1

ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΠΚΕΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Καθαράν Τετάρτην, 12ην /25ην Φεβρουαρίου 2015, τό προσφάτως ἐκλεγέν Συμβούλιον τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος τῆς κώμης Πκέα τοῦ Βορείου Ἰσραήλ Μητροπόλεως Ἄκκρης, ἀποτελούμενον ἐκ τοῦ Προέδρου Mr. Shukri Aboud καί τῶν μελῶν αὐτοῦ:

Mr. Michael Haj,
Mr. Kamil Khoury,
Mr. Khalil Aboud,
Mr. Fadeel Sachniny,
Mr. Ziad Hardal καί
Mr. Bassem Shadad,

ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον διά νά ζητήσῃ τάς εὐλογίας τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἐπί τῇ ἐκλογῇ αὐτοῦ.

Τόν Πρόεδρον καί τά μέλη τοῦ νέου Συμβουλίου ἐδέχθη καί ηὐλόγησε ὁ Μακαριώτατος καί ἔδωκε αὐτοῖς ὁδηγίας διά τήν ἐπιμέλειαν τῶν θεμάτων τῆς Κοινότητος αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.