1

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Θ.M. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ΄ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ».

Ἐν Θεσσαλονίκῃ, Κυριακή, 24η Ὀκτωβρίου/6η Νοεμβρίου 2016

Ἀπευθύνομεν, διά τοῦ παρόντος γράμματος, τάς ἐκθύμους πατριαρχικάς ἡμών εὐχάς πρός εὐόδωσιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου, μή δυνάμενοι, δυστυχῶς, νά παρευρεθῶμεν εἰς αὐτό, λόγω τῆς ἐτησίου μνήμης, ἥτις συνέτυχε σήμερον, συμφώνως πρός τό Παλαιόν λεγόμενον Ἡμερολόγιον,  τοῦ Ἰακώβου Ἀδελφοθέου, πρώτου ἐπισκόπου τῆς Ἁγίας Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων. Τελέσαντες τήν παννύχιον ἀγρυπνίαν ἐν τῷ ναῷ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἐδεήθημεν καί ὑπέρ τῆς ἄνωθεν προστασίας τῆς πόλεως τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ἐξαιρέτως δέ δι’ ὅλους τούς συνέδρους καί διά τούς κεκοπιακότας πρός ὀργάνωσιν τοῦ Συνεδρίου.

Ἐπιθυμῶμεν καί διά τοῦ παρόντος νά ὑπογραμμίσωμεν ὅτι τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον διατηρεῖ εἰσέτι ζωντανήν τήν μνήμην τοῦ βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ, καθ’ ὅσον εἰς τούς Ἁγίους Τόπους οὗτος ἐπιμαρτυρεῖται ὑπό πολλῶν πτυχῶν τῆς διοικήσεως καί τῆς λατρείας, δι’ ὅ ἐκπέμπει τά εὐεργετικά μηνύματα αὐτοῦ καί σήμερον εἰς τόν κόσμον.

 

Οἱ Ὀρθόδοξοι λαοί τῆς Μέσης Ἀνατολῆς συνδέονται μέ ἀκαταλύτους ἀδελφικούς δεσμούς, αἰσθανόμενοι ὡς ἕν ἔθνος, ὑπερβαῖνον τάς ἐθνικάς διαιρέσεις, αἵτινες ἐσχάτως, δυστυχῶς, ταλαιπωροῦν τήν περιοχήν διά πολλῶν πράξεων βίας, καλλιεργοῦσαι μίση καί ἔχθρας. Ἡ βασική ἀρχή ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων εἶναι ἡ κοινή πίστις καί τό κοινόν βίωμα τῆς ἐκκλησιαστικής ἡμῶν ζωῆς. «Οἱ γ’ οὖν αὐχοῦντες βίον Ὀρθόδοξον, κἄν ἐξ Ἀνατολῶν ὦσιν κἄν ἐξ Ἀλεξανδρέων, κἄν ἑτέρωθεν, Ρωμαῖοι λέγονται καί κατά τούς νόμους (αὐτῶν) πολιτεύονται».

Οὕτως οἱ Ὀρθόδοξοι λαοί ὀφείλουσιν σήμερον, ὅσον ποτέ ἄλλοτε, νά συσφίξωσιν τούς δεσμούς αὐτῶν, διά νά ἀντιμετωπίσωσιν ἐπιτυχῶς τήν ἀπειλήν τῆς ἐκκοσμικεύσεως καί ἑτέρων παρομοίων φαινομένων, τά ὁποῖα ἀποδομοῦν τάς συνεκτικάς ἀρχάς τῆς χριστιανικῆς ἡμῶν παραδόσεως.

Ὑπ’ αὐτό τό πνεῦμα, ἤτοι τῆς μετά τῶν ὁμοδόξων στενωτέρας συνεργασίας, ὁ ἡμέτερος πολιτισμός θέλει καταστῇ εὐεργετικός διά τήν ἀνθρωπότητα, ἀκόμη καί διά τήν οἰκονομικήν ἀνάπτυξιν τῶν λαῶν, ὡς τοῦτο φιλοδοξεῖ νά ἀναδείξῃ τό συνέδριον ὑμῶν.

Ἐπιδαψιλεύοντες τάς πατριαρχικάς ἡμῶν εὐλογίας, τῇ χάριτι τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, εὐχόμεθα καί πάλιν καλήν ἐπιτυχίαν εἰς τάς ἐργασίας τοῦ συνεδρίου.

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης,

Ὁ Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄.