἡγουμένου τῆς Γεραρᾶς ἡμῶν Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί Πατριάρχου τῆς Σιωνίτιδος Μητρός Ἐκκλησίας κυρίου κ. Θεοφίλου τοῦ Γ΄, καί συμφώνῳ γνώμῃ τῆς  Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ Ἁγιωτάτη Ἡμῶν Ἐκκλησία ἀπεφάσισεν, ὅπως σέ ἐντάξῃ εἰς τούς κόλπους τῶν κληρικῶν Αὐτῆς, δι’ ὅ καί σήμερον καλεῖσαι, ἵνα λάβῃς ὑπό τῶν ἀναξίων χειρῶν μου τόν πρῶτον βαθμόν τῆς ἱερωσύνης καί οὕτω καταταγῇς εἰς τήν χορείαν τῶν Διακόνων τοῦ μαρτυρικοῦ Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων.

 Ἀφ’ ἧς στιγμῆς ἀφίχθης εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν, ὡς δόκιμος μοναχός, ὑπηρετεῖς εὐόρκως εἰς τά Πατριαρχικά Γραφεῖα καί διδάσκεσαι καθημερινῶς εἰς τό μέγα Ἐκκλησιαστικόν Πανεπιστήμιον τοῦ Ἱεροῦ Μοναστηριακοῦ καί Πατριαρχικοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

 Καί νῦν, παρίστασαι εἰς τόν ἡγιασμένον τοῦτον τόπον, ἔνθα τεθησαύρισται τό Ἱερώτατον Προσκύνημα τοῦ Πανσέπτου καί Θεομητορικοῦ Μνήματος. Ἐάν σφαλίσωμεν τά πήλινα μάτια τοῦ σώματος, διά νά μήν ἀποσπᾶται ὁ νοῦς καί ἐλευθερώσωμεν τά ὄμματα τῆς ψυχῆς, βιώματα οὐράνια θά κατακλύσουν ἡμᾶς καί θά αἰσθανθῶμεν, ὅτι εὑρισκόμεθα, ὡς ἄλλοι ἀπόστολοι καί μεταξύ αὐτῶν,  ἔμπροσθεν τοῦ κεκοιμημένου σώματος τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τῆς αἰτίας διά πᾶσαν τήν δημιουργίαν, ὡς ἀναφέρει ὁ Οὐρανοφάντωρ Μέγας Βασίλειος, ἤ τῆς χαρᾶς ὅλων τῶν χαρῶν, κατά τόν Ἅγιον Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ.

 Οἱ Ἁγιοταφῖται εἴμεθα μία μικρά δράξ ἀσημάντων χοϊκῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ὅμως ἔχομεν τό μοναδικόν προνόμιον, νά διακονῶμεν καί ὑπηρετῶμεν τά Πανάγια Προσκυνήματα τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Ὀρθοδόξου Πίστεως διά μέσου τῶν αἰώνων.

 Εἰς αὐτόν τόν κλῆρον ἀνήκεις ἀπό τοῦδε καί εἰς τό ἑξῆς. Καθίστασαι πλέον ὑπουργός τῶν μυστηρίων τῆς χάριτος, τά ὁποῖα καθαγιάζουν τούς πιστούς καί ὡς ἄγγελος, ὁμοῦ μετά τῆς χορείας τῶν ἀγγέλων θά συμμετέχῃς εἰς τό μυστήριον τῶν μυστηρίων, τήν τέλεσιν τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί οὕτω θά βιώνῃς καθ’ ἡμέραν τήν Γέννησιν, τήν ζωήν, τό ἔργον, τήν Ταφήν καί Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καί τήν ἔνδοξον εἰς οὐρανούς Ἀνάληψιν Αὐτοῦ.

 Ὡς πρεσβύτερος ἀδελφός σου, σέ συμβουλεύω, νά μήν ἀφήσῃς ποτέ τόν ἑαυτόν σου νά ὁδηγηθῇ εἰς τήν συνήθειαν τῶν ἱερῶν τούτων, καί εὔχομαι ἐκ βάθους καρδίας νά βιώνῃς εἰς κάθε Θείαν Ἀναφοράν μοναδικά αἰσθήματα, μέ ταπείνωσιν καί δέος, ὡς νά εἶναι ἡ κάθε Λειτουργία, ἡ πρώτη σου Λειτουργία.

 Βαρύ φαίνεται τό φορτίον τοῦτο, ἀλλά δέν εἶναι, κατά τά ἀδιάψευστα λόγια τοῦ Κυρίου «ὁ γάρ ζυγός μου χρηστός καί τό φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστι», διότι ὁ Χριστός μας ἑκών γίνεται Κυρηναῖος διά κάθε ἕναν ἀπό ἡμᾶς, καθότι θέλει «πάντα ἄνθρωπον σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν». Πρός τοῦτο ἄλλωστε, δέν εἶσαι μόνος, ἀλλ’ ἔχεις τήν ἀγάπην καί τήν συνεπικουρίαν πάντων ἡμῶν, τῶν ἀδελφῶν σου. Διά τοῦτο, φρόντισε νά ἀποδίδῃς τόν δέοντα σεβασμόν πρός τούς πρεσβυτέρους, ἀλλά καί τήν ἀγάπην, κατανόησιν καί ἀνεκτικότητα μετά ἀνεξικακίας πρός τούς νεωτέρους. Ἀδελφικά καί φιλικά σοῦ ὑπενθυμίζω καί σέ παροτρύνω, νά τηρῇς ἐφ’ ὅρου ζωῆς τήν σωτηριώδη ἐντολήν τοῦ Κυρίου μας «μή κρίνῃς, ἵνα μή κριθῇς».

 Αἱ πατρικαί εὐλογίαι τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου κυρίου κ. Θεοφίλου τοῦ Γ΄ σέ καταστέφουν, ὁμοῦ μετά τῆς φροντίδος καί ἀγάπης πάντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν πατέρων.

 Ἔχοντας ταῦτα ὑπ’ ὄψιν σου, πρόσελθε ἐν κενώσει καρδίας, ἐν ταπεινώσει καί δέει, ἵνα γευθῇς  τήν Ἀποστολικήν μεταμόρφωσιν ἐκ τῆς προσωπικῆς σου Πεντηκοστῆς”.

 Τόν π. Εὐλόγιον ἐτίμησαν μέ τήν παρουσίαν τους εἰς τήν χειροτονίαν καί ἕτεροι Ἁγιοταφῖται, ὡς οἱ: Ἱερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος καί ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος, ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος καί ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χοζεβᾶ π. Κωνσταντῖνος κ. ἄ. μοναχοί, μοναχαί καί εὐλαβεῖς προσκυνηταί.

Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς θείας Λειτουργίας ὁ καθηγούμενος τοῦ πανσέπτου καί Θεομητορικοῦ Μνήματος Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος ἐδεξιώθη τόν χειτονηθέντα καί τούς τιμήσαντες αὐτόν εἰς τό ἄνωθεν τοῦ προσκυνήματος Ἡγουμενεῖον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/tAyyGvLgeJ4

ngg_shortcode_0_placeholder