1

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΙΕΡΕΩΣ ΤΟΥ ΣΑΧΝΙΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ Π. ΙΩΣΗΦ.

Τό Σάββατον, 5ην/18ην Ἰουνίου 2011, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος  προεξῆρξε τοῦ τεσσαρακονθημέρου μνημοσύνου ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ ἱερέως τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν πόλιν Σαχνίν τοῦ βορείου Ἰσραήλ περιφερείας τῆς Ἄκκρης. Τοῦ μνημοσύνου ὡς εἰκός εἶχε προηγηθῆ θεία Λειτουργία, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός.

Τῆς Λειτουργίας καί τοῦ μνημοσύνου μετ’ αὐτήν μετέσχον ὁ ἡγούμενος τῆς Ἄκκρης-Πτολεμαΐδος καί Διευθυντής τῆς χορῳδίας τῆς Ἄκκρης καί Σαχνίν Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος καί πολλοί ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν τῆς περιοχῆς Ἄκκρης, ὁμόρων αὐτῇ τοῦ Σαχνίν.

Μετά τό μνημόσυνον ἠκολούθησαν ἐν τῇ αἰθούσῃ τῆς Ἐκκλησίας αἱ ἐπιμνημόσυνοι προσφωνήσεις ἐξαίρουσαι τήν προσωπικότηττα τοῦ ἐκλιπόντος ὡς Ὀρθοδόξου μαχητοῦ ἱερέως καί παράγοντας ἐν ταυτῷ διαθρησκειακῆς ἰσορροπίας ἐν τῇ περιοχῇ.

Πρώτη τῶν προσφωνήσεων τούτων ἦτο ἡ τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί  Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἥτις ἔχει ὥς ἕπεται: (βλ. ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον https://en.jerusalem-patriarchate.info/ar/2011/06/18/529/ ).

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.