1

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΙΔΕΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΕΙΣ ΑΡΜΕΝΙΟΥΣ.

Τό Σάββατον, 8ην/22αν Ἰανουαρίου 2012, τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων  ἀνταπέδωσεν εἰς Ἀρμενίους ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων αὐτῶν, ἑορταζομένων ὁμοῦ μετά τῶν Θεοφανείων τήν 6ην / 19ην Ἰανουαρίου κατά τήν παλαιάν βυζαντινήν διάταξιν, τήν ἐπίσκεψιν αὐτῶν, λαβοῦσαν χώραν παρ’ ἡμῖν τήν Δευτέραν, 27ην  Δεκεμβρίου 2011 /9ην Ἰανουαρίου 2012.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό ὁμάδος Ἀερχιεπισκόπων καί Ἱερομονάχων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Ἀρμενίου Ἀρχιεπισκόπου Ἄρη Σεβεριάν, ἀντιπροσώπου τοῦ ὑπερενενηκονταετοῦς καί νοσηλευομένου Ἀρμενίου Πατριάρχου εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Τουρκόμ Μανουκιάν καί τῶν Ἀρμενίων κληρικῶν εἰς τό Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον εἰς Ἱεροσόλυμα, κείμενον εἰς τήν περιοχήν μεταξύ τῆς Πύλης τοῦ Δαβίδ καί τῆς Ἁγίας Σιών, ἔνθα διατηρεῖται καί ὁ τάφος τοῦ Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ υἱοῦ Ζεβεδαίου καί ἀδελφοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου. Τοῦτον, Ἰάκωβον τόν τοῦ Ζεβεδαίου ἀνῄρεσεν ὁ Ἡρώδης μαχαίρᾳ, ἵνα προσφέρῃ ἐκδούλευσιν τοῖς Ἰουδαίοις συμφώνως πρός τό βιβλίον τῶν Πράξεων:  «Κατ’ ἐκεῖνον δὲ τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας· ἀνεῖλε δὲ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν Ἰωάννου μαχαίρᾳ· καὶ ἰδὼν ὅτι ἀρεστόν ἐστι τοῖς Ἰουδαίοις, προσέθετο συλλαβεῖν καὶ Πέτρον·», (Πραξ. 12, 1-3).

Κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεφώνησε τόν ἀντιπρόσωπον τοῦ Ἀρμενίου  Πατριάρχου διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ: (ἴδ. ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον https://en.jerusalem-patriarchate.info/2012/01/22/1844/ )

Ὁ ἀντιπρόσωπος τοῦ Ἀρμενίου Πατριάρχου ἐξέφρασε τήν χαράν αὐτοῦ ἐπι τῇ ἀνταλλαγῇ τῶν ἑορτίων ἐπισκέψεων, λέγων ὅτι τελοῦσαι συμφώνως τῇ Χριστιανικῇ ἡμῶν ἰδιότητι, συντελοῦν εἰς τήν ἀπάλυνσιν τῶν πνευμάτων ἡμῶν καί εἰς τήν ἐπίλυσιν τῶν ἀναφυομένων ἐνίοτε διαφορῶν ἡμῶν ἐπί προσκυνηματικῶν θεμάτων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.