1

ΤΟ ΕΤΗΣΙΟΝ ΣΑΡΩΜΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΒΗΘΛΕΕΜ.

Τήν Πέμπτην, 17ην/30ήν Δεκεμβρίου 2010, ἡμερομηνίαν καθορισθεῖσαν ὑπό τῶν Ἑλληνορθοδόξων καί κοινοποιηθεῖσαν εἰς τούς Φραγκισκανούς καί τούς Ἀρμενίους, ἔλαβε χώραν τό σάρωμα (καθάρισμα) τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως εἰς Βηθλεέμ. Τοῦτο διεξήχθη ἀπό τάς τρεῖς θρησκευτικάς Κοινότητας, τῶν Ἑλληνορθοδόξων, Φραγκισκανῶν καί Ἀρμενίων, συμφώνως πρός τό ἀνέκαθεν ἰσχῦον προσκυνηματικόν καθεστώς διά τήν Βασιλικήν τῆς Γεννήσεως, τό ὁποῖον ὁρίζει τούς τόπους, εἰς τούς ὁποίους ἔχει δικαίωμα καθαρίσματος ἑκάστη.

Εἰδικῶς κατά τό ἔτος τοῦτο ἴσχυσεν ἄνευ ἀντιρρήσεων καί ἐνστάσεων ἐκ μέρους τῶν Ἀρμενίων ἡ διαταγή τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας τοῦ ἔτους 2008, ὡς αὕτη ἐτροποποιήθη ὑπό διατάξεως τῆς αὐτῆς Ἀρχῆς, ἐκδοθείσης τό τρέχον ἔτος τοῦτο, καί καθοριζούσης τόν ἀριθμόν τῶν Ὀρθοδόξων καί Ἀρμενίων κληρικῶν εἰς ἑπτά κατά τό καθάρισμα εἰς τό παρεκκλήσιον ἔναντι τῆς βορείου πύλης τοῦ Σπηλαίου τό χρησιμοποιούμενον ὑπό τῶν Ἀρμενίων.

Διά τό καθάρισμα τῆς Βασιλικῆς προσέτρεξαν πάντες σχεδόν οἱ δυνηθέντες Ἁγιοταφῖται, οἱ ἐγγύς καί οἱ μακράν ἀπό βορρᾶν καί νότον, ἀπό πόλεις καί Ἱεράς Μονάς τῆς ἐρήμου, παρουσίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί τῆς κ. Ἀσπασίας Μίτση, Ἐκπροσώπου τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου εἰς τά Ἱεροσόλυμα καί τῶν ἐκπροσώπων τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, τοῦ πρῴην Ὑπουργοῦ κ. Ζιγιάντ Μπάντακ, Ὑπευθύνου τῶν Χριστιανικῶν Σχέσεων καί τοῦ Ἀρχηγοῦ  τῆς Ἀστυνομίας Βηθλεέμ κ. Χαλέδ Ταμίμη.

Τό σάρωμα (καθάρισμα) τοῦτο διεξήχθη ἐν συνεργασίᾳ, εἰρηνικῷ τῷ τρόπῳ, τόσον εἰς τήν Βασιλικήν, εἰς τήν ὁποίαν ἔχουν ἀποκλειστικόν δικαίωμα λατρείας καί καθαρισμοῦ μόνον οἱ Ὀρθόδοξοι, ὅσον καί εἰς τό παρεκκλήσιον, τό χρησιμοποιούμενον ὑπό τῶν Ἀρμενίων καί εἰς τό θεοδέγμον Σπήλαιον, εἰς τό ὁποῖον ὁ καθαρισμός γίνεται βάσει τῶν δικαιωμάτων ἑκάστης Κοινότητος, τῶν ἀπορρεόντων ἐκ τοῦ κρατοῦντος καθεστῶτος.

Μετά τήν καθιερωμένην ἐπίσκεψιν εἰς τούς Φραγκισκανούς καί τούς Ἀρμενίους, παρετέθη ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου ἐν Βηθλεέμ κ. Θεοφυλάκτου τράπεζα, εἰς τήν ὁποίαν παρεκάθισαν οἱ ὡς ἄνω Ἐκπρόσωποι τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, κ. Ζιγιάντ Μπάντακ, ὁ Ἀρχηγός τῆς Ἀστυνομίας, οἱ Φραγκισκανοί πλήν τῶν Ἀρμενίων, προσκληθέντων καί μή προσελθόντων, καί βεβαίως πάντες οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες, οἱ μετασχόντες τοῦ σαρώματος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder