1

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Ὁ Πανίερος Ναός τῆς Ἀναστάσεως, ὡς τό ἁγιώτατον προσκύνημα τῆς Χριστιανοσύνης ἀπηλάσσετο τῆς ὑποχρεώσεως πληρωμῆς λογαριασμοῦ ὕδατος ἀνέκαθεν ἀπό τῆς ἐποχῆς τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Ἐντολοδόχου Ἀγγλικῆς, τῆς Ἰορδανικῆς καί Ἰσραηλινῆς Κυβερνήσεως.

Τό καθεστώς αὐτό ἐτηρεῖτο ἄχρι ὅταν τό ἔτος 2003 ἡ Ἰσραηλινή Δημαρχία τῶν Ἱεροσολύμων μετεβίβασε τάς ἐπί τοῦ ὕδατος ἁρμοδιότητας αὐτῆς εἰς ἰδιωτικήν Ἰσραηλινήν Ἐταιρείαν μέ τό ὄνομα «Γκιχόν».

Ἀφ’ ὅτου ἡ ἐν λόγῳ Ἑταιρεία ἀνέλαβε τήν εὐθύνην παροχῆς ὕδατος, ἀπηυθύνθη εἰς ἀραιά χρονικά διαστήματα μέσῳ τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ εἰς τάς τρεῖς Κοινότητας, τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον, τήν Ἀδελφότητα τῶν Φραγκισκανῶν καί  τό Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον, ζητοῦσα τήν ἐκπλήρωσιν τῆς ὑποχρεώσεως αὐτῶν πληρωμῆς τοῦ λογαριασμοῦ τοῦ ὕδατος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Αἱ ἀπαιτήσεις τῆς Ἑταιρείας «Γκιχόν» ἔγιναν πιεστικώτεραι  κατά τούς θερινούς μῆνας τοῦ τρέχοντος ἔτους 2012, ὅτε καί ὁ Γενικός Γραμματεύς αὐτῆς κ. Ἔλη Κόχε μετά τοῦ κ. Σεζάρ Μαρζῆε, Διευθυντοῦ τοῦ Τμήματος Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων ἐπεσκέφθησαν διά τό ἐν λόγῳ πρόβλημα τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Εἰς τήν διεξαχθεῖσαν ἐπί  τοῦ προκειμένου δύσκολον ὄντως συζήτησιν ὁ Μακαριώτατος εἶπεν εἰς τόν Γενικόν Γραμματέα ὅτι ἀναλαμβάνει τήν πρωτοβουλίαν νά πείσῃ καί τάς ἄλλας Κοινότητας Φραγκισκανῶν καί Ἀρμενίων, νά πληρώνωνται εἰς τό ἑξῆς οἱ τρέχοντες λογαριασμοί ὕδατος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἐπί τῷ ὅρῳ νά ἀποσβεσθοῦν τά ἰσχυριζόμενα παρά τῆς Γκιχόν παλαιά χρέη τῶν  (9.000.000) ἑκατομμυρίων Σέκελ, ἰσοδυναμοῦντα με 2.000.000 $ USD περίπου, καθ’ ὅτι ἐπί τῶν χρεῶν τούτων οὐδέποτε ὑπῆρξε διευθέτησις καί καθ’ ὅτι ὁ Ναός τῆς Ἀναστάσεως ἀξίζει μιᾶς τοιαύτης ἀντιμετωπίσεως, λόγῳ τῆς ἱερότητος τῆς ἱστορίας καί τῆς ἀποστολῆς αὐτοῦ, χάριν τῆς ὁποίας ἐπισκέπτονται αὐτόν ἑκατοντάδες ἤ καί χιλιάδες προσκυνητῶν ἐξ ὅλων τῶν μερῶν τῆς ὑφηλίου καθ’ ἡμέραν, διά τούς ὁποίους διατίθεται ἡ μεγαλυτέρα καταναλουμένη ποσότης τοῦ ὕδατος τοῦ Ναοῦ καί οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν οἰκονομικόν πόρον διά τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ.

