1

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (Σ.Ε.Μ.Α.) ΕΙΣ ΑΜΜΑΝ.

Τήν Πέμπτην, 6ην /19ην Ἰουνίου 2014, ἔλαβε χώραν εἰς Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας καί εἰς τό ξενοδοχεῖον Marriott Συνάντησις τῶν Προέδρων τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς (Σ.Ε.Μ.Α.).

Τήν Ὀρθόδοξον Οἰκογένειαν εἰς τήν Συνάντησιν ταύτην ἐξεπροσώπησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου καί τοῦ ἡγουμένου ἐν Φχές ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου.

Τήν Ρωμαιοκαθολικήν Οἰκογένειαν ἐξεπροσώπησεν ὁ Πατριάρχης τῆς Συριακῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας  εἰς Ἀντιόχειαν κ. Ἰγνάτιος Γιοῦσεφ Γιουνάν καί  τήν Προτεσταντικήν Οἰκογένειαν ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος τῶν Λουθηρανῶν εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Μουνίμπ Γιουνάν. Ὁ Πρόεδρος τῆς Οἰκογενείας τῶν Προχαλκηδονίων Σεβασμιώτατος Ἀρμένιος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀράμ δέν παρέστη αὐτοπροσώπως, λόγῳ ἀνειλημμένων ὑποχρεώσεων αὐτοῦ, ἐξιουσιοδότησεν ὅμως τούς Συμπροέδρους αὐτοῦ νά ἀποφασίσουν ἐξ ὀνόματος αὐτοῦ.

Κύριον θέμα τῆς Συναντήσεως ταύτης τῶν Προέδρων τῶν Οἰκογενειῶν τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, τήν ὁποίαν συνεκάλεσεν καί ἐφιλοξένησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὡς Πρόεδρος τῆς Ὀρθοδόξου Οἰκογενείας, διά τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου π. Μιχαήλ Τζαλάχ, ἦτο ἡ συζήτησις καί ἡ ἐκτίμησις τῆς τρεχούσης καταστάσεως τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς ἐν γένει.

 Εἰς τάς ἐναρκτηρίους συντόμους προσφωνήσεις αὐτῶν οἱ Πρόεδροι τῶν Οἰκογενειῶν ἐτόνισαν τήν σπουδαιότητα τοῦ ἔργου τοῦ Σ.Ε.Μ.Α. διά τήν ἀνάδειξιν τῶν θεμάτων, τῶν ἀπασχολούντων τούς Χριστιανούς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τάς προϋποθέσεις συμβιώσεως αὐτῶν μετά τῶν Μουσουλμάνων τῆς περιοχῆς αὐτῶν. Ὁ Ἀναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς π. Μιχαήλ Τζαλάχ ηὐχαρίστησε τούς Προέδρους διά τήν συμπαράστασιν αὐτῶν καί τήν ἀνταπόκρισιν τῆς συμμετοχῆς εἰς τήν Συνάντησιν αὐτήν καί ἐνημέρωσεν αὐτούς ἐπί τῶν ἀπασχολούντων τό Συμβούλιον τρεχόντων θεμάτων, μάλιστα ἐφέτος κατά τήν τεσσαρακοστήν ἐπέτειον ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ.

Τά θέματα ταῦτα, τά χρῄζοντα ἐπιλύσεως εἶναι:

 1. Ἡ ὑπέρβασις τῶν οἰκονομικῶν καί διοικητικῶν προβλημάτων, τά ὁποῖα διῆλθε προσφάτως τό Συμβούλιον.

 2. Ἡ διαφάνεια εἰς τά οἰκονομικά θέματα τοῦ Συμβουλίου θά ἐνισχύσῃ τήν ἐμπιστοσύνην τῶν χορηγῶν διά τήν ἐπανάληψιν τῶν χορηγιῶν αὐτῶν πρός εὔρυθμον λειτουργίαν τοῦ Συμβουλίου καί οἰκονομικήν συμβολήν αὐτῶν εἰς τάς ἀνάγκας τῶν Χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

3.Ὑπεγραμμίσθη ἐπίσης ἡ σημασία τοῦ Συμβουλίου ὡς τοῦ θεσμικοῦ πλαισίου τῆς συναντήσεως τῶν Χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί ἡ ἐπείγουσα ἀνάγκη τῆς ἀπολεσθείσης ἐμπιστοσύνης πρός αὐτό.

 Περί τούτων ὅλων τῶν θεμάτων ἐνημέρωσεν ὁ Ἀναπληρωτής Γενικός Γραμματεύς τοῦ Συμβουλίου π. Μιχαήλ Τζαλάχ δι’ ἐκθέσεως αὐτοῦ, τήν ὁποίαν ἐπῄνεσαν καί ἐνέκριναν οἱ Πρόεδροι τοῦ Συμβουλίου.

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἡμέρας ταύτης ὁ Διευθυντής τοῦ ξενοδοχείου Marriott κ. Ναντίμ Μουάσιερ παρέθεσε γεῦμα εἰς τούς Προέδρους καί τάς sυνοδείας αὐτῶν καί εἰς τούς προσκληθέντας Πρέσβεις ἐκ κρατῶν, ὡς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, Ρωσίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Κύπρου, Ἑλλάδος, Λιβύης, Μαρόκου καί ἄλλων.

 Διαρκοῦντος τοῦ γεύματος τούτου, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεφώνησε τούς προσκεκλημένους διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: https://en.jerusalem-patriarchate.info/2014/06/19/7626

Ἡ συνεργασία τῶν Προέδρων ἐσυνεχίσθη καί μετά τό γεῦμα ἕως καί τάς βραδυνάς ὥρας τῆς ἡμέρας.

Ἐπί τοῦ γεγονότος τῆς Συναντήσεως αὐτῶν, οἱ Πρόεδροι ἐξέδωσαν τό κάτωθι Ἀνακοινωθέν ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: https://en.jerusalem-patriarchate.info/2014/06/19/7624

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.