1

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΜΕΤΕΧΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΙΣ ΚΑΪΡΟΝ.

Μεταξύ Τρίτης, 21ης Ὀκτωβρίου/ 3ης Νοεμβρίου καί 22ας Ὀκτωβρίου /4ης Νοεμβρίου 2015, ἔλαβε χώραν εἰς Κάϊρον ἡ σύγκλησις τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς (Σ.Ε.Μ.Α.).

Ἡ Ἐκτελεστική Ἐπιτροπή εἶναι τό θεσμικόν σῶμα, τό ὁποῖον πραγματοποιεῖ τάς ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς (Σ.Ε.Μ.Α.).

Τό Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἱδρύθη τό 1974, μετέχουν δέ εἰς αὐτό τέσσαρες Χριστιανικαί Ἐκκλησίαι ἤ ὡς ἀποκαλοῦνται «Οἰκογένειαι», ἤτοι ἡ Ἑλληνορθόδοξος, ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Πατριαρχείων Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἡ Προχαλκηδόνιος, (Ἀρμένιοι, Κόπται, Συριᾶνοι), ἡ Ρωμαιοκαθολική καί ἡ Προτεσταντική.

Εἰς τήν ἐν λόγῳ Ἐκτελεστικήν Ἐπιτροπήν, ἡ ὁποία ἐφιλοξενήθη εἰς τό ἐν Καΐρῳ Κέντρον τοῦ Ἁγίου Μάρκου St. Mark Center (Cairo) τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας ἀντεπροσώπευσεν ὡς President Πρόεδρος, ὅλην τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί προερχόμενος ἐξ Ἱεροσολύμων μέσῳ Κωνσταντινουπόλεως.

Ἡ Ἐκτελεστική αὕτη Ἐπιτροπή ἐσυζήτησε θέματα, ὡς τήν ἔκρυθμον κατάστασιν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν καί τήν ἀνάγκην τῆς προστασίας τῶν Χριστιανικῶν Μειονοτήτων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ὡς τῆς Συρίας καί τοῦ Ἰράκ διά τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Σ.Ε.Μ.Α.

Ἡ Ἐκτελεστική αὕτη Ἐπιτροπή ἐπεκύρωσε τά Πρακτικά τῶν ἀποφάσεων τῆς προηγουμένης Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς, τῆς συγκληθείσης εἰς τό ξενοδοχεῖον Marriott παρά τήν Νεκράν Θάλασσαν καί ἤκουσε τήν ἀναφοράν / Report τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως περί τῆς καλῆς νῦν διοικητικῆς οἰκονομικῆς καί ἐπικοινωνιακῆς καταστάσεως τοῦ Σ.Ε.Μ.Α., μετά τήν παρελθοῦσαν κρίσιν αὐτοῦ καί τῶν δραστηριοτήτων αὐτοῦ ἀπό τῆς προηγουμένης αὐτοῦ Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς ἕως τῆς σήμερον.

Εἰς ταύτην τήν ἀναφοράν μεταξύ ἄλλων ὁ Γενικός Γραμματεύς π. Μιχαήλ Τζαλάχ ὑπεγράμμισε τήν συνεργασίαν, τήν ὁποίαν εἶχε καί τήν βοήθειαν, τήν ὁποίαν ἔλαβε παρά τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, καί παρά τοῦ ὑπ᾽ Αὐτοῦ ἱδρυθέντος Γραφείου τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἀμμάν, διευθυνομένου ὑπό τῆς κας Οὐαφά Κσούς.

Ἡ ἀναφορά αὕτη τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως ἐτέθη εἰς συζήτησιν καί ἐδέχθη τάς εὐχαριστίας τῶν μελῶν τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς καί τά εὐμενῆ σχόλια αὐτῶν, ἐνίοτε δέ καί ἀρνητικάς παρατηρήσεις καί ἐνστάσεις, ἐπί τῶν ὁποίων οὗτος ηὐχαρίστησε καί προσεπάθησε νά δώσῃ ἰκανοποιητικάς ἀπαντήσεις εἰς τό μέτρον τοῦ δυνατοῦ.

Εἰς τήν δευτέραν Συνεδρίαν τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ἀπογεύματος τῆς Τρίτης, 21ης Ὀκτωβρίου / 3ης Νοεμβρίου 2015, ἐξεφώνησε τήν προσφώνησιν Αὐτοῦ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἔχουσαν ἀγγλιστί ὡς ἕπεται, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: https://en.jerusalem-patriarchate.info/2015/11/03/17836

——–

Ἀκολούθως ἐσυνεχίσθησαν τά σχόλια εἰς τήν ἀναφοράν τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως καί ἀπεφασίθη, ὅπως πρό πάντων δοθῇ προτεραιότης εἰς τάς ἀποφάσεις, ἐνεργείας ἐμπράκτων ἐνεργειῶν, εἰς τάς ὁποίας ὀφείλει νά προβῇ τό Συβούλιον διά τήν ὑποστήριξιν τῆς ἐπικινδύνου καταστάσεως καί ἀπειλουμένης ὑπό ἐξαφανίσεως Χριστιανικῆς ὑποστάσεως εἰς τάς Χώρας τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Ὀρθῶς εἰπώθη ὅτι ἄνευ Χριστιανῶν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν δέν δύναται νά ὑπάρξῃ Συμβούλιον Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς καί ὅτι ὀφείλουν νά ἀναζητήσουν καί νά καταπολεμήσουν τά αἴτια τῆς φυγῆς τῶν Χριστιανῶν ἐκ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἤτοι τήν ἀνασφάλειαν, τήν οἰκονομικήν ἔνδειαν καί ἀνέχειαν.

Ἡ Ἐκτελεστική αὕτη Ἐπιτροπή ἠσχολήθη καί μέ τό θέμα συγκλήσεως τῆς ἑπομένης Γενικῆς Συνελεύσεως. Ὅσον ἀφορᾷ τόν τόπον συγκλήσεως αὐτῆς, θά εἶναι τό Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας.

Ἅμα τῷ τέλει τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνεδρίας ταύτης, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπραγματοποίησεν ἐπίσκεψιν εἰς τόν Πατριάρχην τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας τῆς Αἰγύπτου κ. Θεόδωρον. Οἱ δύο Προκαθήμενοι ἀντήλλαξαν μεταξύ αὐτῶν εὐχάς καί δῶρα. Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Θεόδωρον εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, ὁ δέ Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόδωρος ἐπέδωσε σταυρόν Κοπτικῆς τέχνης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.