1

ΣΥΝΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Ἡ Ὀνομαστική ἑορτή τῆς Α.Θ. Μακαριότητος τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, μετατεθεῖσα ἐκ τῆς 9ης εἰς τήν 12ην Μαρτίου διά λόγους προσκυνηματικούς, ἑωρτάσθη μετ’ ἰδιαιτέρας λαμπρότητος καί ἐπισημότητος ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ὁ Μακαριώτατος προεξῆρξε τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα ἐτελέσθη καί ἀρτοκλασία τῇ συμμετοχῇ  τῶν  ἐν Ἱεροσολύμοις καί τῶν περιχώρων αὐτῶν Ἁγιοταφιτῶν ἡγουμένων ἱερέων, μετά τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου συμπροσευχομένων ἐντός τοῦ ἱεροῦ Βήματος.

Τήν πρωΐαν, μετά τήν ἐπίσημον ἐν Παρρησίᾳ κάθοδον εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ὁ Μακαριώτατος ἐτέλεσε τήν θ. Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων, συλλειτουργούντων Αὐτῷ πολλῶν ἱερέων Ἁγιοταφιτῶν καί τῶν προσελθόντων ἐκ τῶν ἄλλων ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί συμπροσευχομένων τῶν Ἀρχιερέων τοῦ Θρόνου τῶν Ἱεροσολύμων ,τοῦ τιτουλαρίου Ἀρχιεπισκόπου Κορσούνης κ. Ἱννοκεντίου, τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσίας καί τῶν Ἁγιοταφιτῶν ἡγουμένων τῶν ἐξωτερικῶν ἡγουμενείων καί τῶν ἐγγάμων ἀραβοφώνων ἱερέων τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου ἐξ Ἰορδανίας, Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας.

Μετά τό πέρας τῆς θ. Λειτουργίας ἐτελέσθη Δοξολογία ἐπί τῇ Ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς 25ης Μαρτίου 1821 (συμφώνως τῷ Γρηγοριανῷ ἡμερολογίῳ), ὡς εὐχαριστία τῷ Παναγάθῳ Θεῷ διά τήν ἐλευθερίαν, ἥν ἐχαρίσατο τῷ γένει ἡμῶν ἐκ τοῦ ζυγοῦ τῆς δουλείας καί ἀνεπέμφθη δέησις ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, τῶν συντελεσάντων ἀνθρωπίνως εἰς τήν ἐλευθερίαν ταύτην, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου καί τῶν προξενικῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, τῆς Πρέσβεως τῆς Μολδαβίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Λαρίσα Μίκολετς, τῶν μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας καί τῶν μαθητῶν τῶν Πατριαρχικῶν Σχολῶν.

Μετά τό τέλος τῆς Δοξολογίας ἐγένετο ἐπίσημος ἄνοδος εἰς τό Πατριαρχεῖον, ἔνθα ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ἐπί  τῇ Ὀνομαστικῇ ἑορτῇ Αὐτοῦ τάς προσρήσεις καί τάς εὐχάς τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου, τοῦ καί διαβιβάσαντος τῷ Μακαριωτάτῳ τάς εὐχάς τῶν μελῶν τῆς σεβαστῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, τοῦ Προϊσταμένου τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσικῆς Ἀποστολῆς εἰς τά Ἱεροσόλυμα Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Τύχωνος, τῆς Ἐντιμοτάτης Πρέσβεως τῆς Μολδαβίας εἰς τό Ἰσραήλ, κ. Λαρίσας Μίκολετς, τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, εὐχηθέντος ἐκ μέρους τῶν ἱερέων καί τοῦ ποιμνίου τῆς Μητροπόλεως Ναζαρέτ, τοῦ  Πανοσιολογιωτάτου Ἱερομονάχου Φιλοθέου, Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, εὐχηθέντος ἐξ ὀνόματος τῶν ἱερέων καί τοῦ ποιμνίου τῆς περιοχῆς Ἄκκρης – Πτολεμαΐδος, τοῦ πολιοῦ π. Ταουφίκ, ἐφημερίου τῆς κώμης Τάϋμπε ἐξ ὀνόματος τῶν ἱερέων τῆς περιοχῆς Ραμάλλας, τοῦ Πανοσιωτάτου μοναχοῦ Φωτίου, Σχολάρχου τῆς Πατριαρχικῆς ἐν Σιών Σχολῆς, τοῦ Ἐντιμοτάτου κ. Γεωργίου Κοτσιμποῦ, διδασκάλου ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Σχολῇ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου,  τοῦ ἐφημερίου τοῦ καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Οἰκονόμου π. Αΐσσα Τούμα ἐξ ὀνόματος τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ κ. Χαλήλ Ἀντράους, ἰατροῦ, εὐχηθέντος ἐξ ὀνόματος τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριωτικοῦ Συμβουλίου.

Πάντες ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον διά τήν ὑπερτριετῆ ἀφωσιωμένην, εὐδόκιμον καί καρποφόρον ποιμαντικήν Αὐτοῦ Πατριαρχίαν καί ηὐχήθησαν Αὐτῷ τήν ἐν θείᾳ δυνάμει καί ἐνισχύσει πολυετῆ συνέχισιν αὐτῆς πρός δόξαν Θεοῦ, ἔπαινον τοῦ εὐλογημένου ἡμῶν ἔθνους καί σωτηρίαν ψυχῶν.

Ὁ Μακαριώτατος ἐν τέλει ηὐχαρίστησε τῷ Παναγάθῳ Θεῷ διά τήν παρεχομένην Αὐτοῦ καθ’ ἑκάστην  θείαν Χάριν καί βοήθειαν εἰς τήν ἐπιτέλεσιν τῶν Πατριαρχικῶν Αὐτοῦ καθηκόντων καί πάντας τούς προσφωνήσαντας διά τήν συνεργασίαν καί τάς εἰλικρινεῖς εὐχάς αὐτῶν.

Μετά τόν χαιρετισμόν πάντων τῷ Μακαριωτάτῳ καί τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ πᾶσι, ἐπηκολούθησε διά τούς Ἁγιοταφίτας Πατέρας ἑόρτιος νηστήσιμος τράπεζα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder