1

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Τό Ἰσραηλινόν Μουσεῖον εὑρίσκεται εἰς τήν Δυτικήν Ἱερουσαλήμ πλησίον τῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ Ἑβραϊκοῦ Κοινοβουλίου καί τοῦ Ἑβραϊκοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Givaat Ram. Τοῦτο ἱδρύθη καί λειτουργεῖ ἀπό τοῦ 1965 τῇ ἐμπνεύσει τοῦ τότε Δημάρχου τῶν Ἱεροσολύμων Teddy Kolek  καί τῇ συνεργασίᾳ αὐτοῦ μετά πολλῶν παραγόντων τῶν Ἰσραηλινῶν Κυβερνήσεων καί τῆς Ἑβραϊκῆς κοινωνίας. Ἀρχιτέκτονες τούτου ἦσαν οἱ Alfred Mansfield & Dora Gad.

Κατά τά τελευταῖα τρία ἔτη διά δραστηρίων ἐνεργειῶν τοῦ ἐπί δέκα τρία ἔτη Διευθυντοῦ του, κ. James Snyder καί τῶν ἀρχιτεκτόνων αὐτοῦ, “Carpenter’s & Efrat Kowalsky”, τό Μουσεῖον ἀνεκαινίσθη εἰς τάς τρεῖς πτέρυγας, τάς αἰθούσας καί τόν τρόπον κατατάξεως καί ἐκθέσεως τῶν ἐκθεμάτων αὐτοῦ, ὥστε νά ἐξυπηρετῇ ἀποτελεσματικώτερον τόν διδακτικόν σκοπόν αὐτοῦ. Αἱ δαπάναι τῶν ἐργασιῶν αὐτῶν ἀνῆλθον εἰς τό ποσόν τῶν ἑκατόν ἑκατομμυρίων (100.000.000) USD $.

Τό ὄντως φιλόδοξον, πολύπλευρον καί  ἀξιόλογον τοῦτο ἔργον ἐπετεύχθη εἰς τό προγραμματισθέν σύντομον χρονικόν διάστημα τῶν τριῶν ἐτῶν καί μέ ἐξωτερικάς κτιριακάς ἀναπροσαρμογάς, αἱ ὁποῖαι διετήρησαν τό συνταίριασμα αὐτοῦ μετά τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος τῆς κοιλάδος καί τοῦ λόφου τῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (Minzar Ha-Matzlevah). Μέ τάς ἐργασίας αὐτάς ἡ ἔκτασις τῶν χώρων τοῦ Μουσείου ηὐξήθη ἀπό 100.000 εἰς 200.000 τ.μ .

Τό γεγονός τῆς ἀνακαινίσεως ἐπανηγυρίσθη μέ τελετήν ἐγκαινίων, ἡ ὁποία ἔλαβε χώραν τήν Κυριακήν, 12ην/25ην Ἰουλίου 2010, εἰς ὑπαίθριον χῶρον τοῦ Μουσείου ἀμφιθεατρικῶς διαμορφωμένον.

Εἰς τήν τελετήν ἦσαν προσκεκλημένοι ἐξ ὀνόματος τοῦ Πατριαρχείου ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’ καί ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς, Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος.

Τήν τελετήν ἐτίμησαν διά τῆς παρουσίας αὐτῶν ὁ Πρωθυπουργός τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ κ. Βενιαμίν Νατανιάχου, ὁ Πρόεδρος αὐτοῦ κ. Συμεών Πέρες, ὁ Ὑπουργός Κοινωνικῆς Προνοίας τοῦ Ἰσραήλ κ. Ἰσαάκ Χέρτσογκ καί ἄλλοι Ὑπουργοί, ὁ Δήμαρχος Ἱεροσολύμων κ. Νίρ Μπαρκάτ, ἀνώτατοι κυβερνητικοί καί πανεπιστημιακοί παράγοντες, Πρέσβεις καί Πρόξενοι κρατῶν ἐν μέσῳ πυκνοτάτου κοινοῦ.

Τό κοινόν τοῦτο προσεφώνησαν ὁ Πρόεδρος τοῦ Μουσείου κ. James Snyder, ὁ Πρόεδρος τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ κ. Συμεών Πέρες, ὁ Πρωθυπουργός κ. Βενιαμίν Νατανιάχου καί ὁ Δήμαρχος Ἱεροσολύμων κ. Νίρ Μπαρκάτ.

Ὁ Διευθυντής τοῦ Μουσείου κ. Snyder εἰς τήν προσφώνησιν αὐτοῦ ηὐχαρίστησεν ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι συνέδραμον εἰς τό ἔργον τῆς ἀνακαινίσεως, κυβερνητικούς παράγοντας, τούς ἀρχιτέκτονας “Carpenter’s & Efrat Kowalsky”, τό προσωπικόν καί ὁπωσδήποτε τούς χορηγούς, πολλοί ἐκ τῶν ὁποίων ἦσαν παρόντες. Οἱ ἄλλοι ὁμιληταί, Πρωθυπουργός καί Πρόεδρος, ἐτόνισαν τήν ἐπιμονήν καί τήν δυναμικότητα τοῦ κ. Snyder καί τήν ἀκρίβειαν καί τόν ἐπαγγελματισμόν τοῦ ἐπιτευχθέντος ὑπ’ αὐτοῦ ἔργου.

Μετά τήν λῆξιν τῆς τελετῆς τῶν ἐγκαινίων τό κοινόν προσεκλήθη, ἐφ’ ὅσον ἤθελε, νά ξεναγηθῇ εἰς τάς αἰθούσας τοῦ Μουσείου μέ τήν νέαν διάταξιν τῶν χώρων καί  τῶν ἐκθεμάτων αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder