1

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΚΕΛΑΔΙΩΝΟΣ.

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 22ας Νοεμβρίου/ 5ης Δεκεμβρίου 2015, ἐτελέσθη χρεωστικῶς καί καθηκόντως ὑπό τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος εἰς θείαν Λειτουργίαν ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ τό τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Μακαριστοῦ Ἁγιοταφίτου Γέροντος Καμαράση καί ταμίου τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ διατελέσαντος, μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Κελαδίωνος.

Τῆς θείας Λειτουργίας προεξῆρξεν ὁ Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος, τοῦ Μνημοσύνου δέ ἐπί τῷ τέλει τῆς Λειτουργίας ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, τῇ συνιερουργίᾳ Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων καί συμπροσευχῇ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί εὐσεβοῦς λαοῦ τοῦ Κυρίου.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ Μακαριώτατος, οἱ Πατέρες καί πάντες οἱ τιμήσαντες τήν μνήμην τοῦ ἐκλιπόντος διά τῆς συμμετοχῆς αὐτῶν εἰς τό Μνημόσυνον ἀνῆλθον εἰς τό Πατριαρχεῖον, ἔνθα λαβόντες τά κόλλυβα εἶπον τό «αἰωνία ἡ μνήμη» καί ηὐχήθησαν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐν χώρᾳ ζώντων μετά δικαίων καί ὁσίων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.