1

ΤΟ ΔΙΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΩΝ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου τῆς Α´ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 3ας/16ης Μαρτίου 2019, ἑωρτάσθη εἰς τήν παρά τήν Νέαν Πύλην Ἱεράν Μονήν τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, ἡ μνήμη τοῦ διά τῶν κολλύβων θαύματος τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἐνθυμίζει εἰς τούς πιστούς ὅτι ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Τήρων, ἐμφανισθείς δι᾽ ὀνείρου εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως Εὐδόξιον ὑπέδειξε νά φάγουν οἱ πιστοί κόλλυβα, ἤτοι ἐψημένον σῖτον, ἵνα ἀποφύγουν τά εἰδωλόθυτα, τά ὁποῖα ὁ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης εἶχε διασπείρει εἰς τήν ἀγοράν τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς θείας Λειτουργίας προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, συλλειτουργούντων τῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Ματθαίου, π. Στεφάνου, π. Μελετίου καί τοῦ π. Γεωργίου, ψάλλοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Δημητρίου καί μετεχόντων πιστῶν ἐξ Ἱεροσολύμων καί προσκυνητῶν.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθε διά προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας