1

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Εἰς νυκτερινήν θείαν Λειτουργίαν τῆς 1ης/14ης Ὀκτωβρίου 2021, ὥραν 1.00-3.00 π.μ. εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον, ἔλαβε χώραν ἡ εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ μοναχοῦ Ἀναστασίου Κυρμιτσάκη.

Οὗτος διηκόνει ἐπί διετίαν ὡς δόκιμος μοναχός εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Δοκιμασθείς καλῶς ἐκρίθη ἄξιος προσφάτως δι’ ἔνταξιν  ὡς μοναχός, διά κουρᾶς εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα, ἀποφάσει δέ Συνόδου ἐκρίθη κατάλληλος καί διά τό ἀξίωμα τῆς Ἱερωσύνης, πρῶτον τοῦ βαθμοῦ τοῦ διακόνου.

Τήν εἰς διάκονον αὐτοῦ χειροτονίαν ταύτην ἐτέλεσεν ὁ Γέρων Σκευοφύλαξ τοῦ Παναγίου Τάφου Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος.

Πρό τῆς χειροτονίας ὁ χειροτονῶν Ἀρχιερεύς ἀπηύθυνεν αὐτῷ λόγους πνευματικούς διά τό ἀξίωμα τῆς Ἱερωσύνης ὡς ἕπεται:

«Εὐλαβέστατε ὑποδιάκονε Ἀναστάσιε,

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, πρό ὀλίγης ὥρας εὐχήθηκε διά τῶν χειρῶν μου ἐπί τῆς κεφαλῆς σου καί παρεκάλεσε τό Ἅγιο Πνεῦμα νά σέ ἀξιώσει μέ τά παρακάτω χαρίσματα:

Πρῶτον: Νά ἀγαπήσεις τήν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ.

Δεύτερον: νά στέκεσαι φρουρός στίς πύλες τοῦ Ναοῦ καί νά ἀνάβεις τόν λύχνο, δηλαδή τό καντήλι ἐπί τοῦ σκηνώματος τῆς Δόξης τοῦ Θεοῦ,

 καί τρίτον: Νά ἐγκατασταθεῖς καί νά ριζώσεις ἐντός τῆς Ἐκκλησίας καί νά καλλιεργηθεῖς μέσα της, ὅπως ἕνα ἐλαιόδεντρο, παράγοντας καρπούς δικαιοσύνης, ἕως ὅτου τελειοποιηθεῖς μέ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἀπολαύσεις τήν ἀμοιβή, τήν ὁποία θά λάβουν ὅσοι εὐαρεστήσουν τόν Κύριο.

Εἶναι βέβαιο ὅτι ἀγάπησες τήν εὐπρέπεια τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ, διότι ἤδη διακονεῖς καί περιποιεῖσαι τόν μοναδικό παγκοσμίως Ἱερό Ναό, τόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως, ὁ ὁποῖος περιέχει τόν Πανάγιο καί Ζωοδόχο Τάφο τοῦ Κυρίου μας καί τόν Φρικτό Γολγοθᾶ.

Ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁδήγησε τά βήματά σου καί σέ ταξίδεψε ἀπό τήν πόλη τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τήν ἁγιοτόκο πρωτεύουσα τῆς Μακεδονίας μας Θεσσαλονίκη, καί σέ ἔφερε στήν Ἁγία Γῆ.

Σέ ἀξίωσε νά σταθεῖς πρό τῶν πυλῶν τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου καί νά ὑποδεχθεῖς τούς εὐλαβεῖς Προσκυνητές ὅπως ἀκριβῶς ὁ Ἄγγελος ὑποδέχθηκε τίς Μυροφόρες καί νά τούς ἀναγγείλεις τό χαρμόσυνο ἄγγελμα ὅτι Ἀνέστη Χριστός!

Ἤδη στάθηκες ἄγρυπνος καί μετεῖχες ψάλλοντας στή Θεία καί Ἱερᾶ Λειτουργία προπορευόμενος μέ τήν λαμπάδα τῶν Τιμίων Δώρων κατά τήν Μεγάλην Εἴσοδον, ὅπως προπορεύθηκαν οἱ προφῆτες καί προετοίμασαν τήν ἔλευση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ὑπακοή, τήν ὁποία ἐπέδειξες, ἡ ὑπομονή σου στίς δύσκολες ὥρες τοῦ πειρασμοῦ, ἡ πραότητά σου, ἡ προθυμία σου στήν τέλεση τοῦ διακονήματός σου, ἡ ἀγάπη μέ τήν ὁποία περιβάλλεις τούς ἀδελφούς σου, δέν πέρασαν ἀπαρατήρητα.

Ὁ Μακαριώτατος Πατέρας μας καί Πατριάρχης κ. κ. Θεόφιλος ἀπό καιρό παρακολουθοῦσε τήν πορεία σου καί ἀφοῦ ἐκτίμησε τήν πνευματική σου πρόοδο, ἀποφάσισε μαζί μέ τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο νά σέ ἐντάξει στούς κόλπους τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος ὡς μοναχό καί ἀκολούθως νά σέ προαγάγει σέ Διάκονο.

Ἀπό τή νέα σου αὐτή θέση τοῦ Διακόνου, καλεῖσαι νά εἰσέλθεις ἐντός τοῦ Ἁγίου Βήματος, νά σταθεῖς δίπλα στήν Ἁγία Τράπεζα καί νά ὑπηρετήσεις τά Ἄχραντα Μυστήρια.

Στή διακονία σου αὐτή θά ἔχεις ζωντανό παράδειγμα τόν Πρωτοδιάκονο καί Πρωτομάρτυρα Ἅγιο Στέφανο. Ὅπως ἀκριβῶς ἐκεῖνος, θά βρεθεῖς καί ἐσύ ἀνάμεσα σέ ποικίλους πειρασμούς καί θά κινδυνεύσεις. Γιά αὐτό παρακαλοῦμε τή θεία Χάρη νά σέ γεμίσει μέ Πίστη καί πνευματική δύναμη, οὕτως ὥστε νά μπορέσεις νά ξεπεράσεις κάθε πειρασμό.

Ὁ Μακαριώτατος Πατέρας μας καί Πατριάρχης, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος καί ὅλοι οἱ Ἁγιοταφίτες Πατέρες θά σοῦ συμπαρασταθοῦμε καί θά σέ βοηθήσουμε στό νέο αὐτό στάδιο γιά νά φέρεις μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ εἰς πέρας αὐτόν τόν πνευματικό ἀγώνα.

Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ θά σέ σκεπάζει καί τό Ἅγιο Φῶς, τό ὁποῖο ἀναβλύζει μέσα ἀπό τόν Πανάγιο καί Ζωοδόχο Τάφο θά σέ φωτίζει καί θά διαλύει τό σκοτάδι τοῦ κόσμου τούτου.

Καί τώρα, κλίνε τό γόνυ καί δέξου μέ ταπείνωση τήν ἔλευση τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος, τό ὁποῖο θά σέ ἀλλοιώσει καί θά σέ μετατρέψει σέ σκεῦος ἐκλογῆς Του».

Τῆς θείας Λειτουργίας καί χειροτονίας μετέσχον Ἁγιοταφῖται Πατέρες καί παρηκολούθησαν μοναχοί καί προσκυνηταί, ὁ υἱός αὐτοῦ, ἀναφωνήσαντες τό «ἄξιος, ἄξιος»ἅμα τῇ χειροτονίᾳ.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν τῆς θείας Λειτουργίας ἐδέχθη τόν χειροτονηθέντα καί τούς τιμήσαντας αὐτόν εἰς τό Γραφεῖον αὐτοῦ ὁ Γέρων Σκευοφύλαξ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος.

Τήν πρωΐαν, ὁ χειροτονηθείς ἀπέδωσε τά σέβη αὐτοῦ εἰς τόν Μακαριώτατον καί ἐζήτησε τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας