1

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό Σάββατον, 29ην Μαΐου/11ην Ἰουνίου  2022, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ὡς Σάββατον τῶν Ψυχῶν, ἤτοι ὡς Σάββατον, ἐν ᾧ ἀνεπέμφθησαν δεήσεις καί ἱκεσίαι ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀπ’ αἰῶνος κεκοιμημένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν.

Οὕτως ἀφ’ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς εἰς τόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἐψάλη ὁ ἐπιμνημόσυνος κανών καί ἀνεγνώσθησαν τά ὀνόματα τῶν κεκοιμημένων Ἁγιοταφιτῶν, ἀοιδίμων Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων, Ἱερέων, Ἱερομονάχων, Ἱεροδιακόνων, μοναχῶν καί μοναζουσῶν.

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦ Κοιμητηρίου τῆς Ἁγίας Σιών ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους  καί ἐμνημονεύθησαν τά ὀνόματα τῶν ἐνταφιασθέντων κεκοιμημένων  Πατέρων κληρικῶν καί λαϊκῶν καί ἀνεγνώσθη  Τρισάγιον ἐπί τῶν τάφων αὐτῶν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.