1

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΪΦΑΣ

Εἰς τήν παρά τό ὄρος Καρμήλιον παραθαλασσίαν πόλιν τῆς Χάϊφας, τρίτην εἰς πληθυσμόν πόλιν τοῦ Ἰσραήλ, εὑρίσκεται ἀραβόφωνος Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης τοῦ Πατριαρχείου, ἀριθμοῦσα περί τά τέσσαρας χιλιάδας (4.000) μέλη.

Ἡ Κοινότης αὕτη διατηρεῖ τῇ συνδρομῇ τοῦ Πατριαρχείου ἀπό τοῦ ἔτους 1955 Γυμνάσιον καί Λύκειον. Εἰς τοῦτο φοιτοῦν ἐτησίως περί τούς 700 Ἄραβες μαθηταί ἐκ τῶν βορείων περιοχῶν τοῦ Ἰσραήλ, χριστιανοί καί μουσουλμᾶνοι.

Οἱ καθ’ ἕκαστον ἔτος ἀπόφοιτοι τοῦ σχολείου τούτου ἐπιδεικνύουν λίαν καλάς ἐπιδόσεις μέ σημαντικά ποσοστά ἐπιτυχίας εἰς τάς εἰσαγωγικάς ἐξετάσεις διά τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τοῦ Ἰσραήλ. Διά τόν λόγον τοῦτον τό σχολεῖον τοῦτο τυγχάνει τῆς ἐκπαιδευτικῆς καί οἰκονομικῆς ὑποστηρίξεως τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ.

Τό σχολεῖον τοῦτο ἐπεσκέφθη ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’, τό Σάββατον, 21.06 / 04.07.2009, μετά συνοδείας τοῦ Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου Φιλουμένου, ἵνα εὐλογήσῃ τήν τελετήν ἀπονομῆς τῶν τίτλων εἰς τούς 157 ἀποφοίτους αὐτοῦ.

Εἰς τήν τελετήν ταύτην ὡμίλησαν ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος τῆς Χάϊφας κ. Γιοῦσεφ Χούρη, ὁ Διευθυντής τοῦ σχολείου κ. Ἐδουάρδος Σιμπάν καί παιδαγωγοί τῆς τελευταίας τάξεως καί ἐξέθεσαν τήν κατάστασιν τῆς παιδείας καί τάς ἐπιδόσεις ἐπιτυχίας τῶν μαθητῶν τοῦ σχολείου καί ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον διά τήν προσγενομένην τιμήν τῆς παρουσίας Αὐτοῦ.  Ὡσαύτως ὡμίλησαν καί οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἀποφοίτων καί ηὐχαρίστησαν τούς καθηγητάς αὐτῶν διά τήν παιδαγωγικήν καθοδήγησιν καί τούς γονεῖς αὐτῶν διά τήν πατρικήν καί μητρικήν ἀγάπην καί φροντίδα.

Ὁ Μακαριώτατος εἰς τήν προσφώνησιν Αὐτοῦ ηὐχαρίστησε, διά τήν πρόσκλησιν νά εὐλογήσῃ τήν τελετήν ταύτην καί ἐξέφρασε τήν ἰκανοποίησιν Αὐτοῦ διά τήν πρόοδον τῶν μαθητῶν τοῦ σχολείου τούτου τῆς Κοινότητος. Ὑπεγράμμισεν ἰδιαιτέρως τήν σημασίαν τῆς παιδείας, ἡ ὁποία ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπον ἀπό τό σκότος τῆς ἀγνωσίας καί παρέχει εἰς αὐτόν τά ἐφόδια διά τήν ἐπαγγελματικήν ἔνταξιν αὐτοῦ εἰς τήν κοινωνίαν. Τήν σημασίαν τῆς παιδείας ὑπεγράμμισε καί διά τήν δημιουργίαν τοῦ χριστιανικοῦ καί ἀραβικοῦ μουσουλμανικοῦ πολιτισμοῦ. Εἰς τάς ἀρχάς τῆς παιδείας ταύτης, ἐστηρίχθη ἀπ’ αἰώνων ἡ συνύπαρξις καί ἡ συμβίωσις Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν. Ἡ παιδεία αὕτη καλλιεργεῖ τόν σεβασμόν τῆς προσωπικότητος ἑκάστου ἀνθρώπου καί τοῦ θρησκεύματος αὐτοῦ καί προωθεῖ τό πνεῦμα τῆς συνδιαλλαγῆς, συμφιλιώσεως καί συγχωρήσεως. Ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη εἰς τούς ἀποφοίτους νά εἶναι πάντοτε «τό φῶς τοῦ κόσμου καί τό ἅλας τῆς γῆς». Νά ἐπιδιώκουν παιδείαν προάγουσαν τήν ἐλευθερίαν καί ἐλευθερίαν ἔχουσαν ὡς βάσιν καί ὁδηγόν αὐτῆς τήν παιδείαν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder