1

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ἡ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Κύπρον, φέρει εἰς γνῶσιν τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν, ὃτι, κατόπιν εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου τοῦ Β΄, τό Μέγα Σάββατον, 30ην Ἀπριλίου, 2016, θά μεταφερθῇ, δι’ εἰδικῆς πτήσεως ἐκ τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱεροσολύμων, τό Ἃγιον Φῶς, πρός ἁγιασμόν τῶν πιστῶν διά τόν ἑορτασμόν τοῦ Ἁγίου Πάσχα καί θά λάβῃ χώραν ἐπίσημος ὑποδοχή εἰς τό ἀεροδρόμιον Λάρνακος, ὣραν 19.00, ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Ἐξοχωτάτου Ὑπουργοῦ Αμύνης κ. Χριστοφόρου Φωκαΐδου καί ἂλλων ἐπισήμων, ὡς καί πιστῶν.

Τό Ἃγιον Φῶς θά συνοδεύσῃ ἐξ Ἱεροσολύμων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, Ἒξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐν Κύπρῳ, ὁ ὁποῖος, ἐν συνεχείᾳ, θά μεταφέρῃ τοῦτο εἰς τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κ. κ. Χρυσόστομον Β΄ καί ἀκολούθως, περί ὣραν 19:45 θά διανεμηθῇ ἀπό τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Συγκροτήματος τῆς Ἐξαρχίας, εἰς τούς εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί τούς εὐσεβεῖς πιστούς, οἱ ὁποῖοι θά προσέλθουν διά τόν σκοπόν αὐτόν.

Διά πληροφορίας ἀπευθυνθῆτε εἰς

Τηλέφωνο: 22670626 –  Τηλεομοιότυπον, 22670627.

 

Ἐκ τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Κύπρον