Εἰς τήν πρώτην πρότασιν τῆς πληρωμῆς τῶν λογαριασμῶν τοῦ ὕδατος εἰς τό ἑξῆς ὁ Γενικός Γραμματεύς συνεφώνησε, εἰς τήν δευτέραν ὅμως τῆς ἀποσβέσεως τῶν παλαιῶν λογαριασμῶν διεφώνησε, ὑποδεικνύων τήν παρά τῶν τριῶν Κοινοτήτων αἴτησιν πληρωμῆς τοῦ ἀπαιτουμένου ποσοῦ παρά τῆς Ἰσραηλινῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν ᾧ αἱ διαπραγματεύσεις εἶχον μείνει εἰς τό σημεῖον τοῦτο, ἡ Ἑταιρεία «Γκιχόν» πρό δεκαημέρου ἀπό τῆς σήμερον ἐνήργησε μονομερῶς καί αὐθαιρέτως παρά τάς προειδοποιήσεις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κατά τήν τελευταίαν συνάντησιν, λαβοῦσαν χώραν εἰς τό Πατριαρχικόν Γραφεῖον μέ τόν ἐκπρόσωπον τῆς Ἑταιρείας «Γκιχόν» καί τῇ παρουσίᾳ ἐκπροσώπων τῆς Δημαρχίας Ἱεροσολύμων καί τῆς Γενικῆς Διευθυντρίας τοῦ Ὑπουργείου Τουρισμοῦ τοῦ Ἰσραήλ κ. Ἀχούβα Ζακέν, πρός τήν τράπεζαν «Μιζράχη» τοῦ Ἰσραήλ καί ἐπάγωσε τόν σημαντικώτερον τραπεζικόν λογαριασμόν τοῦ Πατριαρχείου, ζωτικώτατον διά τάς πληρωμάς ἱερέων, διδασκάλων, διατροφῆς τῶν μοναχῶν καί δι’ ὅλην τήν συντήρησιν τῶν προσκυνημάτων, τῶν μοναστηριῶν καί τοῦ ὅλου ὀργανισμοῦ τοῦ Πατριαρχείου.  Εἰς τό μέτρον τοῦτο πρός τάς ἄλλας δύο Κοινότητας δέν προέβη ἡ «Γκιχόν» καί τό Πατριαρχεῖον εὔχεται νά μή προβῇ.

Μετά τοῦτο ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπηύθυνε ἐπιστολήν ἀγγλιστί (ἡ ὁποία θά ἀναρτηθῇ προσεχῶς εἰς τήν ἱστοσελίδα τοῦ Πατριαρχείου)  πρός τόν Πρωθυπουργόν τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ κ. Βενιαμίν Νατανιάχου, τόν Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀντώνιον Σαμαρᾶν, τον πρόεδρο της Κύπρου κ. Δημήτριο Χριστόφια, τόν Βασιλέα τῆς Ἰορδανίας Μεγαλειότατον Ἀμπντάλλα Ἴμπν Χουσεΐν Ἀθάνι καί τόν Πρόεδρον τῆς Ρωσίας κ. Βλαδίμηρον Πούτιν, τόν Πρόεδρον τῶν Η.Π.Α. κ. Ὀμπάμα, ζητῶν τήν παρέμβασιν διά τήν διευθέτησιν τοῦ λίαν σοβαροῦ τούτου προβλήματος.

Ἐπίσης ἤγειρε δίκην κατά τῆς Ἑταιρείας «Γκιχόν» διά τήν ἀπελευθέρωσιν τοῦ λογαριασμοῦ τοῦ Πατριαρχείου.

Τό Πατριαρχεῖον, ἔχον τόν πρῶτον λόγον ἐπί τοῦ  Προσκυνηματικοῦ Καθεστῶτος εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἐν συνεργασίᾳ καί μετά τῶν ἄλλων δύο Κοινοτήτων μελετᾷ τούς τρόπους ἐπιλύσεως ἐλπίζον εἰς τήν εὐκαμψίαν τῆς Ἑταιρείας «Γκιχόν», ἵνα μή προβῇ εἰς τό ἔσχατον μέτρον  τοῦ εἰς συγκεκριμένας ὥρας κλεισίματος τῶν θυρῶν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

κ τς ρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder