1

ΤΕΛΙΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΑΣ.

Τήν Παρασκευήν, 21ην Σεπτεμβρίου 2012, τελευταίαν ἡμέραν τῆς παραμονῆς αὐτῶν  εἰς Βρυξέλλας οἱ τρεῖς Προκαθήμενοι ἐπεσκέφθησαν τόν Πρόεδρον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy.

Οὗτος ἐκαλωσώρισε τούς Προκαθημένους, λέγων ὅτι εἶναι εὐχαριστημένος καί αἰσθάνεται τιμήν καί θέλει νά ἀκούσῃ «περί τοῦ θέματος τοῦ ἀπασχολοῦντος ὅλους ὑμᾶς», ἐννοῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας εἶπεν ὅτι: «ἔχετε ἐνώπιον ὑμῶν τούς Προκαθημένους τριῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἐξαιρεθέντος, λόγῳ τῶν περιστάσεων τοῦ Πατριάρχου τῆς Ἀντιοχείας τῆς Συρίας, εἰς τήν ὁποίαν συμβαίνουν τά τραγικά γεγονότα».

«Ὅσον ἀφορᾷ τήν Ἐκκλησίαν Ἀλεξανδρείας, ἐπιθυμῶ νά εἴπω ὅτι ἔχομεν νέαν κυβέρνησιν τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων μέ προετοιμασίαν νέου Συντάγματος. Λέγομεν ὅτι ἡ Αἴγυπτος εἶναι ἡ πύλη τῆς Ἀφρικῆς καί ἡ καρδιά τοῦ Ἀραβικοῦ κόσμου. Προσωπικῶς ἔχω τήν ποιμαντικήν εὐθύνην καί εἰς τήν Λιβύην καί εἰς τό Σουδάν καί εἰς τήν  Τυνησίαν, συνολικῶς εἰς 52 χώρας. Εὐχαριστοῦμεν τήν ἔντιμον προσωπικότητα ὑμῶν. Θά ἔχω τήν τιμήν νά σᾶς ὑποδεχθῶ, ὅταν ἔλθητε εἰς Αἴγυπτον».

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου εἶπεν ὅτι «ἔχομεν καταλήξει εἰς τήν πλέον κατάλληλον στιγμήν, τήν ἀποκορύφωσιν δηλαδή τῆς ἐπισκέψεως ἡμῶν εἰς τό  Εὐρωπαϊκόν Κοινοβούλιον. Θέλομεν νά ἐνημερώσωμεν ὑμᾶς περί τῶν Χριστιανῶν τῶν ποιμνίων ἡμῶν, ζώντων ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων ἐκεῖ, ἔνθα ἐγεννήθη ὁ Χριστιανισμός. Εἶναι τραγικόν νά ἀφήνωμεν αὐτούς νά ἐγκαταλείπουν τάς κοιτίδας αὐτῶν. Εἶναι ἀνησυχητικαί αἱ ἐκδηλώσεις εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν. Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις, ἡ βοηθοῦσα οἰκονομικῶς τάς Ἀραβικάς χώρας, ἔχει ὑποχρέωσιν, νομίζομεν, νά συνηγορήσῃ ὑπέρ τῶν Χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Δέν ἐπεκτεινόμεθα πολύ εἰς τό Κυπριακόν πρόβλημα, διότι ὁ Πρόεδρος γνωρίζει περί τούτου. Ἡ Τουρκία δημιουργεῖ τό πολιτικόν ἀδιέξοδον. Ἐλπίζομεν νά συναντηθῶμεν καί εἰς Κύπρον».

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων εἶπεν ὅτι «ὁ λόγος τῆς ἐπισκέψεως ἡμῶν ἐνταῦθα εἶναι ἡ ἠθική ἡμῶν ὑποχρέωσις, νά συνηγορήσωμεν ὑπέρ τῶν Χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί ἰδίως τῆς Συρίας. Ἡμεῖς, οἱ Ἐκκλησιαστικοί Ἀρχηγοί θεωρούμεθα ὑπό τῶν ποιμνίων ἡμῶν καί ὡς ἐθνάρχαι, οὐχί μόνον ὡς πνευματικοί ἀρχηγοί.  Προσπαθοῦμεν διά τῶν διατεθειμένων εἰς ἡμᾶς μέσων νά ἁπαλύνωμεν τόν πόνον τῶν ἀνθρώπων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.  Εἰς τό ἔργον ἡμῶν τοῦτο ζητοῦμεν τήν συμπαράστασιν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ὄντες ἐνταῦθα συνειδητοποιοῦμεν ὅτι ἡ Ε.Ε. ὄντως ἐνδιαφέρεται διά τήν θρησκευτικήν ἐλευθερίαν, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τήν δημοκρατίαν. Ζητοῦμεν παρά τῆς Ε.Ε.  νά λάβῃ ὑπ’ ὄψιν ὅτι τό Εὐαγγέλιον καί τό Κοράνιον ἔχει διαμορφώσει τόν Χριστιανικόν πολιτισμόν καί τόν Ἀραβικόν καί Μουσουλμανικόν. Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διεφύλαξε τόν πολιτικόν καί θρησκευτικόν χαρακτῆρα τῆς Ἱερουσαλήμ. Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀποτελεῖ κυματοθραύστην τρόπον τινά εἰς  τήν Ἀραβο- Ἰσραηλινήν διαμάχην. Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Ἰορδανικῆς Κυβερνήσεως συμπαρίσταται εἰς τούς Συρίους πρόσφυγας. Ὑπό τήν ἰδιότητα αὐτῶν ὡς μέλους τοῦ Σ.Ε.Μ.Α. τό Πατριαρχεῖον Ἱερολύμων ἔχει ἴδιον Γραφεῖον εἰς Ἀμμάν διά τούς πρόσφυγας τούτους. Ὁ Πατριάρχης τῆς Συρίας δέν παρίσταται ἐνταῦθα διά τούς γνωστούς λόγους».

Ἐπί τούτοις, ὁ κ. Πρόεδρος ηὐχαρίστησε τούς Προκαθημένους καί εἶπεν ὅτι: «ἡ Ε.Ε. εἶναι εὐαίσθητος δι’ αὐτά τά θέματα, διότι γνωρίζει τί συμβαίνει εἰς τάς χώρας περί ὧν ὁ λόγος. Κατ’ ἀρχάς ἐπιτρέψατέ μοι νά εἴπω ὅτι πρό 10 ἡμερῶν ηὑρέθην εἰς Σεράγιεβον, ὅπου ἐπικρατεῖ παρομοία κατάστασις. Γνωρίζομεν τά ὑμέτερα καί ἐκ τῶν ἡμετέρων τῆς Εὐρώπης. Ἡ κατάστασις τῶν Χριστιανῶν μεταναστῶν εἶναι δύσκολος. Ἐπί τῶν προηγουμένων καθεστώτων ὑπῆρχε σχετική θρησκευτική ἐλευθερία. Ἡ Ε.Ε. ὑπεστήριξε τήν πολιτικήν ἀλλαγήν εἰς τάς χώρας τοῦ Ἀραβικοῦ Κόσμου πρός δημοκρατίαν, ἡ δημοκρατία ὅμως αὐτή ὀφείλει νά συμπεριλάβῃ τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τήν θρησκευτικήν ἐλευθερίαν. Πρό ἡμερῶν συνήτησα ἐνταῦθα τόν Πρόεδρον τῆς Αἰγύπτου καί τόν Πρόεδρον τῆς Τυνησίας. Οὗτοι, ὡς καί ὑμεῖς εἴπατε, ἦταν ἄψογοι εἰς τά μηνύματά των. Χαίρω διά τοῦτο, ἀλλά βεβαίως ἀνυπομονοῦμεν νά ἴδωμεν τά ἀποτελέσματα. Τά μηνύματα τῶν ἐπαναστατῶν δι’ ἀλλαγάς πολιτικάς πρέπει νά τηρηθοῦν. Ἡ βοήθεια τῆς Ε.Ε. σχετίζεται καί μέ τάς γινομένας εἰς τάς χώρας αὐτάς μεταρρυθμίσεις.  Ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκείας μέ τό πνεῦμα τοῦτο εἶναι κρίσιμον σημεῖον εἰς τήν Συρίαν. Δέν γνωρίζομεν ἀκόμη, ποῖον θά εἶναι τόν νέον καθεστώς εἰς τήν Συρίαν. Ἡ «Ἀραβική Ἄνοιξις» εἶναι τι τό θετικόν, ἀλλ’ ὀφείλομεν νά τό κρατήσωμεν ὡς θετικόν. Τό Συμβούλιον Ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τῶν 27 χωρῶν τῆς Ε.Ε. υἱοθέτησε προσφάτως ψήφισμα περί τῆς ἐλευθερίας τῆς γνώμης, τῆς θρησκείας καί τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων. Καταβάλλεται προσπάθεια νά ἐξασφαλισθῇ ἡ μεγίστη δυνατή ἐλευθερία εἰς τούς ἐν λόγῳ τομεῖς. Ταῦτα πρέπει νά τελειοποιηθοῦν καί νά ὁλοκληρωθοῦν περί τό τέλος τοῦ ἔτους τούτου.  Εἰς τάς ὑπηρεσίας τῆς Ε.Ε. καί τούς ἡγέτας τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ὅταν ἐπισκεφθῶ τούτους, θά μεταφέρω τά μηνύματα ὑμῶν».

Ἐπί τούτοις, οἱ Προκαθήμενοι ηὐχαρίστησαν διά τάς ἐκφρασθείσας τοποθετήσεις καί διαβεβαιώσεις τοῦ Προέδρου καί ἐπέδωσαν αὐτῷ καί ἐπιστολήν περιέχουσαν τάς τοποθετήσεις αὐτῶν καί τά αἰτήματα αὐτῶν καί ἀναμνηστικόν δῶρον τῶν Ἐκκλησιῶν αὐτῶν.

Ἡ συνάντησις αὕτη ἐπεσφράγισε τήν ἐπίσκεψιν τῶν Προκαθημένων τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς εἰς τό Εὐρωπαϊκόν Κοινοβούλιον εἰς Βρυξέλλας. Μετά ταῦτα, οἱ Προκαθήμενοι μετά τῶν συνοδειῶν αὐτῶν ὡς καί κατά τάς προηγουμένας ἡμέρας παρεκάθισαν εἰς γεῦμα, παρατεθέν πρός τιμήν αὐτῶν ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου εἰς τό ἐν Βρυξέλλαις Γραφεῖον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου, τοῦ ὁποίου προϊστάμενος  εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος, τό ἑσπέρας δέ ἕκαστος διά τῆς εἰδικῆς πτήσεως Αὐτοῦ  ἀνεχώρησεν ἐκ Βρυξελλῶν διά τήν ἕδραν Αὐτοῦ.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.