1

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

Τό Σάββατον, 11ην/ 24ην Ἀπριλίου 2021, Σάββατον τοῦ Λαζάρου συμφώνως πρός τό βιβλίον τοῦ Τριῳδίου, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου τό γεγονός τῆς ὑπό τοῦ Κυρίου ἐκ νεκρῶν ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου εἰς τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν καί εἰς τόν τόπον τῆς εἰς οὐρανούς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, κείμενον ἔναντι τῆς Βηθανίας.

Κατά τήν ἑορτήν αὐτήν  ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται, ὅτι ὁ Κύριος «πιστούμενος τήν κοινήν ἡμῶν Ἀνάστασιν» ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν τόν τεθνηκότα τετραήμερον φίλον Αὐτοῦ Λάζαρον.

Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐγένετο Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας, τῆς Ἁγίας Τραπέζης ἁγιασθείσης, εἰς τόν ὑπαίθριον χῶρον τοῦ τόπου τῆς Ἀναλήψεως, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμενου, συλλειτουργούντων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί τῶν Πρεσβυτέρων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, παρουσίᾳ καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα, μετά δέ τόν Ἑσπερινόν ἀνεγνώσθη τό Ἀπόδειπνον καί ἔλαβε χώραν ἡ Λιτανεία πρός τόν Ναόν τῶν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν – Galili viri, ἔνθα ἐδέχθη τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τόν λαόν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀνθίμου. Ἐκεῖ ἀνεγνώσθη τό Α΄ ἑωθινόν Εὐαγγέλιον.

Μετά ταῦτα, ἡ λιτανεία ἐπέστρεψεν εἰς τό Προσκύνημα καί ἔληξεν ἡ ἀκολουθία διά τῆς ἀναγνώσεως τοῦ ὑπολοίπου Ἀποδείπνου  καί διά δεξιώσεως τῆς Ἀρχιερατικῆς Συνοδείας εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἀναλήψεως ὑπό τοῦ Μοναχοῦ π. Ἀχιλλίου.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς  εἰς τό Προσκύνημα, προεξάρχοντος καί πάλιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, συλλειτουργούντων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων καί μετεχόντων μοναχῶν, μοναζουσῶν  καί ἐντοπίων πιστῶν, οὐχί δέ καί προσκυνητῶν λόγῳ τῶν μέτρων covid – 19.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἐδεξιώθη καί πάλιν τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα ὁ Ἐπιστάτης τῆς ἔναντι τοῦ προσκυνήματος Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἀναλήψεως Μοναχός Ἀχίλλιος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας