1

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΩΣΙΚΟΝ ΛΑΟΝ ΕΠΙ Τῌ ΔΟΚΙΜΑΣΙᾼ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΪΩΝ.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων παρηκολούθησε μετά λύπης πολλῆς καί ἀνησυχίας τάς πυρκαϊάς, αἱ ὁποῖαι ἤναψαν εἰς τήν πόλιν καί τά περίχωρα τῆς Μόσχας μέ θύματα εἰς ἀνθρωπίνας ζωάς, καταστροφάς μεγάλων ἐκτάσεων φυσικοῦ περιβάλλοντος καί ἀποπνικτικήν ἀτμόσφαιραν, δυσκολεύουσαν τήν ἀναπνοήν, ἀνέπεμψε προσευχάς εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν ὑπέρ κατασβέσεως τοῦ πυρός καί ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων καί ἀπέστειλε τάς κάτωθι Πατριαρχικάς ἐπιστολάς συμπαραστάσεως πρός τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Μόσχας κ.κ. Κύριλλον, τόν Πρόεδρον Βλαδίμηρον Πούτιν καί τόν Πρωθυπουργόν κ. Δημήτριον Μεντέγιεφ:

Μακαριώτατε Πατριάρχα Μόσχας καί πάσης Ρωσίας κ. Κύριλλε, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ, λίαν ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς Ἡμῶν Μετριότητος. Τήν Ὑμετέραν πεφιλημένην Ἡμῖν Μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ περιπτυσσόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Μετά λύπης βαθείας καί ἀνησυχίας πολλῆς παρακολουθοῦμεν τάς ἐκσπασάσας καί συνεχιζομένας εἰσέτι πυρκαϊάς εἰς τήν ἱστορικήν καί ὡραιοτάτην πόλιν τῆς Μόσχας καί τά περίχωρα αὐτῆς, καταστροφικάς μεγάλων ἐκτάσεων πολυτίμου φυσικοῦ περιβάλλοντος, πολύ δέ πλέον θανατηφόρους εἰς ζωάς ἀθῴων θυμάτων συνανθρώπων ἡμῶν.

Συμμετέχοντες βαθέως εἰς τήν ὀδύνην ταύτην τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, διακαῶς προσηυχήθημεν καί προσευχόμεθα ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου καί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ ὑπέρ καταπαύσεως τοῦ μαινομένου καταστροφικοῦ πυρός, ὑπέρ εὐκρασίας καί διαυγείας τοῦ ἀέρος τῆς ἀτμοσφαίρας τῆς πόλεως τῆς Μόσχας πρός ἀνακούφισιν καί ἀναψυχήν τῶν κατοίκων αὐτῆς καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν συνεπείᾳ τῆς δοκιμασίας ταύτης θανόντων ἀδελφῶν ἡμῶν.

Ἐφ’ οἷς, ἀποδιδόντες τῇ Ὑμετέρᾳ Περισπουδάστῳ Μακαριότητι, τόν ἐν Κυρίῳ ἀσπασμόν ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, διατελοῦμεν.

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ ‚ϐι’ Ἰουλίου κη’.

Τῆς Ὑμετέρας Πεφιλημένης Μακαριότητος

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ Ἀδελφός,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ’