1

ΤΟ ΑΝΑΜΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑΝ ΠΟΛΙΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 6ης/19ης Δεκεμβρίου 2013, ἔλαβε χώραν ἑορταστική ἐκδήλωσις τοῦ ἀνάμματος τοῦ Χριστουγεννιάτικου δένδρου, ἐσωτερικῶς τῆς Νέας Πύλης τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Ἡ ἐκδήλωσις αὐτή προητοιμάζετο ἀπό ἡμερῶν ὑπό τῆς Χριστιανικῆς Διομολογιακῆς Νεολαίας τῆς Παλαιᾶς Ἱερουσαλήμ. Ἡ Νεολαία αὕτη εἶχε στήσει δένδρον ὕψους δέκα μέτρων ἐπί τῆς στέγης κτιρίου παρά τήν Νέαν Πύλην.

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην μετέσχον ἄνευ ὑπερβολῆς περί τάς τρεῖς χιλιάδας ἄτομα, κυρίως νέοι, ἀκολουθοῦντες τούς Ἀρχηγούς τῶν Ἐκκλησιῶν ἤ ἐκπροσώπους αὐτῶν, Ἑλληνορθοδόξου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, Λατινικοῦ Πατριαρχείου, Φραγκισκανῶν, Ἀρμενίων, Λουθηρανοῦ Ἐπισκόπου, Συριάνου Ἐπισκόπου καί ἐπρόσωποι τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας ὁ κ. Χάννε Ἀμῆρε, Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων, ὁ Διοικητής τῶν Ἱεροσολύμων κ. Ἀδνάν Χουσέϊνη, Πρέσβεις καί Πρόξενοι κρατῶν, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας / Bible Society κ. Νάσατ Φιλούμενος καί ὁ Σύμβουλος τοῦ Προέδρου Ἀμποῦ Μάζεν κ. Ἄχμεντ Ρουέντη.

Εἰς τήν πάνδημον ταύτην ἐκδήλωσιν, τήν τονίζουσαν τήν Χριστιανικήν παρουσίαν εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν τῶν Ἱεοροσολύμων, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἤναψε τό στηθέν δένδρον, τό ὁποῖον οὕτως ἐφωτίσθη εἰς τόν  ἠλεκτρονικόν καί βεγγαλικόν στολισμόν αὐτοῦ καί ἐν χαρᾷ μεγάλῃ καί ἐπευφημίαις πολλαῖς ἐγένετο ἡ ὑποδοχή τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Νέου Ἔτους

Μετά τό ἄναμμα τοῦ δένδρου πᾶσα ἡ ὁμήγυρις ἐπορεύθη εἰς τό ἔναντι τῆς Νέας Πύλης ξενοδοχεῖον Notre-Dame καί ἐκεῖ εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν αὐτοῦ ἐψάλησαν Χριστουγεννιάτικα ᾂσματα καί ἠκούσθησαν λόγοι εὐχαριστήριοι πρός τόν Θεόν διά τήν ἐξ αὐτοῦ πηγάζουσαν χαράν εἰρήνην καί εὐφροσύνην τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ἀνεγνώσθη ἡ ἐκ τοῦ κατά Λουκᾶν Εὐαγγελική Περικοπή τῆς Γεννήσεως καί ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεφώνησε τό ἀκροατήριον ἀραβιστί.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/8umSI3MFIcc