1

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΘῌΡΕΣΕ ΤΟΝ ΙΕΡΕΑ Π. ΡΩΜΑΝΟΝ ΡΑΔΟΥΑΝ.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων μετά λύπης ἀνακοινώνει τήν καθαίρεσιν τοῦ ἱερέως αὐτοῦ π. Ρωμανοῦ Ραδουάν διά τούς λόγους, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται εἰς τήν ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία ἐγνωστοποιήθη εἰς αὐτόν διά τῆς ὑπ. ἀριθ. Πρωτ. 481 καί ἀπό 12.. 5. 2012 ἐπιστολῆς, ἐχούσης ὡς ἕπεται:

Αἰδεσιμολογιώτατον Οἰκονόμον

π. Ρωμανόν Ραντουάν

Εἰς Ναζαρέτ.

Αἰδεσιμολογιώτατε,

Καθηκόντως πληροφορῶ ὑμᾶς ὅτι ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος προεδρευομένη ὑπό τῆς Α. Θ. Μακαριότητος τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἐν τῇ Ο’ Συνεδρίᾳ αὐτῆς τῆς 27ης Ἀπριλίου / 10ης  Μαΐου 2012 καθῄρεσε ὑμᾶς τοῦ βαθμοῦ τῆς ἱερωσύνης καί ἐπανέφερε εἰς τήν τάξιν τῶν λαϊκῶν διά τά εἰς ἃ ὑπεπέσατε κανονικά παραπτώματα ἀπειθείας, ἀνυπακοῆς καί περιφρονήσεως τῆς Ἐκκκλησιαστικῆς ὑμῶν Ἀρχῆς, ἀρνήσεως συνεργασίας μετ’ Αὐτῆς παρά τάς ἐπανειλημμένας κλήσεις, ὅπως προσέλθητε εἰς τό Πατριαρχεῖον, συνεργίας εἰς κλοπήν εἰκόνων, τελέσεως λειτουργιῶν εἰς ἱερούς ναούς τοῦ Πατριαρχείου ἄνευ ἐγκρίσεως αὐτοῦ, μετατροπῆς τῶν ἱερῶν ναῶν εἰς ξενῶνας φιλοξενίας, ἱδρύσεως ἄνευ ἐγκρίσεως τῆς Μ. Κ. Ο. «Σοφία» καί αὐτονόμου συμπεριφορᾶς ὑμῶν ἀπᾳδούσης πρός τήν ἱερατικήν ὑμῶν ἰδιότητα.

Ἐντέλλεσθε, ὅθεν, ὅπως εἰς τό ἑξῆς ἀπέχητε πάσης ἱερατικῆς ἢ μυστηριακῆς  πράξεως.

Ἐπί τούτοις, εὐχόμενος ὑμῖν τόν θεῖον φωτισμόν, ἵνα ἀκολουθήσητε τήν ὁδόν τῆς μετανοίας, διατελῶ.

 

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ τῇ 12η Μαΐου 2012

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης

Γέρων Ἀρχιγραμματεύς

 Κοινοποίησις:Ἱερώτατον Μητροπολίτην Ναζαρέτ κ. Κυριακόν.

Εἰς Ναζαρέτ.

Ἐν ὄψει τούτων τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀναμένον τήν εἰλικρινῆ μετάνοιαν τοῦ καθαιρεθέντος π. Ρωμανοῦ, ζητεῖ ἀπό τούς Ἱερεῖς καί Ἐπιτρόπους του νά ἀποφύγουν ὁποιανδήποτε ἐκκλησιαστικήν πρᾶξιν ἤ κοινωνίαν μετ’αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.