1

ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν μεταμεσημβρινήν ὥραν τῆς Δευτέρας, 25ης Ἀπριλίου/ 8ης Μαΐου 2017, ἐπεσκέφθησαν τ Πατριαρχεῖον τρεῖς Ἕλληνες βουλευταί, ὁ καθηγητής κ. Κωνσταντῖνος Δουζίνας, ὁ κ.  Δημήτριος Ἐμμανουηλίδης καί ὁ κ. Γεώργιος Κουμουτσάκος, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου.

Τούς ὡς ἄνω Ἕλληνας βουλευτάς ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατὴρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου Ματθαίου.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῆς προσφάτως ἑορτασθείσης εἰς τό Πατριαρχεῖον ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν αὐτοῦ τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἄκκραν- Πτολεμαΐδα, εἰς τήν Ρουμανικήν Πνευματικήν Ἀντιπροσωπείαν εἰς Ἱεροσόλυμα, Ἅγιον Γεώργιον Ἑβραϊκῆς καί Ἅγιον Γεώργιον Νοσοκομείου καί περί τῆς τιμῆς, τῆς ὁποίας ἀπολαμβάνει ὁ Ἅγιος εἰς τὴν χώραν τῆς Γεωργίας καί εἰς Ἀγγλίαν ὡς προστάτης αὐτῶν.

Συζήτησις ἐγένετο ὡσαύτως περί τῆς Ἐκκλησίας καί περί τῆς περιουσίας τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν λόφον τῆς Ἁγίας Σιών καί τῶν προβλημάτων τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζει αὐτό παρ’ ἀκραίων Ἰσραηλινῶν στοιχείων καί περί τοῦ τόπου τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος ὡς καρδίας τῆς πόλεως καί περί τῶν θρησκειῶν εἰς Ἱεροσόλυμα.

Ἡ συζήτησις περιεστράφη ὡσαύτως καί εἰς τήν ὕπαρξιν Ἀραβικῶν Κοινοτήτων/ Ἀράβων κατοίκων διαβιούντων εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ ἀπό τοῦ 1948 καί εὐδοκιμούντων εἰς διάφορα ἐπαγγέλματα.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ οἱ βουλευταί ἐπέδωσαν εἰς τόν Μακαριώτατον τόμον τῆς Βουλῆς μέ λόγους ἀξιολόγων πολιτικῶν ἀνδρῶν καί ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν αὐτοῖς εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.